⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2542
(นักเรียนนายเรือรุ่น 97, เตรียมทหารรุ่น 40)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กนกกล่อมจิตกล.
2นนร.กมลศักดิ์วันประดุงตร.
3นนร.กรกฏบัวรานว.
4นนร.กฤชรักชาตินว.
5นนร.กฤษณ์สมบูรณ์ทรัพย์นว.
6นนร.กฤษณชัยยินดียมนว.
7นนร.กวีวัฒน์เก่งการนย.
8นนร.กสานต์อติโพธิกล.
9นนร.กัษมินทร์สวาฆพรรณกล.
10นนร.กิตตินันท์เบ้าจังหารนว.
11นนร.กิตติพงษ์ปิยะวรรณโณนว.
12นนร.กิตติศักดิ์นิลรัตน์อศ.
13นนร.กีรฏิสหายสุขนว.
14นนร.โกวิทสุมงคลตร.
15นนร.คณิตพงษ์วงษ์วิเศษนย.
16นนร.คมสันจ้อยลีนว.
17นนร.คูณอนันต์จันทร์ไตรนว.
18นนร.จตุพรสิริวรรณอศ.
19นนร.จตุพลแสงบุญส่งนว.
20นนร.เจนณรงค์จารุภาตร.
21นนร.ฉัตรชัยดวงมณีนว.
22นนร.เฉลิมศักดิ์ไชยจิตต์นว.
23นนร.ชัยประสิทธิ์สมปองนว.
24นนร.ชัยวัฒน์ศรีพนมนว.
25นนร.ชัยวุฒิเย็นใจเฉื่อยนว.
26นนร.ชาญณรงค์วังคะฮาดนย.
27นนร.ชายอมรมงคลกล.
28นนร.เชษฐาศรีหินกองกล.
29นนร.เชิดพงษ์แก้วเสถียรนว.
30นนร.ณรงค์ศักดิ์ใจกล้านว.
31นนร.ณัฐกิจแสวงผลนว.
32นนร.ณัฐพงษ์วงศ์ทองศรีนว.
33นนร.ณัฐวุฒิกลางสาทรนว.
34นนร.ดุษฎียากรกองทองตร.
35นนร.เด่นชัยหยวกแฟงนว.
36นนร.เดือน(ตะวัน)บุญคงกล.
37นนร.ทยารักษ์เพ็ชรมาลัยนว.
38นนร.ทวีศิลป์คงประเสริฐพธ.
39นนร.ทัศนัยผลชูชื่นกล.
40นนร.เทพธวัชเชษฐโชติศักดิ์กล.
41นนร.เทพนิมิตนาอุดมนว.
42นนร.ธนภูมิประทีปนว.
43นนร.ธิติพันธุ์พรินทรากุลกล.
44นนร.ธีรพงศ์โอฬารกิจอนันต์กล.
45นนร.ธีรยุทธภักดีภักดิ์นย.
46นนร.ธีรศักดิ์คงถนอมพรรณนย.
47นนร.ธุวพลทรัพย์เจริญพธ.
48นนร.นพพลจิระชัยนว.
49นนร.นพนัยสวนเดิมบางนย.
50นนร.นภดลบรรเลงกลองนว.
51นนร.นราธิปสัมปุญญานนท์นว.
52นนร.นรินทร์เถินบุรินทร์กล.
53นนร.นาวินเส็งแดงนว.
54นนร.นิติวัฒน์อมรพิศาลนว.
55นนร.นิพนธ์โชคสุขนิรันดรนย.
56นนร.นิรุจน์สุศรีนว.
57นนร.เนติหนูเจริญนว.
58นนร.บัญชาด้วงโต้ดนว.
59นนร.บุญช่วยศรีคงนว.
60นนร.บุญนำกองสุขนว.
61นนร.บุญวิวัฒน์เปรมไพบูลย์
62นนร.บุญเอื้อสุวรรณ์นย.
63นนร.บุรินทร์วิกุลนว.
64นนร.ประมวลศรีทันนย.
65นนร.ประวิทสิงห์ซอม
66นนร.ปริญญาธัญญวาสกล.
67นนร.ปิยมิตรเจนสมุทรนย.
68นนร.เปรมศักดิ์ดำทับนว.
69นนร.พงศกรพวงสุวรรณนว.
70นนร.พรเลิศรัตนะ
71นนร.พรหมศรเฮ่ประโคนกล.
72นนร.พลากรสุนทรศารทูลนว.
73นนร.พันธุ์กสิต(จิณณ์ณัฏฐ์)พรหมนุรักษ์นว.
74นนร.พานุรัตน์อุ่นญาตินย.
75นนร.พิเชษฐ์มีมานานนว.
76นนร.พิทยาพูลสวัสดิ์นว.
77นนร.พินิจสังข์กลมเกลี้ยงตร.
78นนร.พีรพงษ์สถิตย์น้อยกล.
79นนร.พีรพัฒน์เจริญผลอศ.
80นนร.พีระชิตหอมไชยแก้วนว.
81นนร.พีริศรเปรื่องเวทย์นว.
82นนร.พุทธินันท์พุทธิรานนท์ตร.
83นนร.ไพฑูรย์นวลเพ็งนว.
84นนร.ภาคภูมิบูรณะเหตุนว.
85นนร.ภาคภูมิไพโรจนานันท์นว.
86นนร.ภิญโญรุ่งเรืองนว.
87นนร.ภูมิสิทธิ์ดิศสกุลนว.
88นนร.ภูวดลนาโสมนว.
89นนร.มงคลเพ็ชรเกลี้ยงกล.
90นนร.มนต์ชัยพรหมประดิษฐ์นว.
91นนร.มนตรีประเสริฐพันธ์พธ.
92นนร.มนตรีศรีมานนย.
93นนร.มนัสพันธ์ปัญญาใจนย.
94นนร.มนัสเฝ้าถนอมนย.
95นนร.ยี่พญาโยวะผุยนย.
96นนร.ยุทธพงษ์แสงพิทักษ์นว.
97นนร.ร่มเกล้าเปี่ยมอ่อนนย.
98นนร.ราชนวินทร์แป้นทอง
99นนร.รุ่งเรืองมาสุทธินว.
100นนร.วรพจน์วิชญวรนันท์นว.
101นนร.วรรณาอินเชื้อตร.
102นนร.วัชระคำแก้วนว.
103นนร.วัชระลีแสวงสุขนว.
104นนร.วิชภพถนอมแหยมกล.
105นนร.วิชัยสุระการณ์นว.
106นนร.วิบูลย์โคตรสมบุตินว.
107นนร.วิรพงค์เจนจรัสชีวกุลนว.
108นนร.วิโรจน์อุ่นวงษ์พธ.
109นนร.วีรพงษ์นาคประสิทธิ์นว.
110นนร.วีระเดชแตงยิ้มนว.
111นนร.เวชกุลชานกนย.
112นนร.ศราวุธสินธุรักษ์นว.
113นนร.ศราวุธสุทธิสังข์นว.
114นนร.ศิริพงษ์นพไธสงนว.
115นนร.ศุภกรปาลวัฒน์กล.
116นนร.สกรรจ์เพ็งพานิช(ธีราพงษ์)กล.
117นนร.สมปรารถนาไพศาลนว.
118นนร.สมานชัยพิมพ์นย.
119นนร.สันติ(พิพัฒน์)พวงมาลัย(มาลาธรรมรัตน์)ตร.
120นนร.สามารถคุ้มยิ้มกล.
121นนร.สุกรรณ์จันทะเดชนว.
122นนร.สิงหาควรบำรุงตร.
123นนร.สุเชษฐ์(กิตติพงษ์)น้อยแจ่มนว.
124นนร.สุเนตรคำเวียงสานว.
125นนร.สุรจักษ์ดำรักษ์นว.
126นนร.สุรเชษฐ์เกิดเต็มนย.
127นนร.สุริยาสามัญนย.
128นนร.สุวิชชาโคสูงเนินกล.
129นนร.สุวิทย์เคยรัมย์นว.
130นนร.สุสาธรเพชรเกตุนว.
131นนร.เสกสรรค์มูลสารกล.
132นนร.อภิชาตนิ่มเนตรนว.
133นนร.อมรเต้าประเสริฐกล.
134นนร.อรรถพรพรโกเมธกุลพธ.
135นนร.อรรถพรหอมชื่นนว.
136นนร.อรรถพลสุนทรชัยนย.
137นนร.อลงกรณ์รอเสนานว.
138นนร.อัตนันท์พรหมโยธินนว.
139นนร.อัศวินคงประเสริฐนย.
140นนร.อาคมวัชรกรัณฑ์นย.
141นนร.อาวุธสุขบรมนว.
142นนร.อำนาจชูกลิ่นตร.
143นนร.อำนาจอ่อนเพ็งนว.
144นนร.อำนาจอุ่นเมืองนว.
145นนร.อำนาจเอี่ยมสอาดนว.
146นนร.อุเทนบัวทิมนว.
147นนร.เอกชัยแกล้วกล้านว.
148นนร.เอกรัฐถูกจิตต์นว.
149นนร.เอกราชสารดำนว.
150นนร.เอกลักษณ์บุญแลบ

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th