⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2532
(นักเรียนนายเรือรุ่น 87, เตรียมทหารรุ่น 30)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ภินันต์ดาวกระจาย
2นนร.เกษมวิชกูลนว.
3นนร.เสรีคงน้อยนว.
4นนร.สุรศักดิ์พรมมาหอมนว.
5นนร.สมพงษ์กิจจานนท์นว.
6นนร.สมจิตรหลำวรรณะนว.
7นนร.สมบัติโทณวรรณากรนว.
8นนร.ปิยะลิ้มสกุลนว.
9นนร.ชานินท์ศรียาภัยนว.
10นนร.แมนรัฐศรีสุขนว.
11นนร.วิโรจน์อาชีพโกศลกล.
12นนร.เฉลิมพรคล้ายทองนว.
13นนร.วิทยาปัญญวรญาณนว.
14นนร.ทวีศักดิ์สายแววนว.
15นนร.ประทีปอนุมณีนย.
16นนร.เทพกรอินทรนว.
17นนร.ชัยชนะพันธ์สืบนว.
18นนร.ศิวฤทธิ์เหล่าฤทธิ์นว.
19นนร.สามารถศรีม่วงนว.
20นนร.กอบเกียรติสุกร์มณีนว.
21นนร.อคเรศยิ้มมากอศ.
22นนร.ทักษิณวงษ์สุวรรณนว.
23นนร.สรายุทธเชื้อจาดนว.
24นนร.ณรงค์หาญพลนว.
25นนร.สำฤทธิ์(จักษวัฎ)สายวงศ์นว.
26นนร.พัฒน์โกพลรัตน์นว.
27นนร.จิระวัฒน์ทองเรืองนว.
28นนร.สาทิพจิตนาวานว.
29นนร.วินัยประคองแก้วนว.
30นนร.ประเดิมบุญถึงนว.
31นนร.ชัยรัตน์เพ็งคงนว.
32นนร.สมภพแสนสมรสนว.
33นนร.กษิดิกลิ่นศรีสุขนว.
34นนร.ณัฐวุฒิพรงาม(งามวงศ์วาน)นว.
35นนร.ณรงค์เอมดีนว.
36นนร.สมานเสริมสกุลนย.
37นนร.เถกิงสิทธิเสรีนว.
38นนร.ศุภกิจพวงเพิกศึกกล.
39นนร.เอกภพจันทโรจวงศ์นว.
40นนร.ประสิทธิ์พรสุขสวัสดิ์กล.
41นนร.ไมตรีนักธรรมตร.
42นนร.สันติชัยจอมทองกล.
43นนร.ไพบูลย์น้อยเจริญนว.
44นนร.ดำรัสวิเศษสุวรรณนว.
45นนร.ภาคภูมิหมื่นศรีนว.
46นนร.ชัชวาลโรจน์รัตนชัยนว.
47นนร.ศราวุธชิยางคบุตรนว.
48นนร.ยุทธพลสิงห์สถิตย์นว.
49นนร.บัณฑิตย์ชื่นอิ่มนว.
50นนร.พิสุทธิ์ศักดิ์ศรีชุมพลนว.
51นนร.ศักรภพน์ประจักษ์ศุภนิตินว.
52นนร.สมัครสมเหมาะกล.
53นนร.วสันต์วงศานว.
54นนร.อาคมพุ่มทองกล.
55นนร.พรเทพบุญรักษานว.
56นนร.ไพรัชกาญจนกรทองนว.
57นนร.วุฒิชัยภู่เจริญยศนว.
58นนร.แสนย์ไทบัวเนียมกล.
59นนร.พันณรงค์ยุทธวงศ์นว.
60นนร.ภานุรัตน์มะลิผลนว.
61นนร.ปิยะปลื้มสุขนว.
62นนร.วีระชัยบุญมากนว.
63นนร.เจษฎา(นฤเบศร)ทองแดงนว.
64นนร.ประจวบศรีศักดิ์นอกกล.
65นนร.กรจักร์ยศธสารนว.
66นนร.ปรีดาด่านศิริสมบูรณ์
67นนร.พีรพงศ์กูรทองดีกล.
68นนร.พงษ์เทพนิรมานสกุลพงศ์นว.
69นนร.พีระพลใบกว้างนว.
70นนร.โกวิทสิงห์ทองนว.
71นนร.สุรพงษ์เบ็ญจมาตรนย.
72นนร.อุดมพูลวงษ์ตร.
73นนร.วรุณวีระกุลนว.
74นนร.ศุภชัยจันทร์เที่ยงนว.
75นนร.สถาพรเหลืองทองคำนว.
76นนร.ธนกรนาจารย์นว.
77นนร.ศรสิทธิ์คลองน้อยนว.
78นนร.สาธิตอาภรณ์รัตน์นว.
79นนร.อมรศักดิ์ปัทมปราณีนว.
80นนร.ต่อพงศ์พุกะทรัพย์
81นนร.ชาญชัยคล้ายบัวกล.
82นนร.เรืองวิทย์วารุณประภานว.
83นนร.ชีวินเหลียงชัยกุลนว.
84นนร.สุระชัยเพ็ญสว่างนว.
85นนร.วิรัตน์(อภิวัฒน์)ชาญชัยมงคลนว.
86นนร.ถาวรเลี้ยงรื่นรมย์นว.
87นนร.ชุมพรเรืองทิพย์นว.
88นนร.ดุลยวัฒน์เชาวน์ดีนว.
89นนร.เรืองเดชวารุณประภานว.
90นนร.วรวิทย์บุญประคองตร.
91นนร.สถาพรทัศนลีลพรนว.
92นนร.ชลภูชูศรีนว.
93นนร.ณรงค์พลจันทร์อาภรณ์
94นนร.อาภาพงษ์ประเสริฐจิตนว.
95นนร.ชลนทีน้อยจำรัสนว.
96นนร.พงศ์ธรบุญปาลิตนว.
97นนร.เกียรติอนันต์ถิ่นชัยภูมินว.
98นนร.สุริยาสินธิทานว.
99นนร.ชาติไทชำนาญวิทย์
100นนร.วิทยาอยู่อาศรม
101นนร.นนท์เพชรสุวรรณ
102นนร.พิเชษฐ์เจียมเอยกล.
103นนร.ชุมพล(ชยพล)ใหญ่ยิ่งตร.
104นนร.ทันยาวันสามง่ามตร.
105นนร.จักรพันธุ์รัตนเทวมาตย์ตร.
106นนร.ชลธีนภาโชตินว.
107นนร.สมนึกดิษฐบรรจง
108นนร.ณัฐพลจันทวิมลนว.
109นนร.วิจัยจันทร์แทนนว.
110นนร.อภินัยนาวีนย.
111นนร.เศรษฐาโกศัยสุขนย.
112นนร.ทองสินขวัญตัวนว.
113นนร.พีระพลเพ็งหนูนว.
114นนร.บุญเกิดมูลละกันนย.
115นนร.จรัญไทยศรีนว.
116นนร.บุญมีแก้วสง่านย.
117นนร.คมสันสอนสุภาพนย.
118นนร.สมควรสุกดิษฐ์นย.
119นนร.ณรงค์นุสุวรรณนว.
120นนร.ประทีป(ชัยพัฒน์)ดนตรีนว.
121นนร.ก้องหล้าตุ้มภู่นว.
122นนร.นิคมวัฒนาพิริยะอมรกล.
123นนร.ไพสิทธิ์เพชรฤทธิ์นว.
124นนร.สมเกียรติม่วงมีนย.
125นนร.จักรพรรดิ์ศรีดาวนว.
126นนร.สมเกียรติทรงสวัสดิ์นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th