⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2528
(นักเรียนนายเรือรุ่น 83, เตรียมทหารรุ่น 26)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กมลแสงหิรัญนว.
2นนร.กรวิทย์ฉายะรถีนว.
3นนร.กระแสร์เม่งอำพันนว.
4นนร.กรัณย์กลิ่นบัวแก้วนว.
5นนร.กุมุทพันธ์แสงเฟื่องกล.
6นนร.เกรียงไกรเพชรประไพกล.
7นนร.ไกรสิทธิวาสนสิทธิกล.
8นนร.ขจรเดชไชยเจริญกล.
9นนร.จักรกฤษณ์คงพันธุ์กล.
10นนร.เจษฎากาศเจริญนว.
11นนร.ฉัตรเพชรกาเมืองกล.
12นนร.ชวิชวงษ์รัตน์นว.
13นนร.ชัยยศกมลเทพเทวินทร์นว.
14นนร.ชัยศิริขุนดำนว.
15นนร.ชาตรีบวรธรรมจักรนว.
16นนร.ชาติชัยปัณฑรนนทกะกล.
17นนร.ชุมพลล้อมสมบูรณ์นว.
18นนร.ชูวิทย์บัวประดิษฐ์นว.
19นนร.เชวงสวัสดิ์มูลกล.
20นนร.โชคชัยเรืองแจ่มนว.
21นนร.โชติรัตน์อุตมเพทายนว.
22นนร.ไชยนันท์ชูใหม่นว.
23นนร.ไชยาเตี้ยมฉายพันธ์นว.
24นนร.ดนัยปฏิยุทธกล.
25นนร.ดำเกิงศักดิ์ผันผ่อน
26นนร.ดิเรกเอกจิตต์กล.
27นนร.ถนัดเศษไธสง(พลอยวิรัช)กล.
28นนร.ทรงศักดิ์ศุภพันธุ์มณีกล.
29นนร.ทรงฤทธิ์ฉัตรเงินนว.
30นนร.ทินกรกาญจนเตมีย์นว.
31นนร.ธงชัยทองบริบูรณ์กล.
32นนร.ธงชัยปัญจะนว.
33นนร.ธวัชชัยพิมพ์เมืองนว.
34นนร.ธำรงสุพรรณพงศ์นว.
35นนร.ธีระเดชเดชศิริ
36นนร.นพปฎลชะนะกล.
37นนร.นพรัตน์กิจอุดมนย.
38นนร.นเรศวงศ์ตระกูลนว.
39นนร.นิพนธ์สำราญนว.
40นนร.นิมิตรสาดะระกล.
41นนร.บงกชสโมสรนว.
42นนร.บรรพตกิรัตนรักษ์กล.
43นนร.บริบูรณ์เอมทิพย์นว.
44นนร.บัญชาบัวสมบูรณ์นว.
45นนร.บัลลังก์แสงทวีปกล.
46นนร.เบ็ญจคัพภ์เวศม์วิบูลย์
47นนร.ปกรณ์โปชัยคุปต์นว.
48นนร.ปณิธานสิทธิโยธาคารนว.
49นนร.ประชุมฉวีวรรณ์นว.
50นนร.ประเชิญ(ชัยวัฒ์)วงค์สุปไทยกล.
51นนร.ประพันธ์ศรีเหนี่ยงกล.
52นนร.ประสิทธิ์จันทรนว.
53นนร.ปัทพงษ์ดุรงค์ฤทธิชัยนว.
54นนร.ปราการพิทักษ์ธรรม
55นนร.ปรีชารัตนสำเนียงนย.
56นนร.ปิติต๊ะวิชัยนว.
57นนร.พงษ์ศักดิ์แดงแท้(สุนทรลีลากุล)นว.
58นนร.พงษ์ศักดิ์สมบุญนว.
59นนร.พนมควรประดิษฐ์นว.
60นนร.พิเชษฐ์พิมพ์ถนอมกล.
61นนร.พินิจพิฬารัตน์นว.
62นนร.พิษณุสิงหเทพนว.
63นนร.พูนเพิ่มวารีรัตน์กล.
64นนร.เพทายสุขสว่างนว.
65นนร.เพิ่มเกียรติพิบูลย์พลกล.
66นนร.เพิ่มพงษ์ไชยสุ้ย(จันทพิมพะ)กล.
67นนร.ไพฑูรย์พรหมภากรนว.
68นนร.ภุชงค์รอดนิกรนว.
69นนร.ภูษิตสว่างแสงกล.
70นนร.มงคลนวลละม้ายนว.
71นนร.มนต์ชัยบุญนิตย์นว.
72นนร.ยอดรักศิลปดุริยางค์นว.
73นนร.ยุทธการสาธุภาพนย.
74นนร.ยุทธนาอักษรศรีนว.
75นนร.รังสรรค์บัวเผือกนว.
76นนร.รัตนะเรืองรุ่งนว.
77นนร.ราชัยทองน้ำวนกล.
78นนร.รุ่งโรจน์(อลงกต)เพ็ชรประพันธ์กุลนว.
79นนร.วรัญเกษรนว.
80นนร.วันชัย(ศิวะคเณศ)สุขไม่เสื่อม(สว่างนาวิน)นว.
81นนร.วาทินคงสุวรรณนว.
82นนร.วิชชุบำรุงนว.
83นนร.วีรพรอรุณรัตน์นว.
84นนร.วีระชัยหลีค้านย.
85นนร.วีระวุฒิวาระจันทโนกล.
86นนร.วุฒิชัยสุริยรังษีกล.
87นนร.ศรยุทธพุ่มสุวรรณ์นว.
88นนร.ศิลป์พันธุรังษีกล.
89นนร.ศุภชัยจันทร์นาคนว.
90นนร.ศุภชัยธนสารสาครนว.
91นนร.ศุภะวัฒษ์(ศุภวัฒน์)ผลวัฒนะนว.
92นนร.โสภณเพ็งมากนว.
93นนร.สถาพรไล้สุวรรณกล.
94นนร.สบสรรค์กัณฑะพงศ์นว.
95นนร.สมชายกวินเฟื่องฟูกุลนว.
96นนร.สมทบแดงนวลนว.
97นนร.สมบัติ(จาตุรงค์)มีจิตรนว.
98นนร.สมภพพิทยภัทรนว.
99นนร.สราวุธสกุลทองนว.
100นนร.สัญญาหงษ์ทองนว.
101นนร.สันติภานุศุภวิมลนว.
102นนร.สันติลยางกูรนว.
103นนร.สัมพันธ์แพงวิเศษกล.
104นนร.สำเร็จ(ณัฐพงศ์)ปานโสภณนว.
105นนร.สิริฤทธิรงค์นว.
106นนร.สุชาตนุชนารถกล.
107นนร.สุชาติภักดีพงษ์นว.
108นนร.สุดพันธุ์เหล่าเจริญกล.
109นนร.สุทธิพงษ์วงศ์ภูมินย.
110นนร.สุทธิศักดิ์ช่วยเมืองปักษ์นย.
111นนร.สุวรรณงามประเสริฐชัยนว.
112นนร.สุเทพยุติบรรณนว.
113นนร.สุวัจดอนสกุลนว.
114นนร.สุวิทย์จันทร์เพ็ญศรีนว.
115นนร.เสนีย์นุชพุ่มนว.
116นนร.เสรีดำรงสัตยาภรณ์นย.
117นนร.หาญณรงค์พวงบุรีนว.
118นนร.แหลมทองสมรรคจันทรกล.
119นนร.อดิศักดิ์อัตไพบูลย์นว.
120นนร.อธิปศักดิ์โสภิตานนท์นว.
121นนร.อนันท์สุราวรรณ์นว.
122นนร.อนิรุธสวัสดีนว.
123นนร.อนุชาเหรียญรักวงศ์นย.
124นนร.อภิชาติทรัพย์ประเสริฐนย.
125นนร.อภิลักษมิ์เพิ่มผลนว.
126นนร.อภิสิทธิ์เกษรบังนว.
127นนร.อมรเทพบุญยงค์นว.
128นนร.อริยะเชิงทองนว.
129นนร.อังกูรแพทย์รัตน์นว.
130นนร.อัยยะรัชต์แถบทองกล.
131นนร.อาภาชพานนท์นว.
132นนร.อาภาพนธ์รัชสมบัติ
133นนร.อารยะสิงหเสมานนท์นว.
134นนร.อารัญเจียมอยู่นว.
135นนร.อำไพชุ่มน้อยนว.
136นนร.อิศรพันธุ์สายโสภากล.
137นนร.อิศราเจริญรัตน์นว.
138นนร.อุดมนิราชนย.
139นนร.อุรุรักษ์ทองเย็นนว.
140นนร.เอกภาพสายโสภากล.
141นนร.พัฒนาปรีชานันท์ตร.
142นนร.วรินทร์วันธงชัยตร.
143นนร.ภัทราวุธจารุจารีตตร.
144นนร.สมชนกฟักไพโรจน์ตร.
145นนร.สุริยาจันทะสิงห์ตร.
146นนร.อกนิษฐ์สุทธิพงษ์ตร.
147นนร.ฤทธีเผ่าพันธุ์ตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th