⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2530
(นักเรียนนายเรือรุ่น 85, เตรียมทหารรุ่น 28)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ก่อเกียรติบุญปกนว.
2นนร.กำพลแถมพันธ์กล.
3นนร.กำพลภิญโญกุลกล.
4นนร.กิตติยินดีอศ.
5นนร.กิตติพงศ์ทิพย์เสถียรนว.
6นนร.กิตติศักดิ์ดีทองคำกล.
7นนร.เกริกพันธ์พันธุ์สัมฤทธิ์นว.
8นนร.เกรียงชัยบุญอินทร์กล.
9นนร.เกียรติก้องปานทองนว.
10นนร.เกียรติยุทธเทียนสุวรรณนว.
11นนร.เกียรติศักดิ์อยู่แสงนว.
12นนร.เกื้อกูล(เกื้อกูลพงษ์)ลำทองนว.
13นนร.ขวัญชัยขำสมนย.
14นนร.คงพัฒน์แจ่มสุวรรณกล.
15นนร.คงศักดิ์ชมอินทร์นว.
16นนร.คณิต(วัชริศ)อุไรมาลย์นว.
17นนร.คมน์ชัยนามนว.
18นนร.คมกฤช(ธนดล)สรรคณีกล.
19นนร.จเรโฉมเฉลานว.
20นนร.จักราทองฉิมนว.
21นนร.จีระมิตรดีนว.
22นนร.จีระนันท์มาแดงนย.
23นนร.จำเนียร(จักรวัชร์)เงินวิไลกล.
24นนร.เจษฎาเศวตเศรณี
25นนร.เฉลี่ยพรหมอินทร์นว.
26นนร.ชวลิตวนกิจสัมพันธ์นว.
27นนร.ชลวิทย์พฤทธพงศ์กล.
28นนร.ชัชวลิตอินม่วงนว.
29นนร.ชัยเกตุวัฒนกิจนว.
30นนร.ชัยณรงค์บงการณ์กล.
31นนร.ชัยรัตน์นภาศักดิ์ศรีกล.
32นนร.ชัยวัฒน์ภูมิสัยกล.
33นนร.ชำนาญสอนแพงกล.
34นนร.ณรงค์นิลน้ำเพชรนว.
35นนร.ณรงศักดิ์ศรีละอองกล.
36นนร.ณัฐพลพรหมขุนทองนว.
37นนร.ณัฐพลสินพูลผลนว.
38นนร.ณัฐวุฒิประทีปะผลินนว.
39นนร.ดนุพลจาตกานนท์กล.
40นนร.ดิษ(กิจวุฒิ)ณ ถลางนว.
41นนร.ทศพรทุมวงศ์นว.
42นนร.ทศพรปราบริปูกล.
43นนร.ทิฆัมพรสมนึกนว.
44นนร.เทวัญสุขเกษมอศ.
45นนร.ธนศักดิ์อัศวเหมนว.
46นนร.ธนากรเทพรักษากล.
47นนร.ธเนศธีรชัยธัญญศักดิ์นว.
48นนร.ธิติกรแดงรักสกุลนว.
49นนร.ธีรศักดิ์ภักตร์คีรีนว.
50นนร.นพดลกองจันทร์นว.
51นนร.นรเชษฐ์ใยระย้านว.
52นนร.นฤธรรมสุรักขกะกล.
53นนร.นักบุญสังวันนานว.
54นนร.นิพนธ์พลอยประไพนว.
55นนร.นิพัฒน์เทวาอารักษ์นว.
56นนร.นุกูลรักความสุขกล.
57นนร.บรรพตหงษ์พงษ์นว.
58นนร.บารมีคัมภิรานนท์กล.
59นนร.บุญเชิดคล่องแคล่วกล.
60นนร.บุญมี(กฤติวุฒิ)ขำน้อยนว.
61นนร.ประจวบสุขขังนว.
62นนร.ประเทืองไวยนันทานว.
63นนร.ประสิทธิ์หมอทรัพย์กล.
64นนร.ปารัชรัตนไชยพันธ์นว.
65นนร.ปริทรรศน์ชาตะสิงห์นว.
66นนร.เปรมมนัสสุวรรณดุลกล.
67นนร.แผนแอโสะนว.
68นนร.พชรคุณงามนว.
69นนร.พลกิตสาหร่ายนย.
70นนร.พัฒรุตม์อึงวัชรปาน
71นนร.พินัยจินชัยนว.
72นนร.พุทธิพรสวาทสุตนว.
73นนร.พูนศักดิ์บัวแก้วนว.
74นนร.พูนลาภทัตตะทองคำนว.
75นนร.ภาณุพงศ์เมตตานว.
76นนร.ภาณุพันธุ์ทรัพย์ประเสริฐนว.
77นนร.ภาณุวัฒน์อินทนิลนว.
78นนร.มนูญขลุกเอียดนว.
79นนร.มิตรชัย(ธีรวุฒิ)มนขุนทดนว.
80นนร.เมธี(เมธีชัย)แก้วนิลนว.
81นนร.ยุทธนาอินมะโรงนว.
82นนร.ยุทธศาสตร์ตรีโอษฐ์นว.
83นนร.รพีพงศ์มณีพรรณนว.
84นนร.เรืองฤทธิ์แสงแก้วกล.
85นนร.วงศ์ศักดิ์เพิงมากกล.
86นนร.วรงค์ยศมุ่งถิ่นนว.
87นนร.วรชาติมนตรีนว.
88นนร.วศินสระศรีดานว.
89นนร.วิฑูรย์สงวนธรรม
90นนร.วิทยาจงก้าวหน้านว.
91นนร.วิวัฒน์ขวัญสูงเนินนว.
92นนร.วิวัฒน์ขีดกลางนว.
93นนร.วุฒิฉัตรราชรัตนารักษ์นว.
94นนร.วุฒิชัยอุดมศักดิ์
95นนร.ศิริพัฒน์แพงพันธุ์นว.
96นนร.ศุกรีทองทานว.
97นนร.สกายเภกะนันท์นว.
98นนร.สถาพรวาจรัตน์นว.
99นนร.สมชาย(รุจน์)สุขณรงค์นว.
100นนร.สมพรเอี่ยมซิ้วกล.
101นนร.สมมาศพลายแก้วนว.
102นนร.สมยศ(รัชยศ)รัชตรุ่งโรจน์กุลนว.
103นนร.สรรเสริญสาโดดนว.
104นนร.สานิตย์การสูงเนินอศ.
105นนร.สามารถช้างจันทร์นว.
106นนร.สุชาติอุดมนาคนว.
107นนร.สุทธิศักดิ์ไพรวัลย์นว.
108นนร.สุนทระบุญสวัสดิ์กล.
109นนร.สุมิตรชอบสอาดกล.
110นนร.สุรศักดิ์ปานเกษมนว.
111นนร.สุรสิทธิ์กำจรกิจการกล.
112นนร.สุริยันสำราญใจนว.
113นนร.สุวรรณแย้มรักษานว.
114นนร.สุวัฒน์สุวัฒนะนว.
115นนร.สุวิทย์พูลศิลป์กล.
116นนร.เสรีฉ่ำชื่นนว.
117นนร.เสริมยุทธผ่องอำไพนว.
118นนร.อดิเรกมหัรตะภาศรีอศ.
119นนร.อภิชาติทินนะลักษณ์กล.
120นนร.อภิชาติโภคะสุวรรณนว.
121นนร.อัฌาอิศรางกูร ณ อยุธยากล.
122นนร.อาคมสงเคราะห์พานิชนว.
123นนร.อารักษ์(วรท)ริมฝาย(ภูมิภัทรภากร)นว.
124นนร.อิสราพัฒนวิบูลย์กล.
125นนร.อุเทนธาตุทองเหลืองกล.
126นนร.เอกฤทัยพิพัฒนเดชานว.
127นนร.เอตม์ยุวนางกูรนว.
128นนร.เอินกล้าหาญนว.
129นนร.ธนพลศรีโสภาตร.
130นนร.ธวัชชัยทองปุสสะ
131นนร.ประเสริฐศรีคุณรัตน์ตร.
132นนร.พิเภกชูวาตร.
133นนร.ไพศาลอมรปิยะกฤษฐ์ตร.
134นนร.ภิรมย์รัตน์ภิรมยาภรณ์ตร.
135นนร.สมชาติศุภวุฒิตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th