⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2531
(นักเรียนนายเรือรุ่น 86, เตรียมทหารรุ่น 29)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤชธรรมสุกฤตนว.
2นนร.กฤษณ์เคลือบมาศนว.
3นนร.กฤษณะจันทร์เชื้อกล.
4นนร.กลินยังรอตนว.
5นนร.เกษมเนียมฉายนว.
6นนร.ก้องเกียรติทองอร่ามนว.
7นนร.เกรียงศักดิ์เศวตรักตนว.
8นนร.ครรชิตเชื้อวงษ์นว.
9นนร.จุมพจน์เสนาะพิณนว.
10นนร.จุมพลนาคบัวนว.
11นนร.เฉลยเกษมคุณารักษ์นว.
12นนร.ชัชวาลย์บัวทองกล.
13นนร.ชัชวาลย์โตรุ่งนว.
14นนร.ชัยยุทธ์คลังเงินนว.
15นนร.ไชยวิชิตทิพย์มาศนว.
16นนร.ชลทัยรัตนเรืองนว.
17นนร.ชาญศักดิ์ยอดเสนีย์
18นนร.ชเนศร์สิงหชาญนว.
19นนร.เชิดชายน้อยเจริญนว.
20นนร.ดุสิตจันทร์ราชนว.
21นนร.ณปกรณ์พิมพ์วงษ์นว.
22นนร.ทรงชัยจิตหวังนว.
23นนร.ทวีผลวิชัยธนทรัพย์
24นนร.ทศพงษ์เขาสูงนว.
25นนร.ธนะชัยสงวนรักษ์
26นนร.ธรรมนูญจันทร์หอมนว.
27นนร.ธีรเดชเกื้อวงศ์
28นนร.ธวัชชัยสอนซีนว.
29นนร.ธารากือเจริญนว.
30นนร.นพพลนากสวาทนว.
31นนร.นักรบใจสมัครนว.
32นนร.นิคมแจ่มยิ่งนว.
33นนร.นิธิวิทยารัฐนว.
34นนร.นฤพนธ์วิไลธัญญานว.
35นนร.นิยมพึ่งโตนว.
36นนร.นิสิตคล่องศิลป์นว.
37นนร.บุญโฮมบำรุงภักดีนว.
38นนร.บัณฑิตขวัญชื่นนว.
39นนร.บดินทร์ชูศรีนว.
40นนร.บรมรัตน์ศุภนามนว.
41นนร.ปฏิญญานิลศิลานว.
42นนร.ปฐมสมุทรพินเจริญนว.
43นนร.ปณิธิทองเจือนว.
44นนร.ปิยะเคลือบมาศนว.
45นนร.ปริญญาเจริญยิ่งนว.
46นนร.ประถมอินต๊ะแสนนว.
47นนร.ประภาสสุดขาวนว.
48นนร.ประสิทธิ์อัศวภูมินว.
49นนร.ปราโมทย์หลุงเจริญนว.
50นนร.พงศ์ธวัชวีระปรียนว.
51นนร.พงศ์ธรเหียงแก้ว
52นนร.พัลลพโกมโลทกนว.
53นนร.เพชรัตนเทียนจันทร์นว.
54นนร.ไพฑูรย์เส็งเจริญนว.
55นนร.ไพบูลย์ม้วนทองนว.
56นนร.ไพโรจน์จิรพรไพศาลนว.
57นนร.ไพโรจน์จูถนอมนว.
58นนร.ยศพงษ์เดชะคุปต์นว.
59นนร.ยุทธนา(ยุทธนพงษ์)นพกุลสถิตย์กล.
60นนร.ยุทธนาเอี่ยมสะอาดนว.
61นนร.โยธินอารีเอื้อนว.
62นนร.โยธินธนะมูลนย.
63นนร.รัชดาซึ้งถาวรนว.
64นนร.รัฐศาสตร์ถูกอย่างกล.
65นนร.รวมพลอินทร์ชุมนว.
66นนร.วงศ์ดนัยปานนิ่มนย.
67นนร.วชิรชุ่มชื่น
68นนร.วรวิทย์(วชิรวิทย์)นรอ่อนนว.
69นนร.วริษวังเย็นนว.
70นนร.วิจิตรมะลาไสยนว.
71นนร.วิชะยะพิริยะวัฒน์นว.
72นนร.วิชัยสุรสาครกล.
73นนร.วินัย(ภิเนตร)รูโปบล
74นนร.วิรัตน์ก้อนทองนว.
75นนร.วิวัฒน์แก้วมณีนว.
76นนร.วิวัฒน์นรอ่อนนว.
77นนร.วีระชัยจุฬารมย์นว.
78นนร.ศรัณย์วีราสานว.
79นนร.ศรีอนันต์โมทะจิตรนว.
80นนร.สงครามผูกทองนว.
81นนร.สมชายน้อยพิทักษ์นว.
82นนร.สมศักดิ์พลับทองนว.
83นนร.สรชัยพุกบุญมีนว.
84นนร.สรายุทธสุขรมย์นว.
85นนร.สามารถกันเนื่อง
86นนร.สำรวยบุญแจ้งนย.
87นนร.สิทธาถนัดค้านว.
88นนร.สิทธิรักษ์พรมณีย์กล.
89นนร.เสมาสังข์วรนว.
90นนร.สุบรรดีนอกนย.
91นนร.สุมิตรโพธิสารนว.
92นนร.สุรชัยก้านคำนว.
93นนร.สุระชัยยงกันนว.
94นนร.เหรียญชัยพ่วงเชยนว.
95นนร.อนุวัตรเข็มราชนว.
96นนร.อัครพลอัครพันธุ์นว.
97นนร.อัครเดชจุณศิรินว.
98นนร.เอกชัยทองจูนว.
99นนร.เอกราชเต่งภาวดี
100นนร.เอกราชโคตรประทุมนว.
101นนร.อำพลหมื่นหาญนว.
102นนร.ฤชาอินทรโท่โล่นว.
103นนร.จีระยาฟองตร.
104นนร.เทวราชเอื้อวงษ์ประเสริฐตร.
105นนร.บัณฑิตแก้วมงคลตร.
106นนร.มงคลอนงค์พรยศกุลตร.
107นนร.รามรสหอมตร.
108นนร.วรเอกเนตินิยมตร.
109นนร.วัลลพพวงผกาตร.
110นนร.สมเกียรติสวัสดิ์ศรีตร.
111นนร.อนุรักษ์เครือฟั่น(จิรจิต)ตร.
112นนร.อมรพงศ์สมนาวรรณตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th