⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2538
(นักเรียนนายเรือรุ่น 93, เตรียมทหารรุ่น 36)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กรกชวิไลลักษณ์นย.
2นนร.กรกฎเส้นทองนย.
3นนร.กริชกองศรีนว.
4นนร.กฤษณะยวงสอาดนย.
5นนร.กานต์สำราญถิ่นกล.
6นนร.กำจัดแนวบุตรนย.
7นนร.กำพลชาญด้วยกิจนว.
8นนร.กิตติสิงห์บุตรกล.
9นนร.กิตติชัยอุทธานว.
10นนร.กิติพงษ์สำเภาพ่อค้านว.
11นนร.กิ่งเพ็ชรแก้วสำอางค์นว.
12นนร.เกษมวิจิตราภรณ์พงศ์กล.
13นนร.ขจรศักดิ์ชมภูนุชตร.
14นนร.ขัตติยะปัทมอนุพงศ์นว.
15นนร.คมสันติ์มณีพันธ์กล.
16นนร.พงศ์พลคำหมอนนว.
17นนร.คัคเนศปาลศรีนว.
18นนร.จเรรุ่งสายตร.
19นนร.จักร์กฤชแย้มวิบูลย์นย.
20นนร.จักรกฤษณ์เรียมรักษ์นว.
21นนร.จามรพูลเนียมนย.
22นนร.จีระเดชสังสนานย.
23นนร.เจนยุทธนามวงษ์กล.
24นนร.เจษฎาเหลืองวงษ์นว.
25นนร.ฉัตรชัยปากวิเศษนว.
26นนร.ฉัตรชัยศักดิ์ดีตร.
27นนร.ฉัตรฐาวุฒิเอี่ยมโพธิ์
28นนร.ชนม์ระพีภู่เอี่ยม
29นนร.ชลเขตต์หิรัญพิศนย.
30นนร.ชลองเพชรพัดนว.
31นนร.ชลิตเย็นฉ่ำนย.
32นนร.ชัยเดชบุนนาคนว.
33นนร.ชัยอนันต์เกียวจันทึกนว.
34นนร.ชาญชัยผลประเสริฐนว.
35นนร.ชิตวันเชยสกุลนว.
36นนร.ชิตสกนธ์วิเศษนว.
37นนร.ไชยวัฒน์มาละวรรณโณนว.
38นนร.ไชยวุฒิเอี่ยมสมัยนว.
39นนร.ณัฏฐพงศ์สวัสดิ์สุขนว.
40นนร.ณัฐกรสุพัฒนะกรกิจกล.
41นนร.ณัฐพลปาณินท์นว.
42นนร.ณัฐพลวัฒนกุลนย.
43นนร.ณัฐวุฒิคล่องนาวานว.
44นนร.ณัฐวุฒินิ่มเรืองนว.
45นนร.ดุลพินิจณ นครพนมนย.
46นนร.ทรงภักดิ์สืบนุการณ์นว.
47นนร.ทรงยศสุตตาสอนนย.
48นนร.ทวีทรัพย์เรืองผึ้งนว.
49นนร.ทวียศลออวิไลนว.
50นนร.ทิวากรนุกิจนย.
51นนร.เทพนิมิตเทียนศรีนว.
52นนร.แทนทองรับแก้วนย.
53นนร.ธนวิทย์ขวัญตนกล.
54นนร.ธราพงษ์พิมพ์สมานนว.
55นนร.ธวัชชัยกันทัดนว.
56นนร.ธีปติคุ้มใจดีกล.
57นนร.ธีรพงษ์ศรีสวัสดิ์นว.
58นนร.ธีรภัทรชัยประเสริฐนว.
59นนร.ธีรวิทย์เลิศลบกล.
60นนร.ธีระศักดิ์พิสมัยนว.
61นนร.นราพงศ์อาจปรุนว.
62นนร.นรินทรโพธิ์รักษานย.
63นนร.นฤนารถวรรณรัตน์นว.
64นนร.นักรบสร้อยนาคนว.
65นนร.นัฐวุฒิวงศาโรจน์นว.
66นนร.นาวินจาระติกรรมา
67นนร.นาวินฤทัยวทัญญูนว.
68นนร.นิยวัฒน์พึ่งชื่นนว.
69นนร.บัญชากมลรัตน์กล.
70นนร.บัญชาภาคพูล
71นนร.บัณฑิตเนียมพลอยนว.
72นนร.บุญถิ่นรุนสูงเนินนว.
73นนร.บุญญฤทธิ์วรรณสุทธิ์นว.
74นนร.ปรเมษฐ์บุญเที่ยงกล.
75นนร.ประจักรเจนไธสงนว.
76นนร.ประเดิมลิ้มไพบูลย์กล.
77นนร.ประภากรกู้ประเสริฐนย.
78นนร.ประสิทธิ์พรดวงมาลานว.
79นนร.ประเสริฐศิลป์วรสิษฐ์นย.
80นนร.ปริทัสน์นิระฉัตรสุวรรณ์นว.
81นนร.ปัญญาสงวนสุขนว.
82นนร.ปารเมศเจนสมุทรกล.
83นนร.ปิยะนันท์แก้วมณีนว.
84นนร.ปิยะพลมีแก้วนว.
85นนร.พฤฒิชัยมหสธนนว.
86นนร.พลกฤษณ์เมฆขุนทดกล.
87นนร.พลจิตต์ไวหนังสือนว.
88นนร.พิทยามณีกาญจน์นย.
89นนร.พิทักษ์โภคสุทธิ์นว.
90นนร.พิภพสุดาบุตรนว.
91นนร.ภรเดชอำนวยพรนว.
92นนร.ภูวนารถภักดีพินิจกล.
93นนร.มาโนชญ์จันทร์ชมภู
94นนร.ยุทธนาบุญทับนว.
95นนร.ยุทธภูมิศรีสุขนว.
96นนร.ยุพนธ์ยิ่งยงนว.
97นนร.ยุวศานติ์ไตรสรณะศาสตร์นว.
98นนร.รณชัยหลิมลำยองนว.
99นนร.รังสรรค์พูลเกษมนย.
100นนร.ราชันย์โกไศยกานนท์นว.
101นนร.ศรุตศีลารัตน์กล.
102นนร.วรรณรักษ์วัชรินทร์รัตน์นว.
103นนร.วรรณะฤทธิชัยนย.
104นนร.วรรธนันท์อาษานว.
105นนร.วรวุฒิขำพลจิตนว.
106นนร.วศินนาคมีนว.
107นนร.วัชรพงษ์ปรียานนท์นว.
108นนร.วิเศษเอี่ยมประคอง
109นนร.วิโรจน์พิมพ์อ้นนว.
110นนร.วิวัฒน์ภู่เพียงใจนว.
111นนร.วิษณุจันศิริรัตน์นย.
112นนร.วิสณุตรุษทุ่งนว.
113นนร.วีรศักดิ์ธนากิตติวงศ์นว.
114นนร.วีรุตม์ฉายะจินดานว.
115นนร.วุฒิชัยคุ้มจันทึกนว.
116นนร.วุฒิพรม่วงวัฒนะนว.
117นนร.ศักดิ์สุริยาบุตราชตร.
118นนร.ศิรพัฒน์เบื้องบน
119นนร.ศิริภัทรอริยเดชนว.
120นนร.ศุภสิทธิ์ทองเพียรพงษ์กล.
121นนร.สมเกียรติเพ็ชรภาคนว.
122นนร.สมจิตรกางนอกนว.
123นนร.สมชายโนนน้อยนว.
124นนร.สมบัติศรีมณฑานว.
125นนร.สมปองชิ้นอร่ามรุ่งเรืองนว.
126นนร.สมพงษ์สันติมาลัยนว.
127นนร.สุรัฐพลติลานว.
128นนร.สมหมายสิงขโรทัยนว.
129นนร.สรรธารบุตรแก้วนย.
130นนร.สราวุธลักษณะโตนว.
131นนร.สวัสดิ์แก้วจันทร์นว.
132นนร.สันติเพียรธัญการตร.
133นนร.สันทวัฒน์พรหมบุญมีตร.
134นนร.สานนท์รักหนูนว.
135นนร.สามารถกลิ่นคำหอมนว.
136นนร.สามารถพวงประเสริฐนว.
137นนร.สารินโพธิ์นาคเงินนว.
138นนร.สิชลห่วงนิกรนว.
139นนร.สิทธิชัยมาลามาศกล.
140นนร.สิทธิชัยมีสบายนว.
141นนร.สิทธิศักดิ์สิทธิกุลนว.
142นนร.สิรภูมิกระต่ายทองนว.
143นนร.สิริรัตน์ไตรวิรัตนกล.
144นนร.สุธนต์ชูศิรินย.
145นนร.สุนทรเอื้อรักษ์โอฬารนย.
146นนร.สุรชัยบุตรเสถียรกล.
147นนร.สุรศักดิ์กิ่มบางยางนว.
148นนร.สุรศักดิ์คลังกำเนิดนว.
149นนร.สุรศักดิ์สาระธนะนว.
150นนร.สุรศักดิ์สิริวัฒนานุสรณ์นว.
151นนร.สุวรัฐรัฐชยากรนว.
152นนร.สุวิชาญเทียมสวัสดิ์นว.
153นนร.สู้ศึกอนุตระหานนท์นว.
154นนร.โสภณเกตุมะยูรนว.
155นนร.อกนิษฐ์พิมพิลึกนย.
156นนร.อธิคมพรมปากสานว.
157นนร.อธิรัฐบัวเล็กนว.
158นนร.อนุพงศ์สัมภัตตะกุลนย.
159นนร.อนุพงษ์สุระชัยปัญญากล.
160นนร.อนุสรณ์วงศ์ปัญญากล.
161นนร.อภิชาติเปี่ยมพงษ์สานต์นว.
162นนร.อภิวัฒ์นวลรัตนตระกูลนว.
163นนร.อรรฆพงศ์บรรพบุตรนว.
164นนร.อรรถสิทธิ์ติงสุวาทิตย์นว.
165นนร.อวิรุทธ์เวียงเก้านว.
166นนร.อัศรายุทธทองลองตร.
167นนร.อาชวแก้วประเสริฐสมนว.
168นนร.อาทิตย์สุขบำรุงนว.
169นนร.อานุภาพจิติวงค์กล.
170นนร.อานุภาพสุขสำราญนว.
171นนร.อำพลลุนชิตรกล.
172นนร.อิทธิพลสุทธิรักษ์นว.
173นนร.อิทธิฤทธิ์พลธรรมนว.
174นนร.อิศรินทร์ประชากรณ์นว.
175นนร.อุกฤตศิลาจันทร์นว.
176นนร.อุทกขุนทองไทยนว.
177นนร.เอกชัยเกิดหนองมนนว.
178นนร.เอกพันธุ์เดชกำแหงนว.
179นนร.เอกอุทัยซอโฉมนว.
180นนร.ชิตพลวัฒนวรคุณนย.
181นนร.ประเสริฐสุขพิทักษ์นว.
182นนร.พิเชษฐ์กระจ่างโพธิ์นว.
183นนร.ดุสิตมิทธิยากล.
184นนร.ดำเกิงรัตนเพ็ญนว.
185นนร.วสันต์เขียวบุญจันทร์นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th