⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2535
(นักเรียนนายเรือรุ่น 90, เตรียมทหารรุ่น 33)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ตุลรักษ์ทรงทิมไทยนย.
2นนร.ปวพันธ์มีบุศย์
3นนร.กมลพันธุ์วารีรักษ์กล.
4นนร. กรกฏ(ชัชนันท์)แทนสง่านว.
5นนร.กริช(ปิยะมินทร์)ถนัดอักษรนว.
6นนร.กฤษฎามณเฑียรประเสริฐกล.
7นนร.ก้องเกียรติ(ฤทธิ์)นาทวงศ์นว.
8นนร.กัมปนาทสังข์ทองจีนนว.
9นนร.กานต์สิงหเสนีกล.
10นนร.กำจัดสมรรคนัฎนว.
11นนร.กิตติคุณนาคกุญชรกล.
12นนร.กิตติภูมิแววสูงเนินนว.
13นนร.กุลชาติพงษ์ศรีนย.
14นนร.เกรียงไกรตู้จินดาพธ.
15นนร.เกรียงไกรอินทร์นุ่มนว.
16นนร.ไกรวิทย์มังคละแสนนว.
17นนร.ไกรสรบุระณะนว.
18นนร.ขวัญชัยศุภทรงกล.
19นนร.ขวัญธิชัยเรืองรุ่งนว.
20นนร.ขวัญเมืองคเรศตรีนว.
21นนร.คณิศร์คูตระกูลกล.
22นนร.คมสันจันทรางศุนว.
23นนร.คีรีรัฐอุดรวงค์(อุดรวงศ์)กล.
24นนร.เบญจรงค์คล้ายนิลกล.
25นนร.จรัญดิศอรุณนว.
26นนร.จรัญวทัญญูนว.
27นนร.จักร์กฤชศิริรักษ์นย.
28นนร.จักรกฤษณ์หนูจ่ายกล.
29นนร.จักรพันธ์สุวรรณสวัสดิ์นว.
30นนร.จักรีเมฆอำพลสุทธิ์ตร.
31นนร.จัตวาศรีเลื่อนสร้อยนว.
32นนร.จัตุพรสุขสุวรรณนว.
33นนร.จิตติเรืองวุฒิชนะพืชนว.
34นนร.จิรพงษ์อภิชาตวงษ์นว.
35นนร.จิรมิตรสงวนสินนย.
36นนร.ฉัตรชัยศรีบุญมีกล.
37นนร.ฉัตรชัยเหลืองทองคำนว.
38นนร.เฉลิมเกียรติสอาดรักษ์นว.
39นนร.ชลัมพ์โสมาภากล.
40นนร.ชัชวาลย์เหมเกียรติกุลนว.
41นนร.ชัยพรศรีอุดมนว.
42นนร.ชัยยศคงขวัญนว.
43นนร.ชัยยุทธวิเศษสุวรรณนว.
44นนร.ชัยวิทย์เพ็งมากกล.
45นนร.ชัยอนันต์พลเสนนว.
46นนร.เชษฐพลภุมมะโสภณนย.
47นนร.ไชยศิริศรีทิพย์ตร.
48นนร.ฐปนบุญญฐีนว.
49นนร.ฐานะ(สรกฤต, ณัฐวินัย)พงษ์พิกุลทองนว.
50นนร.ฐิกิพงษ์จินุพงษ์กล.
51นนร.ณธีร์มังคะละนว.
52นนร.ณรงค์ชัยภู่เจริญยศนว.
53นนร.ณรัฐอ่อนจันทร์นว.
54นนร.ณัฐพลบุญมาทัตกล.
55นนร.เดชสิทธิไชยนว.
56นนร.เด่นชัยควรกล้านว.
57นนร.ตติศักดิ์กอประเสริฐนว.
58นนร.ตรีภพมิ่งเมืองนว.
59นนร.ตุลรัฐทรงทิมไทยนว.
60นนร.ทนงศักดิ์สุกใสนว.
61นนร.ทนุชายแท่งทองนว.
62นนร.ทรงวิทย์เรืองไวทยนว.
63นนร.ทรงศักดิ์ไชยสงครามตร.
64นนร.ธงชัยเลาหตระกูลนว.
65นนร.ธนพงษ์สุริเยกล.
66นนร.ธนภัทรโทนมณีนว.
67นนร.ธนัญชัยนิ่มนวลกล.
68นนร.ธนิจไชยสิทธิ์กล.
69นนร.ธวัชชัยเขียนเดชนว.
70นนร.ธวัชชัยจารุพันธ์นว.
71นนร.ธีรพงศ์กระจ่างเนตรนว.
72นนร.ธีรพงศ์พวงจินดากล.
73นนร.ธีรพงษ์โพธิรังษีนย.
74นนร.ธีรศักดิ์ไพศาลนว.
75นนร.ธีรสารคงมั่นนว.
76นนร.นครินทร์เจริญวงษ์นว.
77นนร.นทีทองเขื่อนขันธ์
78นนร.นพพรมีสวัสดิ์นว.
79นนร.นันทกานต์สีห์วิกรานต์นย.
80นนร.นันทพลนาคสุวรรณนว.
81นนร.นันทพลสุขไพศาลนว.
82นนร.นิวัฒน์จิตพูลผลนว.
83นนร.นุกูลสุขนิธินว.
84นนร.นุชาชาติหาสุณหะนว.
85นนร.บรรพตใจบรรจงนว.
86นนร.บัญญัติวงษ์จำปานย.
87นนร.สุรสินธุ์สิงหทราเมศน์กล.
88นนร.ปกาสิตฉายสันต์
89นนร.ประกิตเอี่ยมสะอาดนว.
90นนร.ประจักษ์สกุลพรรณ์กล.
91นนร.ประพันธ์ผลประเสริฐนว.
92นนร.ประภาสสุขหร่องนว.
93นนร.ประมุขสุวรรณประทีปนว.
94นนร.ประยุทธบุญถึงนว.
95นนร.ประสงค์ชัยมะณีนว.
96นนร.ประสพชัยบุญเกิด
97นนร.ปรีชาตันติรักส์นว.
98นนร.ปัญญาชัดไพบูลย์นว.
99นนร.ปิยะชัยขันธลักษณานว.
100นนร.ณัฐภัทร(ปิยะภัทร)คุ้มปรีดีกล.
101นนร.ผดุงเนื่องจำนงค์กล.
102นนร.พงษ์ศักดิ์ทองไสยนย.
103นนร.พงษ์ศิริศุภกะนว.
104นนร.พจน์รัฐพ่วงรักษ์นย.
105นนร.พนิศรัฐบุษย์นิลเพชรกล.
106นนร.พรพจน์แสงอรุณกล.
107นนร.พรพรหมสกุลเต็มนว.
108นนร.พรวิทย์ชาญดนตรีนว.
109นนร.พัชริศสุขพานิชนว.
110นนร.พัฒพงศ์(วิศิษฐ์พงศ์)เจริญวิชยเดชนว.
111นนร.พันธ์ศักดิ์เชาวนะนย.
112นนร.พัลลภพยัคเลิศนว.
113นนร.พิศิษฐ์พิทักษ์สงครามนว.
114นนร.พิษณุโลกนาวิกประภา(จันทะแสน)นย.
115นนร.พิสันต์รามนุชนว.
116นนร.พิสิษฐ์ศักดิ์เสนีวงศ์ ณ อยุธยานว.
117นนร.พิสิษฐ์หนูเล็กนย.
118นนร.พิสุทธิ์แดงเผือกนว.
119นนร.พีรชาญคงสุวรรณ
120นนร.พีรพัฒน์ใบกว้างนว.
121นนร.พีรพันธ์สุ่มสังข์นว.
122นนร.โพธิพรรณโพธิสารนว.
123นนร.ฟุ้งชัยนนท์นอกตร.
124นนร.ภริศวร์วงษ์เพ็ญศรีนย.
125นนร.ภัทราวุธปิ่นแก้วนว.
126นนร.ภากรมาเนียมนว.
127นนร.ภากรไวยวุฒิกล.
128นนร.ภาณุพันธ์ศรีนวลนย.
129นนร.ภาณุพันธ์รักษ์แก้วนว.
130นนร.ภาณุวัฒน์สมัคงานนว.
131นนร.ภานุมาสมณีสาครนว.
132นนร.ภิรักษ์เอี่ยมลอองนว.
133นนร.ภูธราอินม่วงกล.
134นนร.ภูวนัยสุขส่งนว.
135นนร.มานะนาคอาจหาญพธ.
136นนร.มานะชัยกาศแสวงนว.
137นนร.แมนรัตน์บุญสวัสดิ์นว.
138นนร.ยงยุทธเกตุศิริ
139นนร.ยุทธศักดิ์มีพจน์เพราะนย.
140นนร.ระพิณกลิ่นขจร
141นนร.ระพิน(กษิดิศ)พ่วงพันธ์นว.
142นนร.รักพงษ์ตัณฑสุวรรณนว.
143นนร.รังสรรค์กาศเกษมกล.
144นนร.รังษีปั้นบรรจงนย.
145นนร.ราชันศรีตระกูลนว.
146นนร.เรวัตรพันธุ์เวียงนย.
147นนร.ลือชัยแดงสากลกล.
148นนร.เลิศวิทย์ปจิฮีนว.
149นนร.วรฉัตร(กิตติเชษฐิ์)ทองพลาย(ธนาพรชัยพงษ์)นย.
150นนร.วรพจน์โพธิผละนย.
151นนร.วรินธรคำโฮงนว.
152นนร.วัชระพงศ์เทศพิทักษ์อศ.
153นนร.วัฒนาน้อยทองกล.
154นนร.วิกรม์มาสุวัฒนะนว.
155นนร.วิทวัฒน์รุ่งสิตานว.
156นนร.วิทัศน์ไชยยันบูรณ์นว.
157นนร.วิเศษนาคยา(นัจจนาวากุล)นว.
158นนร.วิษณุวงศ์ทรายทองนย.
159นนร.วีรพลคงรักษานว.
160นนร.วีระชัยฤทธิลีนว.
161นนร.วีระศักดิ์ฟักศรีนว.
162นนร.ไวพจน์วีระประเสริฐศักดิ์นว.
163นนร.ศรัณย์ดาราวิโรจน์นว.
164นนร.ศรายุทธนัทธีประทุมนว.
165นนร.ศรายุทธเพ็ญดีกล.
166นนร.ศราวุธวรรณสวนหม่อนตร.
167นนร.ศักดิ์สกุลศรีนิเวศน์นว.
168นนร.ศักดิ์สยามวรรณประเสริฐกล.
169นนร.ศุภฤกษ์ตันตราจิณนย.
170นนร.สกรรจ์กนะกาศัยนว.
171นนร.สมคิดลักษมีวรานนท์กล.
172นนร.สมบูรณ์นุชทองม่วงกล.
173นนร.สมศักดิ์อินทรเสมานว.
174นนร.สหัสพลสันติเวชชกุล
175นนร.สัญญาพุ่มโพธิ์ทองตร.
176นนร.สัณฐิติสุนทรเกตุนว.
177นนร.สันติเชาวน์นาวินนว.
178นนร.สันติพงษ์พันธ์สวัสดิ์ตร.
179นนร.สาธุสุวรรณรักษ์นว.
180นนร.สานิตเฟื่องขจรนว.
181นนร.สำเริงคงผลนว.
182นนร.สืบสันต์เรียนรู้นว.
183นนร.สุขุมขันแข็งนว.
184นนร.สุชาบุนนาคนว.
185นนร.สุชาตินุชเฟื่องนว.
186นนร.สุเทพบุญรักษานว.
187นนร.สุภิเดช(ณดลสรรฐ์)บุตรสุดนว.
188นนร.สุรณัติ(สุรณัฐ)ทรัพย์เจริญนว.
189นนร.สุรนาทเจียมจิตรนว.
190นนร.เขมชาติพิทักษ์ธรรมนว.
191นนร.สุรพงษ์เชาว์เพชรไพโรจน์กล.
192นนร.สุรวุธอมรปิยะกฤษฐ์นว.
193นนร.สุราษฎร์วงษ์ประคองนย.
194นนร.สุวิทย์เวียงเจริญนย.
195นนร.เสรีรุ่งสายนว.
196นนร.หัสไชยญ์มั่งคั่งนว.
197นนร.อนรรฆชูรัตน์นว.
198นนร.อนุชาชำนาญมนต์นว.
199นนร.อรรณพบุระมิ
200นนร.อรรถสิทธิ์วงศ์ไพบูลย์นว.
201นนร.อัศวินรุจิรานนท์พธ.
202นนร.อาทิตย์สุทธิธรรมนย.
203นนร.อิทธิชัยทองจู
204นนร.อิทธิพันธ์ปรักมาศกล.
205นนร.อุดมศักดิ์หวังไมตรีนว.
206นนร.อุดรผดุงอรรถนว.
207นนร.อูนนทีมุสิกะนันท์นว.
208นนร.เอกราชเครือชะเอมนว.
209นนร.สุทธิชาตินาคอ่อง
210นนร.กฤษณะ(ธนาวัฒน์)อาลีมินทร์นว.
211นนร.นิรุตต์(นิรุตติ์)มาทองนว.
212นนร.สมนึกบุญเรืองนว.
213นนร.สมหมายสีโท(ศรีสุขกาญจน์)นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th