⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2534
(นักเรียนนายเรือรุ่น 89, เตรียมทหารรุ่น 32)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กมลศักดิ์กุลเวินกล.
2นนร.กฤดิวัฒน์สุทธิวารีกล.
3นนร.กิจจาทับทิมพรรณ์นว.
4นนร.กิตติพงศ์ศรียารัตน์นว.
5นนร.กิติกรกลิ่นแก้วตร.
6นนร.เกียรติก้องพันธ์อ้นนว.
7นนร.ไกรภพศรีรัตน์นว.
8นนร.ไกรวุฒิภมรบุตรนว.
9นนร.ไกรสิทธิ์มหิวรรณกล.
10นนร.ขวัญชัยหอมขจรกล.
11นนร.จักรณรงค์เตชะคุปต์นว.
12นนร.จักรินขาวรัตน์นว.
13นนร.จิรวัฒน์เลี่ยมทองนว.
14นนร.จิรวุฒิทองเจือนว.
15นนร.จุมพลนาคสุวรรณนว.
16นนร.ชนกสนทราพรพลนย.
17นนร.ชลจักร์ปัญจะนว.
18นนร.ชัยเสรีหมายมีนว.
19นนร.ชาครประฌมศรีกล.
20นนร.ชาคริสธนคุรุธรรมกล.
21นนร.เชษฏาคุ้มเจริญนย.
22นนร.ไชยยงค์ชำนาญดีนย.
23นนร.ไชยาไชยแสนทานว.
24นนร.ณรงค์นวลทองนว.
25นนร.ณัฐพงศ์พรรณรายน์นว.
26นนร.ณัฐพลสาธรกล.
27นนร.ต่อศักดิ์หล่อใจนว.
28นนร.ทรงวิทย์เบี้ยวเก็บ(วารีนิธิ)นว.
29นนร.ทวีจิตกรณ์กิจศิลป์นว.
30นนร.ทศพรโอสถานนท์นว.
31นนร.ทัศโนดมปัญญาภาสนว.
32นนร.เทพประทานเข่งเจริญนย.
33นนร.ธเนศสุวรรณภาพ
34นนร.ธรรมนูญวงษ์ประดิษฐ์นว.
35นนร.ธรรมรัตน์เทียบเทียมนว.
36นนร.ธีรวัฒน์กัลยาโณปกรณ์กล.
37นนร.ธีรวีร์อานามนารถนว.
38นนร.นพดลพุทธิสารกล.
39นนร.นพพรเทพธรณีนว.
40นนร.นรพัชร์ทาอินทร์นว.
41นนร.นฤมิตศุขสมิตินย.
42นนร.นิพนธ์สนโพธิ์กลางกล.
43นนร.นึกอนันต์แสนอุบลนย.
44นนร.วุฒิพงษ์สมใจตร.
45นนร.บุรินทร์ศิริสาครนย.
46นนร.ประภุตว์ม่วงมิ่งสุขนว.
47นนร.ประโยชน์ผาสุขพันธ์นย.
48นนร.ประสารลี้สกุลกล.
49นนร.ปรัชญาโพธิ์ย้อยนย.
50นนร.ปราการขำฉวีนย.
51นนร.ปิลันธน์อ่ำสำอางค์นย.
52นนร.พนมทวนจันทรไพรกล.
53นนร.พหล(สหพล)ประเสริฐธีรพงศ์นว.
54นนร.พัฒนศักดิ์จำปาหวายกล.
55นนร.พัฒนาแสงอรุณกล.
56นนร.พันธุ์นาถนาคบุปผาอศ.
57นนร.พิเชษฐ์ประจันดุมนว.
58นนร.พิทักษ์พงศ์ฉลวยศรีนว.
59นนร.พีรศิลป์อนันยราคมนว.
60นนร.พีร์ศรคงปั้นนว.
61นนร.ไพบูลย์ตันประเสริฐนว.
62นนร.ภัคเดชสัตยพานิช
63นนร.ภัทราวุธจันทรเวคิน
64นนร.ภูริทรงโยธินกล.
65นนร.ภูวดลวรสินธุ์กล.
66นนร.มนตรีศิริไพศาลนว.
67นนร.ไมตรีบุตรบุรีนย.
68นนร.ยศภาคโชติกพงศ์กล.
69นนร.ยอดยุทธวงษ์วานิชนว.
70นนร.รพีพลโกมุทแดงนว.
71นนร.เริงราชอุทธิเสนนย.
72นนร.ฤทธิรงค์อาศากล.
73นนร.วรวิชหิรัญสุขนย.
74นนร.วรวุฒิบุญการีนว.
75นนร.วรวุฒิศิลป์ประกอบนย.
76นนร.วรศิลป์พัฒนวิบูลย์กล.
77นนร.วัชรพงศ์ขำวิไลนว.
78นนร.วัชเรนทร์รอดดีนว.
79นนร.วัลลภกัณฑะพงศ์นว.
80นนร.วิชชุเทวรุ่งสัจจานว.
81นนร.วิชัยผลิตวานนท์กล.
82นนร.วิพัฒน์ศักดิ์ปานรักษานย.
83นนร.วิรัชชูวงศ์อภิชาติกล.
84นนร.วีรวัฒน์สำราญใจกล.
85นนร.วีระพงษ์สุวงศ์จันทร์ตร.
86นนร.วีระพันธ์บุญมากนว.
87นนร.ศราวุธเถื่อนบุญนว.
88นนร.ศักดานฤนิรนาทกล.
89นนร.ศักดิ์ดาวัฒนธรรมนว.
90นนร.ศานิตคงเพชรนว.
91นนร.ศิรชัยเกิดศรีตร.
92นนร.ศิริชัยจุลสิงห์นว.
93นนร.สนิทวงศ์วงศ์สนิทนว.
94นนร.สมชาย(ชิษณุพงศ์)ศรีสรวลนว.
95นนร.สมชายสินศิริกล.
96นนร.สมนึกบูชาชัชวาลย์นว.
97นนร.สมหวังศรีแก้วกล.
98นนร.สาธรสุขส่งตร.
99นนร.สิทธาสายดาราสมุทรกล.
100นนร.สิทธิพรเอื้อสลุงกล.
101นนร.สิทธศักดิ์จารุเสวีนว.
102นนร.สุกิจจิตอนงค์นว.
103นนร.สุธีมาเกิดนย.
104นนร.สุรเดชผะอบทิพย์ตร.
105นนร.สุรพงษ์คำภานว.
106นนร.สุรพงษ์ดาวจรัสแสงชัยกล.
107นนร.สุรวงศ์วงศ์วานิชนว.
108นนร.สุรศักดิ์ภาแก้วนว.
109นนร.อดุลย์กลิ่นพวง(ศรีจุฑาภิรมย์)นว.
110นนร.อธิคมเลาหะกุลนว.
111นนร.อนันต์วิจิตรพันธุ์นว.
112นนร.อนุชิตหลักโลกตร.
113นนร.อมรเทพทองสินธุ์กล.
114นนร.อัฐพรพัฒนวิบูลย์นว.
115นนร.อาณัติสำเภาเงินนว.
116นนร.อิศราแข่งขันกล.
117นนร.เอกสิทธิ์ศรีภักดีนว.
118นนร.ณรงค์อรภักดีนว.
119นนร.ธนสินมะโนชัยนว.
120นนร.ธรรมนูญแสนดวงดีนว.
121นนร.ไพฑูรย์ปานปลอดนว.
122นนร.สุรชัยพิมพ์แปนว.
123นนร.บุญชัยพิกุลขาวกล.
124นนร.ใจนึกสินใหม่นว.
125นนร.ประดิษฐ์บางจั่นนย.
126นนร.สุรชัยตันเจริญนย.
127นนร.เรวัตรหรุ่นร้ายนว.
128นนร.สามารถ(อชิตะสิน)กำปะณีนว.
129นนร.มนพประดิษฐ์นว.
130นนร.ยุทธนาสมสอนนว.
131นนร.พิเชษฐ์ซองตันนว.
132นนร.วรรณะเกื้อทิพย์นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th