⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2541
(นักเรียนนายเรือรุ่น 96, เตรียมทหารรุ่น 39)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กรกฏสิทธินันทน์นว.
2นนร.กรภัทรศรีพิพัฒน์นว.
3นนร.กรุงไทยวะชุม
4นนร.กฤษณะชูสายนว.
5นนร.กานต์สุทธิสารสุนทร
6นนร.เกรียงศักดิ์ห่อทองกล.
7นนร.คเชนทร์สิงห์ชูนย.
8นนร.คมสิทธิ์ฤทธิ์ประภานว.
9นนร.จตุรงค์ชมภูนว.
10นนร.จักรพันธ์จันทร์หอมนย.
11นนร.จักรพันธ์ยังพะกูลนว.
12นนร.จิตรกรนรบัตรนว.
13นนร.จิทัศน์ทองเชียงนว.
14นนร.จิรยุทธ์แจ่มพงษานว.
15นนร.เจษฎาไชยรักษ์นว.
16นนร.เฉลิมชาติพริกบุญจันทร์นว.
17นนร.ชยาสิทธิ์ดิษฐบรรจงนว.
18นนร.เชิดพงศ์พิกุลผลนว.
19นนร.ฐากูรธัญญากรณ์นว.
20นนร.ณพนันท์วันจันทึกตร.
21นนร.ณรงค์ฤทธิ์ยังดำรงค์
22นนร.ณัฐนัยเล็กใจกล้านว.
23นนร.ณัฐพลปิ่นเกตุนว.
24นนร.ณัฐพลสงวนพวกนว.
25นนร.ณัฐวุฒิสัจจะมโนนว.
26นนร.ดนัยสีกุหลาบกล.
27นนร.ดิฐพัฒน์โลหิตกาญจน์นย.
28นนร.ทนัญชัยสว่างเนตรกล.
29นนร.ทศพลควรการนว.
30นนร.ทินกรหนูเหมือนกล.
31นนร.เทพนมสุวรรณรัตน์ตร.
32นนร.เทวินทร์นิลสาครกล.
33นนร.เทียนชัยปัญญาฟองนว.
34นนร.ธนกรณ์เขมะบาลนว.
35นนร.ธรรม์ธีร์จันทพัฒน์นว.
36นนร.ธัชพลทิพเวสนว.
37นนร.นครินทร์วงศ์จอมนว.
38นนร.นรพลไชยมนตรีนย.
39นนร.นราคุณโฑถมนว.
40นนร.นราธิปสุวรรณศิลป์นย.
41นนร.นฤนาทปานคำนว.
42นนร.นักรบบางพระนว.
43นนร.นาวีนามสง่านว.
44นนร.นิทัศน์ทัศเจริญ
45นนร.นิโรจน์หมุดหมิดนว.
46นนร.นิวัฒน์สาลาด
47นนร.บริบูรณ์มีบุญนว.
48นนร.ประการณ์ภู่เกตุตร.
49นนร.ประพนธ์นัยมณีนว.
50นนร.ประพันพงศ์(กฤติพิชญ์)ถนัดค้ากล.
51นนร.ประภัทรใหม่เอี่ยม
52นนร.ประสิทธิชัยศรีคำมาตร.
53นนร.ปรีดิ์พงศ์ทองคำวงศ์
54นนร.ปิยวิทย์บุญช่วยนว.
55นนร.ผรณเดชพัฒนาวิจารย์นว.
56นนร.เผ่าศักดิ์(ณัฐกษ)แก้วเจริญนย.
57นนร.พรนิมิตรศรีโฉมงามนย.
58นนร.พรอนันต์งามสอาดนย.
59นนร.พิชฌาเชียงกูลนว.
60นนร.พิทยาน้อยวัฒน์นว.
61นนร.พิษณุรักนาคนว.
62นนร.พิษณุอังสุวัฒนะนว.
63นนร.พีรภัทรพัฒนโสภณนว.
64นนร.พีระยุทธพูลพิพัฒน์กล.
65นนร.เพทายรัตนแก้วกล.
66นนร.ภากรยุวนางกูรนว.
67นนร.ภานุทัตทิพย์วงษ์ทองนว.
68นนร.ภานุพันธ์ฉิมทิมนว.
69นนร.ภาสกรด้วงเหมือนกล.
70นนร.เภรีคล้ายอุดม
71นนร.ยุทธพลเรืองฤทธิ์นว.
72นนร.ยุทธศักดิ์ไทยคำนว.
73นนร.ร่มฉัตรเปลี่ยนดวงนว.
74นนร.เรวัติทับแสงนว.
75นนร.ลือชาจินตนานว.
76นนร.เลิศศักดิ์หนูนิ่มนว.
77นนร.วรากรวิชาเพียรนว.
78นนร.วราวุธคำโฮงนว.
79นนร.วันชนะมาลีรัตน์
80นนร.วิชญรอดทรัพย์
81นนร.วิฑูรย์ญานุกูลตร.
82นนร.วิทยาหลักคงนว.
83นนร.วิระว่องวรานนท์กล.
84นนร.วิศิษฐ์พรหมมาลีนว.
85นนร.วีรยุทธพันธ์ฉลาดนย.
86นนร.วีระวัฒน์ยโสธรนว.
87นนร.วุฒินนท์เดชทุ่งคานว.
88นนร.ศรัณย์รัตนภาณุนว.
89นนร.ศราวุธทองเลิศนว.
90นนร.ศรีกรุงใจอินทร์นว.
91นนร.ศุภชัยใจใสนว.
92นนร.ศุภฤกษ์บุตรดีวงษ์นว.
93นนร.สถาพรพยุงสุวรรณนว.
94นนร.สนธยาประกอบกิจตร.
95นนร.สมศักดิ์วัฒนาฟุ้งเจริญนว.
96นนร.สมศักดิ์(คชาพล)หวังไมตรีนว.
97นนร.สันติวันบริบาลนว.
98นนร.สากลมณีนวลนว.
99นนร.สิทธิชัยสิทธิแสงอำไพกล.
100นนร.สุชาติจุ้ยเล็กนว.
101นนร.สุทธิพงษ์หมวดเล็กนว.
102นนร.สุพจน์ระอุ่งนว.
103นนร.สุรชัยไวว่องกล.
104นนร.สุรชัยสายวงศ์ปัญญานว.
105นนร.สุรนาถสัมปัตตะวนิช
106นนร.สุรศักดิ์สาโมทย์ตร.
107นนร.สุระชัย(สุรชัย)เบ้ารักษานย.
108นนร.สุวรรณวงษ์พานิชนว.
109นนร.สุวิทยาพานสุวรรณนว.
110นนร.เสกสรรค์ง้าวแหลมนว.
111นนร.อดิเรกสาทำนย.
112นนร.อนุกูลโนรีกล.
113นนร.อนุรักษ์เจริญศรีนว.
114นนร.อนุราชเรืองศิริเดชนว.
115นนร.อภิชาติแสงทองนว.
116นนร.อภิเชษฐ์บุญเผื่อนกล.
117นนร.อภิลพธ์อมรพัฒน์นว.
118นนร.อภิสิทธิ์สิรกุลยวรรณนว.
119นนร.อรรณพอำพันทอง
120นนร.ภูวเดช(อรรถวุฒิ)จันทรศรีนว.
121นนร.อรรถสิทธิ์ทองสุข
122นนร.อากรหนุนภักดีตร.
123นนร.อาณัติแหยมสร้อยทองนว.
124นนร.อาทิตย์ดำสนิทตร.
125นนร.อาทิตย์นนทะคุณนว.
126นนร.อุดมพรจันทโรตร.
127นนร.เอกชัยโจมพลนว.
128นนร.เอกพงษ์เหล่าปิ่นรัตนากล.
129นนร.เอกฤทธ์พันธ์บุตรนว.
130นนร.เอกลักษณ์ปานสอนนว.
131นนร.เอกวิทย์พ่วงเจริญกล.
132นนร.เอนก(ภูริต)แก้วกุล(อริยนันทกุล)กล.
133นนร.ประภากรสว่างอารมณ์นว.
134นนร.คงกฤชหอมตลบนว.
135นนร.สุทธิทิพย์สุขนว.
136นนร.สมบัติแสงชัยภูมินว.
137นนร.เลอสันต์รอดแก้วนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th