⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2533
(นักเรียนนายเรือรุ่น 88, เตรียมทหารรุ่น 31)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.อภินันท์หิญชีระนันท์นย.
2นนร.กฤษฎาแสงเพ็ชร์ส่องนว.
3นนร.ก้องภพรัชฎานย.
4นนร.กาจบุญวิทยาอศ.
5นนร.กิตติคุณจารุวัฒนายนต์กล.
6นนร.กิติกรณ์กาญจนะวณิชย์นว.
7นนร.ขวัญชายฤกษ์จำเนียรนว.
8นนร.คมสันสุวรรณฤทธิ์นว.
9นนร.จตุพรนุชเกษมนว.
10นนร.จรัญพัฒน์ใช้สมบุญนว.
11นนร.จิตติพงศ์ศรีธัญญานว.
12นนร.จิตพันธ์สุดประเสริฐนว.
13นนร.จิระเดชเทียนทองนว.
14นนร.ใจเพชรทองด้วงนว.
15นนร.ชัยพฤกษ์ศรีอุดมนย.
16นนร.ชัยยุทธนิลยานนว.
17นนร.ณัฐพงศ์เกิดผลหลากนว.
18นนร.ณัฐพงศ์วงศ์รัตน์นว.
19นนร.ทวีชัย(ชนัตพล)เพ็งเหล็งนว.
20นนร.ทักษิณบุญพรมอ่อนนว.
21นนร.ทิวาอ่อนละออนว.
22นนร.ธงชัยมาบางยางนว.
23นนร.ธนวัตถ์พุ่มอยู่ตร.
24นนร.ธราธิปธีรชัยธัญญศักดิ์นว.
25นนร.นทีศรีบูรณ์นว.
26นนร.นฤมิตรชูญาติกล.
27นนร.นัฐ(ณัฏฐ์)จูฑะพุทธินว.
28นนร.นาวินวงศ์ยะลานว.
29นนร.นาวีกุลอารีมิตรนว.
30นนร.นิรินธน์ธานีรัตน์นว.
31นนร.บำรุง(ภูริช)ขันเชื้อนว.
32นนร.ประกิตลำพึงกุลกล.
33นนร.ประภากรนิลผาย
34นนร.ประภาสอิ่มเจริญ
35นนร.ปริญญาเอี่ยมสะอาดนว.
36นนร.ปรีชาปรีชาฤทธิรงค์นว.
37นนร.ปัญญาอินทร์ชื่นตร.
38นนร.ปิยะเกตุวงศ์
39นนร.ปิยะวัฒน์ทุมวงศ์นย.
40นนร.พงษ์ศักดิ์รามนุชนว.
41นนร.พัชรพลพุกกะรัตน์นว.
42นนร.พีรพัฒน์แสงจิรังนว.
43นนร.เพ็ญชัยอินสิงห์นย.
44นนร.ภัทรพงศ์เผือกสมบูรณ์ตร.
45นนร.ภาณุพุ่มบัวนว.
46นนร.ภาณุพงศ์ขุมสินนว.
47นนร.ภูษิตเกิดในมงคลนว.
48นนร.มานพมีแสงตร.
49นนร.มีนประฌมศรีนว.
50นนร.ยุทธนาชูธงชัยนว.
51นนร.ยุทธศักดิ์จรูญทรัพย์นว.
52นนร.รณยุทธขวัญมงคลนว.
53นนร.รังสรรค์คำกลัดนว.
54นนร.รัฐชัยศรียากูลนว.
55นนร.ราฆพเทวะประทีปนว.
56นนร.รุ่งนทีทองประดิษฐ์นว.
57นนร.รุจสรรค์เลาประเสริฐนย.
58นนร.วชิรพันธุ์บำเหน็จพันธุ์นว.
59นนร.วีรพลเฉลิมพงษ์กล.
60นนร.วรรณนพชินสีห์นว.
61นนร.วรวุฒิสุนทรวิจิตรนว.
62นนร.วโรดมเจียรกุลนว.
63นนร.วัชรชัยพูสิทธิ์นว.
64นนร.วัฐนัยขำละม้ายกล.
65นนร.วินวัตรหุตะเจริญนว.
66นนร.วุฒิชัยแวงวรรณนว.
67นนร.ศศินสวรรคทัตนว.
68นนร.ศักดิ์สมประดิษฐ์นว.
69นนร.สมชายบัวงามนว.
70นนร.สมนึกกรอบคำนว.
71นนร.สมพลศรีสดใสกล.
72นนร.สยมภูศิริรังษีนว.
73นนร.สรณรรถสนธิไทยนว.
74นนร.สราวุธสมสายนว.
75นนร.สหภูมิศรีสิงห์โฉมนว.
76นนร.สัตยาจันทรประภากล.
77นนร.สิทธิเดชเกิดจันทร์ตรงนว.
78นนร.สุรกิจโพธิ์งามนว.
79นนร.สุรชัยอุดมสุขนว.
80นนร.สุรวุฒิสุมงคลนย.
81นนร.สุรเศรษฐบัณฑิตไทยนว.
82นนร.สุระพันธ์มุ่งดีนว.
83นนร.โสฬสสุทธิธูป
84นนร.อติบุตรกีรกะจินดานว.
85นนร.อนุชาบุตรสิงขรณ์นว.
86นนร.อนุพันศริพันธุ์นว.
87นนร.อนุสรณ์แสงใสนว.
88นนร.อภิชาติแก้วดวงเทียนนว.
89นนร.อิทธิพลธิยาโนกล.
90นนร.อิศเรศหรั่งแร่(เลิศทางธรรม)นว.
91นนร.โอภาสไทยพิบูลย์นย.
92นนร.ประจวบ(ภัทรสรรค์)ดอกนาคนว.
93นนร.สมชายญาติประชุมนว.
94นนร.พรภิรมย์ยศบุญนว.
95นนร.ฉัตรชัยศรีณรงค์นว.
96นนร.วิชัยจันทิพย์นว.
97นนร.อนันท์อู่ประเสริฐนว.
98นนร.จรูญเอี่ยมสวัสดิ์นว.
99นนร.สมชายประสานศิลป์นว.
100นนร.สมชาย(ฆฑาเทพ)นวมทองนว.
101นนร.ประสิทธิ์ทองรักษ์นว.
102นนร.วระชัยจารุการนว.
103นนร.เกรียงไกรทองคำนย.
104นนร.ไสวจันทร์ดากล.
105นนร.วุฒิพันธ์โมทะจิตรนว.
106นนร.วุฒิพงษ์จำนงค์จิตรนว.
107นนร.อลงกรณ์ปลอดดีนว.
108นนร.เรืองเดชวงศ์สิมบุตรนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th