⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2537
(นักเรียนนายเรือรุ่น 92, เตรียมทหารรุ่น 35)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กมลศุภรวิจิตรพงศ์นย.
2นนร.กฤตยาปัทมอนุพงศ์นว.
3นนร.กฤษณะพงค์พรหมกล.
4นนร.กังวาลมินวงษ์นย.
5นนร.กำปนาทสำรวมจิตรนว.
6นนร.กิจจาแจ้งสุขนย.
7นนร.กิตติหาญภักดีนว.
8นนร.กิตติภูมิภูมิโคกรักษ์กล.
9นนร.เกรียงไกรลายเงินนว.
10นนร.เกียรติศักดิ์ด้วงพรหมโพธิ์นย.
11นนร.เกียรติศักดิ์บำรุงเวชกล.
12นนร.โกมลคงบุญรักษ์นว.
13นนร.โกเมทเพชรอนันต์นว.
14นนร.ขวัญชัยพงษ์พิลากล.
15นนร.ขวัญชัย(ธีทัต)ลออวิไล(รัตนศีล)นว.
16นนร.คชพลงามชาลีนว.
17นนร.คมกฤษแย้มวิบูลนว.
18นนร.คมสันท้วมพงษ์นย.
19นนร.คมสันอนุสิทธิ์นว.
20นนร.คำนูญศักดิ์แก้วประดับเพชรนว.
21นนร.โฆษิตบัวแก้ว
22นนร.จตุพลสุพรรณพงศ์นว.
23นนร.จักรณรงค์เหมนิธินย.
24นนร.จักราวุฒิทองกอบนว.
25นนร.จักรีอยู่ประเสริฐนว.
26นนร.จิรวุฒิยุทธชัยนว.
27นนร.จีรวัฒน์คงสวัสดิ์กล.
28นนร.เจษฎาพรเนียมประพันธ์นว.
29นนร.ฉัตรชัยเรืองศิลป์นย.
30นนร.เฉลิมวุฒิบุญจันทร์นว.
31นนร.ชรัตน์มณฑานว.
32นนร.ชัยเดชเทียนทองนว.
33นนร.ชัยรัตน์(ณตฐพล)ชุ่มธินว.
34นนร.ชัยวัฒน์สุวรรณสุทธิ์นย.
35นนร.ชาติสยามชัยชูโชคนว.
36นนร.ชำนาญจันทร์สุวรรณ์นว.
37นนร.ชำนาญบัวจูมนว.
38นนร.ชิดพงษ์พุ่มแก้วนย.
39นนร.ชินดลงามสุทธิตร.
40นนร.ชื่นจิตร(ชนวีร์)พานแผ้วนว.
41นนร.โชคแก้วบุญช่วยกล.
42นนร.ฐิตินันท์ด้วงจันทร์นย.
43นนร.ณฐพงศ์(พลัฏฐ์)ตั้นเส้ง(แสนธรรมวุฒิ)นว.
44นนร.ณรงค์สุขพ่อค้านว.
45นนร.วัชรพงศ์(ณรงฤทธิ์)ดวงกลางนย.
46นนร.ณัฏชัยพลเสนนว.
47นนร.ณัฐกรให้ศิริกุลนว.
48นนร.ตามพันธุ์จันทร์ดีนว.
49นนร.ทรงฤทธิ์กิตติพีรชลกล.
50นนร.ทวีทรัพย์เรืองเดชกล.
51นนร.ทันสิษฐ์ศิริไลนว.
52นนร.ธนพลบำเหน็จพันธุ์
53นนร.ธนภัทรแสงเปี่ยมสุขกล.
54นนร.ธนากรภู่กลั่นนว.
55นนร.ธเนศอินทร์เกิดนว.
56นนร.ธราทองรับแก้ว
57นนร.ธวัชชัยธนะมูลนว.
58นนร.ธันว์จันทนชาตินว.
59นนร.ธานินทร์สุพรรณพงศ์นว.
60นนร.ธีรนันท์แดงพันธ์นว.
61นนร.นพดลกำปั่นทองนว.
62นนร.นวพลเปี่ยมนิเวศน์นว.
63นนร.นันทพันธ์ชำนาญไตรภพนว.
64นนร.นิรัตน์ช่วยจิตต์ตร.
65นนร.นิรุจปัสสัมพันธ์นว.
66นนร.บรรจงเหมือนโพธิ์นว.
67นนร.บรรพตมุ่งหามณีนว.
68นนร.บัญชาแสงกระจ่างนว.
69นนร.บัลลังก์บางท่าไม้นว.
70นนร.บุญเพิ่ม(พิรเมธ)เวชชานุเคราะห์นว.
71นนร.บุญเลิศศรีหะจันทร์นว.
72นนร.ปกรณ์แก้วช่างนว.
73นนร.ปฏิรูปอยู่พรหมนว.
74นนร.ปฏิวัติวงษ์ประเสริฐกล.
75นนร.ปรเมศวร์ชอนตะวันกล.
76นนร.ปรเมษฐโพยนอกตร.
77นนร.ประยงค์พรมสุวรรณ์นว.
78นนร.ประสงค์บรรยงค์กล.
79นนร.ปริญญาสังข์ประสิทธิ์นว.
80นนร.ปริศฎางค์กาศขุนทดกล.
81นนร.ปิ่นแก้วสาระปัญญานย.
82นนร.ปุณณรัตน์ถมคำนว.
83นนร.เผด็จสนิทเหลือนย.
84นนร.พงศ์เทพศิริเจริญนว.
85นนร.พงษ์อนันต์จารุแพทย์ตร.
86นนร.พนมชัยนุชกุล
87นนร.พรตพงศ์แซงราชานย.
88นนร.พัลลภวิทยาบำรุงกล.
89นนร.พิชิตโภชน์มากนว.
90นนร.พิเชษฐ์เมืองโคตรนว.
91นนร.พิเชษฐโตเทศนว.
92นนร.พิทยารับงามกล.
93นนร.พิทักษ์ถิ่นหัวเตยนว.
94นนร.พิทักษ์รัฐนิลพฤกษ์นย.
95นนร.พิพัฒน์การจันดานว.
96นนร.พิศาลหาญภักดีนว.
97นนร.พิษณุสุขยอดนว.
98นนร.พีระสกุลเต็มนว.
99นนร.ภควัตแดงเรืองกล.
100นนร.ภาสกรบุษราคัมนว.
101นนร.ภิญโญธรรมสุวรรณนว.
102นนร.ภุชภงค์สุวรรณไตรกล.
103นนร.ภูมิภัทรศุขะพันธุ์นว.
104นนร.มนตรีโตประเสริฐนย.
105นนร.มรุตชโลธรนว.
106นนร.มานพมุณีชัยนว.
107นนร.มานิตย์มณีวงษ์นว.
108นนร.มานิตย์สุขรุ่ง
109นนร.แมนชัยยิ่งยงค์นย.
110นนร.ยศพลมานักฆ้องกล.
111นนร.ยอดทนงพัดประดิษฐนย.
112นนร.ยุทธ(ยศ)แก้วกำเนิดนว.
113นนร.ยุทธชัยไพศาลนว.
114นนร.โยธินมหาชานนท์นว.
115นนร.โยธินศรีนิ่มนวลกล.
116นนร.รณชัยอินคำลือนว.
117นนร.รณรงค์รามัญจิตกล.
118นนร.รักษ์รักษ์บำรุงนว.
119นนร.รุ่งจรัสกุลนว.
120นนร.รุ่งดีรูปนว.
121นนร.รุ่งศักดิ์อภิสุนทรางกูรกล.
122นนร.เรืองวุฒิพวงภิรมย์นว.
123นนร.ลิขิตเอี่ยมเย็นนว.
124นนร.ภัสนุแก้วพรมนว.
125นนร.วรพงศ์บัวเพ็ชร์นว.
126นนร.วรวุฒิขันธ์เครือนว.
127นนร.วรวุฒิ(วิสุทธิ์ชยน)อารีรมย์นว.
128นนร.วันชาติพงษ์หัสบรรณ์นว.
129นนร.วิญญูไชยกิจนว.
130นนร.วินัยนิ่มฟักตร.
131นนร.วิมล์โล่สุวรรณนว.
132นนร.วิลาศเรียงแหลมนว.
133นนร.วิวัฒน์ขุนพรรณรายนว.
134นนร.วีรพลจำภู่
135นนร.วีรพลสังข์พิชัยนว.
136นนร.วีรศักดิ์ช่างเกวียนกล.
137นนร.ศราวุธทับทิมกล.
138นนร.ศราวุธบุตรเสรีชัยนย.
139นนร.ศักดิ์ชัยมีแต้มนว.
140นนร.ศักดิ์สยามกลิ่นศิรินว.
141นนร.ศิโรตม์ธรรมเจริญนว.
142นนร.ศิลาบุญมากล.
143นนร.ศิวะราชถือคำนว.
144นนร.ศุภเดชชัยวัฒโนนว.
145นนร.ศุภสิทธิ์คงดีอศ.
146นนร.สกนธ์ชัยวนนท์นว.
147นนร.สกลแสงแก้วนว.
148นนร.สแกนกือเจริญนว.
149นนร.สถาปน์ปกิรณะนย.
150นนร.สมนึกชูวงศ์อภิชาตินว.
151นนร.สมพ่วงจันแปงเงินนว.
152นนร.สมศักดิ์เชื้อขาวพิมพ์อศ.
153นนร.สมศักดิ์บุญคำนว.
154นนร.สมอรักนาคกล.
155นนร.สมานได้รายรัมย์อศ.
156นนร.สยามเชิดชิดนย.
157นนร.สรศักดิ์มณี
158นนร.สัญญาณ จอมนว.
159นนร.สัญญาพรเวียงนว.
160นนร.สันติปาจะกังนว.
161นนร.สาธิตโภคสวัสดิ์นว.
162นนร.สามารถประทุมชาตินว.
163นนร.สิรสุนทรมงคลนว.
164นนร.สุขสันต์สื่อสกุลอศ.
165นนร.สุชาติพงศ์อัมระรงค์นว.
166นนร.สุดทวิชเบญจจินดานว.
167นนร.สุทัศน์วรรณดีนว.
168นนร.สุเทพพงษ์ศรีกุลนว.
169นนร.สุนทรศรีเทพนว.
170นนร.สุภัทรเถาศิริวงศ์กล.
171นนร.สุรชัยอภิกุลรุ่งเรืองนว.
172นนร.สุรพงษ์เพ็งมากนว.
173นนร.สุรยุทธสิงห์คะนองกล.
174นนร.สุรวุธปั้นบุญนย.
175นนร.สุรศักดิ์ศรีเผือกนย.
176นนร.สุรศักดิ์อินทร์พรหมนว.
177นนร.สุระบรรจงจิตรนว.
178นนร.สูงศักดิ์อัครปรีดีนย.
179นนร.เสกสรรค์สุขศรีนว.
180นนร.แสงสุคนธ์กอวงษ์นว.
181นนร.อดิเทพทิศาดลดิลกนว.
182นนร.อดิเรกจำสนองนว.
183นนร.อดิเรกบัวเย็นนย.
184นนร.อดิศักดิ์ขำภาษีนว.
185นนร.อนวัชหงษ์สวัสดิ์นว.
186นนร.อนุชาหงษ์ชูเกียรติตร.
187นนร.อนุศาสน์ปานชูเชิดนว.
188นนร.อภิชาติแก้วอ่องนว.
189นนร.อมรศักดิ์ชนะศึกนว.
190นนร.อมรศักดิ์ดีจริงนว.
191นนร.อรุณกระเบียดนย.
192นนร.อรุณบุญประดิษฐ์กล.
193นนร.อัคนินภ์สงบพันธ์นย.
194นนร.อัฐนันต์โพธิ์ทองนาคนว.
195นนร.อัศนัยนรินรัตน์กล.
196นนร.อาณัติเตชะรัตน์กล.
197นนร.อิศราอิสสระยั่งยืนนว.
198นนร.อุกฤชเถาว์ชาลีกล.
199นนร.อุดมพลมุสิแดงนย.
200นนร.อุดมศินผิวแดงนว.
201นนร.เอกดนัยสุขเกษมนว.
202นนร.เอกนรินทร์จิรวงศ์นุสรณ์นย.
203นนร.เอนกพงศ์แจ่มกระจ่างนว.
204นนร.โสภณรถทองนว.
205นนร.เมืองมนต์นัยพรม
206นนร.วีระวงศ์หันตุลากล.
207นนร.ชัยรัตน์คำภิรมย์นย.
208นนร.ปรัชญาหาญเทียมนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th