⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2538
(นักเรียนนายเรือรุ่น 94, เตรียมทหารรุ่น 37)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กชมนต์อ่อนประเสริฐนว.
2นนร.กฤษฎาขอสวัสดิ์นว.
3นนร.กฤษณะวงษ์นิกรนว.
4นนร.กวีตะคล้อนว.
5นนร.กวีศักดิ์แก้วใสกล.
6นนร.ก้องภพสวัสดิ์พาณิชย์นย.
7นนร.กัมปนาท(ศิวดล)อมาตยกุล
8นนร.กานต์พลาระชุนนว.
9นนร.กิตติศักดิ์วิมุกติบุตรตร.
10นนร.เกรียงไกรเกาะเจริญนว.
11นนร.เกียรติวงศ์แจ่มจันทร์นว.
12นนร.ไกรสรรค์สังข์แก้วกล.
13นนร.ไกรสุเนตรเห็มสุขกล.
14นนร.ขวัญชัยเกตุพันธ์นว.
15นนร.คงศักดิ์อยู่คงนว.
16นนร.คมสัน(พงศพัศ)ทองสุกนว.
17นนร.จตุพลชูช่วยนย.
18นนร.จอนอ่อนจางกล.
19นนร.จักรพงษ์พิพิธวิจิตรการนว.
20นนร.จักรา(ชยุต)ใจดี(ใจดีชลธร)นว.
21นนร.จักราวุธสิงห์อุบล
22นนร.จักรเพชรนูเนตรนว.
23นนร.จิตติสัมภัตตะกุลกล.
24นนร.จิระพลช้อยเพ็งนว.
25นนร.จิระวัฒน์อุ่นจิตตนว.
26นนร.เจริญรัตนหิรัญนว.
27นนร.เจษฎาคงคล้ายนว.
28นนร.ฉลองพลศาตะสมิตกล.
29นนร.ฉัตรเทพชาญช่างนว.
30นนร.ชลธินทร์ปราการสมุทรนว.
31นนร.ชวเมศฉกรรจ์แดงนว.
32นนร.ชวัลภาวสุทธิการนว.
33นนร.ชัชวาลประสิทธิ์เวชนว.
34นนร.ชัยนาวีคุ้มสุภานว.
35นนร.ชัยฤทธิ์คล้ายบุญส่งอศ.
36นนร.ชาญยุทธท้วมจุ้ยนย.
37นนร.ชูพงษ์คำเงินนว.
38นนร.เชษฐาชาวบางน้ำวนนย.
39นนร.ฐิติพันธ์ปานทรัพย์กล.
40นนร.ณัฐอันอาตม์งามกล.
41นนร.ณัฐพงศ์พรโสภณนย.
42นนร.ณัฐพนธ์ชาติปรีชากุลนว.
43นนร.ณัฐพลสูงกิจบูลย์นว.
44นนร.ดนัยนิลละมังนว.
45นนร.ดิศรณ์ปนัดเศรณีกล.
46นนร.ต่อศักดิ์แก้วโบราณนว.
47นนร.ไตรจักรศาสตราธรรมนว.
48นนร.ทรงธรรม(ชุติพงศ์)ธัญญโชตินว.
49นนร.ทศพล(ธนากฤต)บัวศรีคำ(สุทธิเตชากิจ)นว.
50นนร.ทศพลวิรุฬห์ประภานว.
51นนร.เทอดพงษ์จารุปกรณ์นว.
52นนร.ธงชัยแมลงทับทองนว.
53นนร.ธนพัฒน์ขาวสุทธิ์ตร.
54นนร.ธนภัทรยุวนางกูรนว.
55นนร.ธนะรัชต์บุญมีไชยนว.
56นนร.ธวัชสุวรรณรัตน์นว.
57นนร.ธีรพัฒน์คงเพ็ชร์นว.
58นนร.ธีรวิทย์ศิริวัลลภนย.
59นนร.นครินทร์เปาจีนนว.
60นนร.นพดลตันวัฒนะกล.
61นนร.นพดล(ปฐมพัฒน์)ลิ้มพรชัยเจริญนว.
62นนร.นพพงษ์ออกฉิมนว.
63นนร.นรเศรษฐ์พนาสถิตย์นว.
64นนร.นฤพนธ์ปาลศรีกล.
65นนร.นาวีผลอวยพรนว.
66นนร.นิคมประทุมทองนว.
67นนร.นิติกรสมคะเณย์ตร.
68นนร.บดินทร์นิธิอุทัยนย.
69นนร.บรรจงเนตรวงค์นว.
70นนร.บุญชัยขจรราชนว.
71นนร.บุญฤทธิ์ทองแสวง(จันทรไพร)นว.
72นนร.บุญฤทธิ์(ศุภสาร)เปรมปราศรัยนว.
73นนร.ปฏิรูปเข็มทิศนว.
74นนร.ประยูรอาษานอกนว.
75นนร.ประวิทย์แก้วใหญ่นว.
76นนร.ประสบโชคพลสุริฉาย
77นนร.ประสิทธิ์อัคคโพธิกุลตร.
78นนร.ปราโมทย์รักดีนว.
79นนร.ปิติพงษ์(ชิษณุพงศ์)น้อยคนดีนว.
80นนร.ปิยวัฒน์รอดเชื้อนว.
81นนร.ผดุงเกียรติขวัญนิคมกล.
82นนร.ผดุงศักดิ์ม่วงทองนว.
83นนร.พงศ์นทีอินทรบุญนว.
84นนร.พงศ์สิริไพพรรณศิรินว.
85นนร.พงษ์ภูมิ(อรุษ)ชื่นตระกูลนว.
86นนร.พิเชษฐปั้วเฮงทรัพย์อศ.
87นนร.พีรศักดิ์สวยสมตร.
88นนร.พูนศักดิ์บัวเนียมนย.
89นนร.พูลศักดิ์ปานประเสริฐ
90นนร.ไพบูลย์ว่องเจริญกล.
91นนร.ไพรัตน์ไชยวงศ์นว.
92นนร.ภานุชาลุขะรังนว.
93นนร.ภาสกรเจริญสุขนว.
94นนร.มณฑลยศสมศักดิ์นว.
95นนร.มนัสนาคอาจหาญนว.
96นนร.มหินทร์ชัยฤทธิ์กล.
97นนร.มานะบุญสุขกล.
98นนร.มาโนชพรหมโคตรนว.
99นนร.แมนหินประกอบนว.
100นนร.ยุทธนาวงศ์ช่างนว.
101นนร.ยุทธศักดิ์พัฒนกุลนว.
102นนร.รัชภูมินันทวิสุทธิ์นว.
103นนร.รัชศักดิ์หว่านพืชน์นว.
104นนร.รัฐพลแก้วกระจายนว.
105นนร.รัฐศักดิ์อิ่มฤทธาตร.
106นนร.รัตน์ณ ป้อมเพชรอศ.
107นนร.ราชศักดิ์ไหมพูลนว.
108นนร.ลำพองทองสงค์นย.
109นนร.วชิราขำพลจิตนว.
110นนร.วรฐปัจจุสานนท์นย.
111นนร.วราวุฒิสีลารักษ์นว.
112นนร.วัชชิรานนท์นนท์นาตร.
113นนร.วิชาญบุญงามกล.
114นนร.วิทยา(เป็นธรรม)ภาวิไล(ปัทมชินาลัย)นย.
115นนร.วิวัฒน์จิตกรณ์กิจศิลป์นว.
116นนร.วีระเชษฐ์ขยันทำนย.
117นนร.วุฒิชาติพริ้วไธสง
118นนร.วุฒินันท์(ธานัท)แก้วทรัพย์นย.
119นนร.ศักดาอุไรวรรณนว.
120นนร.ศักดิชัยจันทร์เผือกนว.
121นนร.ศักดิ์ไผทศักดิกรนว.
122นนร.ศามนมิลินทางกูรนย.
123นนร.ศิริวิชนุ่นลอยนว.
124นนร.ศิริศักดิ์เผ่าเมืองนย.
125นนร.ศิว์วิศว์อังคสุวัฒน์นย.
126นนร.ศุภชัย(กงกฤช)พลยิ่งนว.
127นนร.ศุภณัฐธนะสีลังกูรนว.
128นนร.ศุภมิตรสีทะวงค์(ศรีธะวงษ์)นว.
129นนร.เศณวีฐานะวุฑฒ์นว.
130นนร.สกุลหอมขจรนว.
131นนร.สมคิดภู่โต๊ะยานว.
132นนร.สมคิดลาภมากนย.
133นนร.สมชาติลิขิตวิทยานิพนธ์กล.
134นนร.สมพงษ์โกมรัตน์นว.
135นนร.สมพลยิ่งนอกนว.
136นนร.สมภพศรีสุกใสนว.
137นนร.สมหมาย(รณกร)ธาราเวชรักษ์อศ.
138นนร.สหราชศรีหมอกอศ.
139นนร.สีชังเศรษฐชัยนว.
140นนร.สุทธิชัยอินทรัมพรรย์นย.
141นนร.สุเทพเทศกุลนว.
142นนร.สุภชัยกาญจนโชติดำรง
143นนร.สุรเชษฐ์นิยมนว.
144นนร.สุรเชษฐ์บรรจงจิตรนว.
145นนร.สุรพงษ์(สุวิจักขณ์)ณีวงษ์นว.
146นนร.สุรวุฒิทองเรืองสุกใสนว.
147นนร.สุรศักดิ์เชาวพันธ์เรืองเดชนว.
148นนร.สุรศักดิ์รัตนพิมพ์นย.
149นนร.สุรศักดิ์วรรณานว.
150นนร.สุริยาขุนโตตร.
151นนร.เสน่ห์อักษรนว.
152นนร.เสวียงเถื่อนบุญกล.
153นนร.เสวนันท์เจียวุ่นกล.
154นนร.แสงอรุณดีสิน
155นนร.โสภณ(ทศพล)จุลศักดิ์
156นนร.โสภณตั้งวิทย์โมไนยนว.
157นนร.อโณทัยเชี่ยนมั่น
158นนร.อดิศรจารุจินดานว.
159นนร.อดิศักดิ์(เนติภัทร)ประชุมพันธ์(นนท์พุฒิกร)นว.
160นนร.อนุรักษ์สมจิตรนว.
161นนร.อภิรักษ์มังกรนว.
162นนร.อรรถกรหัชสีฬหานว.
163นนร.อัฏฐภูมิเหลืองทองคำกล.
164นนร.อิทธิกรบัวน่วมนว.
165นนร.เออนุกลการนย.
166นนร.เอกชัยบุญจาริยะกล.
167นนร.เอกรัฐแช่มขุนทดนย.
168นนร.เอกราษฎร์นาคมีนว.
169นนร.เอกสิทธิ์เอี่ยมยิ้มกล.
170นนร.เอนกเขียวงาม
171นนร.ไอยราจันทรสนธิกล.
172นนร.เข็มชาติ(คณพศ)กาญจนเพ็ญนว.
173นนร.ชัชชัยศรียารัตน์นว.
174นนร.ชัยรัตน์ปทุมรัตน์
175นนร.ทัญญฤทธิ์บัวบุตร
176นนร.เทพฤทธิ์ดีเจริญนย.
177นนร.พันธรัชต์วิละรัตน์
178นนร.สุทธิพรทองคง
179นนร.สุรเชษฐปักการะนัง
180นนร.อนรรฆธนากรณ์นว.
181นนร.ธงรบวีระจิตต์นย.
182นนร.อดิศักดิ์นาโสก(ภานุโรจนากร)นว.
183นนร.กุลเชษฐ์ศิริสืบนว.
184นนร.ใหม่ชูเวชกล.
185นนร.พงษ์ไทยธีรางศุนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th