⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2540
(นักเรียนนายเรือรุ่น 95, เตรียมทหารรุ่น 38)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กงจักรกฤษณ์เพ็ชรนว.
2นนร.กฤษดาสุทธิสาครนว.
3นนร.กอบชัยเจตน์กุลวิวัฒน์นว.
4นนร.กาญจน์กุลศรีสมบัตินว.
5นนร.กานต์เพชรสุวรรณนว.
6นนร.กำชัยเจริญพงศ์ชัยนว.
7นนร.กิตติพันธ์ไชยศิรินว.
8นนร.กิตติศักดิ์จันทร์น้อยกล.
9นนร.เกรียงไกรล้อเลิศวิไลกล.
10นนร.เกียรติพงษ์ชิตสุภาพนว.
11นนร.คฑายุธโพธิ์ทองนว.
12นนร.จตุพรทรงทิมไทยนว.
13นนร.จตุพลสง่างามนย.
14นนร.จักรพงษ์มณีวรรณนว.
15นนร.จักรพลพงษ์สมบูรณ์นว.
16นนร.จักรภพกอประเสริฐนว.
17นนร.จักรีบุญสองชั้นนว.
18นนร.จิรายุวิเศษนครตร.
19นนร.จีรวุฒหมื่นศรีนว.
20นนร.ฉัตรชัยคลังเพ็ชรนย.
21นนร.ชนเทพศรีเพ็ชรนว.
22นนร.ชนินทร์มุสิกพันธ์กล.
23นนร.ชัชพลปานพรมนย.
24นนร.ชาติวันชัยหวังแววกลางตร.
25นนร.ชิตพงศ์ช้างงามนว.
26นนร.ชินวรรธน์สุคันธรัตกล.
27นนร.ชินะศัพท์สวัสดิปาณีนว.
28นนร.เชษฐ์กันฐานว.
29นนร.เชิดพงษ์ประพันธ์กล.
30นนร.ฐิติภาษีนว.
31นนร.ฐนิตพันธุ์สังข์สุวรรณ
32นนร.ฐิติวุฒิแก้วชมภูนว.
33นนร.ณทรรศน์รัศมีเฟื่องนว.
34นนร.ณรงค์เดชบุตรน้ำเพชร
35นนร.ณัฐวิชัยกุลนว.
36นนร.ณัฐจักรเหลืองนภานว.
37นนร.ณัฐพลพละวัฒน์
38นนร.ณัฐพลสุขสุแพทย์นว.
39นนร.ณัฐวุฒิศิรธรานนท์นว.
40นนร.ดุษฎีภู่เจริญนย.
41นนร.ดุษฎีอัศนีวุฒิกรนว.
42นนร.เดโชจันมีศรีตร.
43นนร.ต่อตระกูลลิ้มสง่านว.
44นนร.เถลิงศักดิ์หรั่งชะเอม
45นนร.ทศพลสืบกาสีนย.
46นนร.ทศพลไหลมานว.
47นนร.ทิวากรท้ายวัดนว.
48นนร.เทวิน(นิธิพัฒน์)ยวงสอาดนว.
49นนร.ธนลักษณ์นุกูลกิจนย.
50นนร.ธนะพงษ์สุดรักษ์นว.
51นนร.ธเนศวร์สุขแสวงนย.
52นนร.ธราธรโตวิจิตรนว.
53นนร.ธวัชศักดิ์มิตรโกสุมกล.
54นนร.ธัญญวัฒน์โอสถานนท์นว.
55นนร.ธีระพลพงษ์สระพังนว.
56นนร.นพดลเสนีย์นันท์กล.
57นนร.นพดลหนูน้อยเจริญกล.
58นนร.นมัสการนิลกำแหงตร.
59นนร.นราธิปเปล่งวิทยานว.
60นนร.นรินทร์ศักดิ์ประวันนานว.
61นนร.นเรศน์เนียมประพันธ์นว.
62นนร.นฤทธิ์พิกุลแก้วกล.
63นนร.นาวาศักดิ์เอื่อทวีสัมพันธ์นว.
64นนร.นาวีเหลืองพยุงนว.
65นนร.บรรเจิดบุญก่อนว.
66นนร.บริบูรณ์วชิรศรีสุกัญยานว.
67นนร.ปฏิภาณมินประพาฬกล.
68นนร.ปรเมษฐ์ยิ่งอินทร์
69นนร.ปรศุกะระโสภณกล.
70นนร.ปราชญ์เอมสมโตตร.
71นนร.ปราโมทย์ไชยสาครตร.
72นนร.พงศ์รพีอุนนะนันทน์นว.
73นนร.พงษ์กาญจน์กฤตนันท์นว.
74นนร.พงษ์ศักดิ์เทียนจันทร์นว.
75นนร.พงษ์ศักดิ์สมวงศ์นว.
76นนร.พรชัยมณฑากล.
77นนร.พรหมวิชย์กิจปลื้มนย.
78นนร.พลเทพเพ็ชรกูลนว.
79นนร.พัฒนพงษ์ขยันสำรวจนว.
80นนร.พันธ์เทพก้านสังวอนนว.
81นนร.พินิจศักดิ์พาลีชีพนว.
82นนร.พิบูลย์ธีรานุสนธิ์กล.
83นนร.พิริยะเวียงทองนว.
84นนร.พุฒพรยิ่งอินทร์นย.
85นนร.ภาณุขำเพชรนว.
86นนร.ภิษณุแตงพลับนย.
87นนร.ภุชงค์สำเรศรัมย์นว.
88นนร.ภูติภัทรบุญณารักษ์นว.
89นนร.ภูวดลดิษบรรจงนว.
90นนร.มนต์รัตน์นาคฤทธิ์นว.
91นนร.มหันตพลศรีนนท์ตร.
92นนร.มานะสวัสดิ์รัตน์นว.
93นนร.มารุตชาติพราหมณ์นว.
94นนร.ยอดธงจงกลรอดนว.
95นนร.ยอดอาวุธมีชูพลนว.
96นนร.รชตโอศิริอศ.
97นนร.รัฐชวาลกันทานว.
98นนร.ฤทธิรงค์อยู่เจริญนว.
99นนร.วรพลวรวิมุตนว.
100นนร.วรภัทรแสงสุวรรณนว.
101นนร.วราวุฒิว่องเจริญกิจกุลกล.
102นนร.วรินทร์รักษ์บำรุงนว.
103นนร.วฤนท์ธรรมศิรินว.
104นนร.วัชระโคตรพัฒน์นย.
105นนร.วิกรมสงวนวงศ์นว.
106นนร.วิทยาหนูแก้วกล.
107นนร.วิบูลย์ผาคำกล.
108นนร.วีรภัฎรักแผนนว.
109นนร.วีระชัยจันทร์ทศนย.
110นนร.วีระวัฒน์ธนากิตติวงศ์นว.
111นนร.วุฒิคุณมะลิซ้อนนย.
112นนร.วุฒิชัยวรเชษฐ์กล.
113นนร.วุฒิพลสุขผดุงนว.
114นนร.ศรัณย์ศรีโสมพันธ์นย.
115นนร.ศักดิ์สิทธิ์เตชะพงศ์ประเสริฐนว.
116นนร.ศุภเดชแก้วในหินนว.
117นนร.ศุภฤกษ์โชควงศ์ประดิษฐ์นว.
118นนร.เศรษฐาโพธานว.
119นนร.สกลสุขีสารนว.
120นนร.สมเจตสุหร่ายมาตร์นว.
121นนร.สมศักดิ์สีโยแก้วนว.
122นนร.สรยุทธฤกษ์พูลสวัสดิ์
123นนร.สัญชัยกอบัวแก้วนว.
124นนร.สาธิตจันทากล.
125นนร.สาโรจน์เกลี้ยงสงนว.
126นนร.สิทธิพรเจริญวัยนว.
127นนร.สิริพงศ์เกื้อหนุน
128นนร.สุขสวัสดิ์โชติวิไลวรรณนว.
129นนร.สุทธิพรนิ่มนวลนว.
130นนร.สุนันขันทีนว.
131นนร.สุรการสังข์รุ่งนย.
132นนร.สุรไกรรัตนกุสัมภ์นว.
133นนร.สุรพันธุ์ถาวรขจรศิรินว.
134นนร.เสด็จชาญวุธนว.
135นนร.แสงระวีสมโรจน์รัตน์ตร.
136นนร.อดิเรกจันทร์วงศ์กล.
137นนร.อธิพันธ์สิงหอุบลนว.
138นนร.อนุรักษ์คงคานว.
139นนร.อนุรักษ์ว่องเจริญ
140นนร.อรุณเจริญผลนว.
141นนร.อักขรายุทธ์ทองบ่อนว.
142นนร.อัจฉริยวุฒิน้อยจินดานว.
143นนร.อิทธิพลเพ็งพลกรัง(เหมนาค)นว.
144นนร.อู่แก้วต่อประดิษฐ์นว.
145นนร.เอกบุรุษช้างใหญ่กล.
146นนร.เอกพจน์ศรีแสงนว.
147นนร.เอกรินลิ้มสังกาศ
148นนร.เอกสยามแย้มสำรวลนว.
149นนร.โอห์มพงษ์พานิชกล.
150นนร.สาคเรศโชติประดานย.
151นนร.ไกรสรโพธิ์ตุ่นนย.
152นนร.บรรเจิดอาจเอี่ยมนย.
153นนร.ชัชชัยปาละนันท์กล.
154นนร.เล็กบุญพานว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th