⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2536
(นักเรียนนายเรือรุ่น 91, เตรียมทหารรุ่น 34)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กร(ศักดิกร)กองไชยนว.
2นนร.กรุงบุญจันทร์ศรีนว.
3นนร.กัปตันเตียวตระกูลกล.
4นนร.กานต์จันทร์เส็งกล.
5นนร.กิตติวงศ์รักษ์นว.
6นนร.กิตติภูมิสืบศาสนานย.
7นนร.เกชาจิตปัญญากล.
8นนร.เกน(ธนิสร)ปรีดีเวช
9นนร.เกรียงไกรรุ่งเรืองนย.
10นนร.เกษฎาอ้อนคำภานว.
11นนร.เกียรติศักดิ์(ธนพล)กล่อมนาคนว.
12นนร.ไกรวุฒินุ่นอ่อนกล.
13นนร.ขจรวัฒน์อยู่วัฒนะกล.
14นนร.คณิตอรรถาวรนว.
15นนร.คมสันติ์ดีประเสริฐนย.
16นนร.ครรชิตพลถาวรพานิชนว.
17นนร.จงเจริญแจ้งจุลนว.
18นนร.จักรกริสต์แทนสง่า
19นนร.จิตติพงษ์(ภีมรพี)แสงทองนว.
20นนร.จิรชาติแสงวุธนว.
21นนร.เจษฎาพรภูเจริญนว.
22นนร.ฉันทวิทย์ศิริรัตนวรางกูรนว.
23นนร.ชวลิต(พัฒน์สมิทธ์)นิ่มเรืองนว.
24นนร.ชัชเวชกิตติพีชลนว.
25นนร.ชัยณรงค์เขียวขุนศรีนว.
26นนร.ชัยสิทธิ์ฆารเจริญตร.
27นนร.ชำนาญนบนอบนว.
28นนร.ชุติกรวงศ์ปรีดีนว.
29นนร.ชุมพรวงษ์ประคองนว.
30นนร.ชุมพลบัณฑิตไทยนย.
31นนร.ชูชาติศรีสุระ
32นนร.เชษฐา(กิตติวิน)กุลณาวรรณนว.
33นนร.โชคสถิตย์บุญถมกล.
34นนร.ไชยาการโพธิ์มนนว.
35นนร.ณรงค์ศักดิ์(ศิรภพ)สุวรรโณนว.
36นนร.ณฤทธิ์พิชิตชโลธรนว.
37นนร.ณัฐพงษ์พัฒนจงรักษ์นว.
38นนร.ดนัยแก้วเล็ก
39นนร.ดิเรกขจรรัตน์กล.
40นนร.ดุสิตไชยยันบูรณ์นว.
41นนร.ดุสิตยมจินดานว.
42นนร.เดชคุรุรัตน์นว.
43นนร.เดชาแก้วอำไพนว.
44นนร.ทนงไชยหิรัญการนว.
45นนร.ทนงศักดิ์คำตันนว.
46นนร.ทนงศักดิ์จันทร์งามนย.
47นนร.ทรงวุธขยันหานว.
48นนร.เทพประทานรุจิราภานว.
49นนร.เทศกาล(เทพฤทธิ์)คำเลิสนว.
50นนร.ธงฉานบุญระเทพนย.
51นนร.ธนากรจรเจริญนย.
52นนร.ธนาธิปชูทัยนว.
53นนร.ธเนศคงที่กล.
54นนร.ธรรมนูญวรรณานย.
55นนร.ธรรมนูญ(อาณัฐชัย)เหลืองอ่อนนว.
56นนร.ธรรมศักดิ์ปฐมพรพงศ์
57นนร.ธวัชชัยกลางคำนย.
58นนร.ธวัชชัยมณีพันธุ์นว.
59นนร.ธีรนันท์ทองผ่องนว.
60นนร.ธีรยุทธใหม่แปง
61นนร.นทีหงษ์ทองนว.
62นนร.นพรัตน์บุญศรีตร.
63นนร.นพศิษฐ์เพียรชอบนว.
64นนร.นพิพัฒน์รัตนพิทักษ์นว.
65นนร.นฤพนธ์(ธนยศ)มณีพรหมกล.
66นนร.นฤพนธ์มัตถกุลนย.
67นนร.นฤพลวีระจิตต์นว.
68นนร.นัฐพงษ์กำเลิศทองนว.
69นนร.นันทพลจันทน์แดง
70นนร.นันทวัฒน์สิทธิโสภาชัยกุลนว.
71นนร.บทชายบุญล้อมนว.
72นนร.บรรเจิดทองชิวนว.
73นนร.บรรพตภาแก้วนว.
74นนร.บุญส่งแวววงศ์กล.
75นนร.ปฏิกรณ์หอมสวัสดิ์กล.
76นนร.ปฏิญาเข็มลายตร.
77นนร.ปณตมีมอญนย.
78นนร.ประเมศวร์ไศลบาทนว.
79นนร.ปรวัฒน์สอาดเอี่ยมนว.
80นนร.ประวัติ(พงศ์สฤษฎ์)ศรีทิพย์นว.
81นนร.ประสพชัยอยู่สำราญนว.
82นนร.ประเสริฐประจันดุมนว.
83นนร.ประเสริฐศักดิ์มาลานว.
84นนร.ปราโมทย์กิติวนารัตน์กล.
85นนร.ปัญญสิริมีสมโสตนว.
86นนร.ปิยะดนัยมณีทัศน์
87นนร.พงศ์กลินเคลือบทองนว.
88นนร.พงศกรอิฐสมบัตินว.
89นนร.พรศักดิ์(ณัฐภัทร)พงษ์สถิตย์วิทยากล.
90นนร.พัฒนชัยรัตนทัศนีย์พธ.
91นนร.พันตรีมะลิมาตย์นว.
92นนร.พานิชศิริสัมปทานย.
93นนร.พิเชษฐ์สายสินธุ์นว.
94นนร.พิเชษฐเข็มทองนว.
95นนร.พิทักษ์เริงพิทักษ์ตร.
96นนร.พิทักษ์สิทธิ์แจ้งประจักษ์นว.
97นนร.พินัยมุ่งสันติสุขกล.
98นนร.พิสิษฐ์จินตโกศลวิทย์นย.
99นนร.พีระพงษ์อยู่ศิรินว.
100นนร.พุทธพันธ์ศิลาอาสน์นว.
101นนร.ไพรัชทัตตะทองคำกล.
102นนร.ภมรพุทธนิมนต์นว.
103นนร.ภาคภูมิจารุปกรณ์
104นนร.ภาณุพงศ์(ภูวณัฏฐ์)ลดาชาติ(ภคพรสิษฐ์)นว.
105นนร.ภานุวัฒน์วิชาคงกล.
106นนร.ภาสกรรักษ์วงศ์กล.
107นนร.ภิพัฒน์ชูมากนว.
108นนร.ภูวดลศิริพงษ์นว.
109นนร.ภูวนัยเกษบุญชูนว.
110นนร.ภูษิตแสงจันทร์กล.
111นนร.มงคลศรแก้วนว.
112นนร.มนต์ชัยมีสวัสดิ์นย.
113นนร.มาฆะพงศ์ดาราพันธุ์นว.
114นนร.ยอดชายภู่ศรีพงษ์
115นนร.ยอดชายวงค์สุวรรณกล.
116นนร.ยัญพรหมแพทย์กล.
117นนร.ยุทธนาแสงมานย.
118นนร.ยุทธนาวีมุ่งธัญญานว.
119นนร.รชฏนันท์ละลิ่วกล.
120นนร.รณภพรามัญจิตนว.
121นนร.รณยุทธโอสถานนท์นว.
122นนร.รพีพลอุณยเกียรตินว.
123นนร.รังสิชัยสุวรรณอักษร
124นนร.รุ่งโรจน์อินตรานว.
125นนร.เรวัตตระกูลไทยพิชิตนว.
126นนร.เรวัตรอ่อนละออนว.
127นนร.โรมรันวังบรรพตนว.
128นนร.ฤทธิเดชเกตุทองนว.
129นนร.ฤทัยใสสุกนว.
130นนร.เลิศรบศิริรักษ์นว.
131นนร.วรพลจารุมนตรีนว.
132นนร.วรสิทธิ์(อภินพ)วนิชพิสิฐพันธ์นว.
133นนร.วันชัยจันทร์ละเอียดนว.
134นนร.วันโชคจินตกานนท์
135นนร.วาริชภูมิพิพัฒพลกายนว.
136นนร.วิชชาชูปัญญานว.
137นนร.วิทยาเอื้อประเสริฐกล.
138นนร.วิทวัสคำดีกล.
139นนร.วิทิตวิสุทธิวงศ์นว.
140นนร.วิรัตน์ตะโจปะรังนย.
141นนร.วิวัฒน์ดวงนภากล.
142นนร.วิสันต์(ฐิติพันธ์)จิตต์เจริญพธ.
143นนร.วุฒิกาลเกตุศิริ
144นนร.วุฒิชัยสัทธาธรรมรักษ์นว.
145นนร.เวทิศทิพย์คล้ายนว.
146นนร.ศราวุธแผ่นทองนว.
147นนร.ศักดิ์ดาพัวทรัพย์เจริญนว.
148นนร.ศานิตจงรักษ์นว.
149นนร.ศิระศรีสวัสดิ์นว.
150นนร.ศิริเทพประทุมมากล.
151นนร.ศิลานุตรแดงนว.
152นนร.ศิวเสกมงคลนว.
153นนร.ศิวะดลผลวงษ์นว.
154นนร.ศุภชัยพื้นพรมนย.
155นนร.สกลกลิ่นคำหอมนว.
156นนร.สมคิด(สิรภพ)วงษ์คำกล.
157นนร.สมเจษฎ์พ่วงรักษ์นว.
158นนร.สมยศบัวเส็งกล.
159นนร.สมศักดิ์(รัชพล)แท่นทองกล.
160นนร.สมานเฉลิมพงษ์นว.
161นนร.สมิทนัทคุณวัฒน์นว.
162นนร.สรพลวิจิตรานุช
163นนร.สหศักดิ์พุทธรักษา
164นนร.สัจจาอินทโกสุมนว.
165นนร.สันตสันต์สายแก้วนว.
166นนร.สันติเกศศรีพงษ์ศานย.
167นนร.สันติศักดิ์สนองผลนว.
168นนร.สำราญพลาชีวะนว.
169นนร.สำราญมิ่งรักษาตร.
170นนร.สิงหาทองโปร่งนย.
171นนร.สิทธิชัยพระนอนเขตต์นว.
172นนร.สิทธิโชค(รวีกฤษฎิ์)ล้อเลิศวิไลนว.
173นนร.สิทธิโรจน์สมจิตต์นว.
174นนร.สุชาติแก้วผนึกนว.
175นนร.สุชิน(ธนกฤต)แหยมแสงนว.
176นนร.สุเชษฐ์อุบลภาพนว.
177นนร.สุทธิพิพิธกุลนว.
178นนร.สุทธิพงษ์ทับเจริญ
179นนร.สุพจน์สุระอารีย์นว.
180นนร.สุรเจษฎ์ศรีวัชรกุลกล.
181นนร.สุรเจษฐ์พาชีรัตน์นย.
182นนร.สุริยะศรีษะโคตรกล.
183นนร.สุลักษณ์เสงี่ยมลักษณ์ตร.
184นนร.สุวัตชัยคุ้มเพชรนย.
185นนร.สุวีร์เผ่าทองศุขนว.
186นนร.เสถียรมูลศรีกล.
187นนร.เสริมศักดิ์บุญทานว.
188นนร.อดิวิศว์วิมลสัจจารักษ์นว.
189นนร.อดิศักดิ์(จักราวุฒิ)แก้วสีนว.
190นนร.อดิศักดิ์ศรีอารีย์
191นนร.อติชาตพรประสิทธิ์นว.
192นนร.อนุชาติมณีโชตินว.
193นนร.อนุพงษ์ภมรศักดานว.
194นนร.อภิชาติโพธิ์อุบลนย.
195นนร.อภินันท์โชติวรรณกล.
196นนร.อมรควรหาเวชนย.
197นนร.อรรถนพจิวสืบพงษ์
198นนร.อรรถพลเดชะคุปต์กล.
199นนร.อรรถวิทย์เหลาสิทธิ์กล.
200นนร.อัศวินจอกสมุทรนว.
201นนร.อาคเนย์บุญมีนว.
202นนร.อำนาจก้อนเครือนว.
203นนร.อิทธิเชษฐ์มูลลิสารนว.
204นนร.อุดมศักดิ์บุญประเสริฐกล.
205นนร.เอกชัยเมืองคำนว.
206นนร.อดิเทพคุ้มกระทึกกล.
207นนร.มงคลอุปถัมภ์นว.
208นนร.วิโรจน์อินทร์สุขนว.
209นนร.สามารถ(สมมารถ)ทวีพรสุขกล.
210นนร.วิโรจน์เกตุมณีนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th