⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2543
(นักเรียนนายเรือรุ่น 98, เตรียมทหารรุ่น 41)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กนกคำศิริรักษ์นว.
2นนร.กนกไพศาลเจริญนว.
3นนร.กมลชัยประกอบจินดาอศ.
4นนร.กฤตวิทย์จันทคนางกูรนว.
5นนร.กฤตานนหล้าปาวงศ์ตร.
6นนร.กฤษณ์ทวีลาภพูนผลนว.
7นนร.กฤษดาตาธงนว.
8นนร.กอบกฤษแก่นโนนสังข์กล.
9นนร.กัปตันเหลืองอ่อนกล.
10นนร.การัณยภาสการดี
11นนร.กิตติแสนสุขนย.
12นนร.กิจไพสิฐแสงประทุมนว.
13นนร.เกษมศักดิ์ชาจันทึกนย.
14นนร.เกียรติชัยเลิศภิญโญชัยถาวรนว.
15นนร.เกียรตินาวินศรีแสงนว.
16นนร.โกสินทร์ชัยอนันต์นว.
17นนร.ขจรยศทรงประดิษฐ์ตร.
18นนร.คมสันแช่มกระโทกนว.
19นนร.คึกฤทธิ์พรเจริญฤทธิ์กล.
20นนร.จตุรงค์ขจรฟุ้งนว.
21นนร.จักรพันธ์จันดาห์นว.
22นนร.จักรวาลเศรษฐพงษ์กล.
23นนร.จิรภัทรเดมีย์กุลกล.
24นนร.จิรัสย์นิพัทธ์โยธินนว.
25นนร.จิตติภูมิใจจิตร์นว.
26นนร.จิตต์สินเลิศไกรนย.
27นนร.จีรศักดิ์หวังวรวัฒนากุลนย.
28นนร.ฉัตรชัยศิลลาตร.
29นนร.ฉัตรพรทรัพย์เจริญมากนว.
30นนร.เฉลิมรัฐอยู่ดีนว.
31นนร.ชลมนัสพงษ์สวัสดิ์นว.
32นนร.ชนะชัยพิมพ์หินนว.
33นนร.ชยุตม์รัตนเดชากรนว.
34นนร.ชัยโยศรีเลิศชัยพานิชกล.
35นนร.ชัยยศบูรณะถาวรนว.
36นนร.ชุติพงษ์จรสัมฤทธิ์นว.
37นนร.ณัฐจักรเหมกสิต(วงศ์สุวรรณ)นย.
38นนร.ณรงค์ฤทธิ์ชะเอมทองตร.
39นนร.ณัฐคมเมธาธรรมสถิตนว.
40นนร.ณัฐพงศ์แสนแก้วนย.
41นนร.ณัฐวุฒิตุลาพันธุ์นว.
42นนร.ณัฐวุฒิไตรประวัตินย.
43นนร.ตองถาวรนว.
44นนร.เติมพงษ์สร้อยทองนว.
45นนร.ทรงชัยใจมั่นตร.
46นนร.ทักษพลน้ำหอมนว.
47นนร.ทัชเลิศวีรชนนย.
48นนร.ธนชิตยอดสอนนว.
49นนร.ธวัชบุญโทนว.
50นนร.ธีรกิตติ์ทองนิลนว.
51นนร.นพดลนาใจนย.
52นนร.นรเศรษฐ์จันทนปกล.
53นนร.นราธิปอนันต์พธ.
54นนร.นิคมนามวงศ์นว.
55นนร.นิติวารีกุลนว.
56นนร.นิติพัฒน์รัฐเมืองตร.
57นนร.นิเวศน์ตั้งกงพานิชนว.
58นนร.บรรณัชนาคพันธ์
59นนร.บัญชานาคะสิรินว.
60นนร.บัญญัตินาคะสิรินว.
61นนร.ปฏิพงษ์พันธุเสนีย์นว.
62นนร.ปณิธานม่วงทองนว.
63นนร.ปริญญาหงษ์สร้อยตร.
64นนร.ปิจิราวุธเวียงจันดากล.
65นนร.ปิติพงศ์วงศ์กัณทรักษ์นว.
66นนร.ประกฤษฎิ์มีศิรินว.
67นนร.ประกลกิจกาญจนนาภา
68นนร.ปราการอุดมเดชนว.
69นนร.ปัญญาจ่วงทองนว.
70นนร.ปัญญาจาปรุงนย.
71นนร.ผดุงศักดิ์พงทะเลพธ.
72นนร.พงศกรสมหมายกล.
73นนร.พงศ์พัฒน์อิศรกุลนว.
74นนร.พงษ์ธวัชเพ็ญฟุ้งนว.
75นนร.พรชัยแสวงคุณนว.
76นนร.พิเชษฐ์พิสุทธิวงษ์นว.
77นนร.พิฑูรย์ทองประหยัดนว.
78นนร.พิพัฒน์พลดงนอกพธ.
79นนร.พิศณุคูมีชัยนว.
80นนร.พิชานบัวทินนย.
81นนร.พีรวัฒน์สมภู่กล.
82นนร.พุทธพรสุขอนันต์นว.
83นนร.ไพรวัลย์จันแจนย.
84นนร.ไพโรจน์แก้วพลอยนว.
85นนร.ภควัตพิริยพลกล.
86นนร.ภาสกรจุลปาโมขนว.
87นนร.ภาพพจน์สุขวรรณ์นว.
88นนร.ภาวินทร์สุขวรรณ์นว.
89นนร.ภานุพงษ์กิมาคมพธ.
90นนร.ภานุวัฒน์ธนะมูลนย.
91นนร.ภานุวัฒน์แสนอุ่นพธ.
92นนร.มงคลโชคเนียมอินทร์นว.
93นนร.มนต์ชัยบุญยกิตานนท์นว.
94นนร.มัชฌิมเชาวน์สังเกตนว.
95นนร.ยุทธนาอัมระปาลนว.
96นนร.ยุทธศาสตร์ภาคภูมินว.
97นนร.ฤทธิรงค์อุดมมงคลชัยกล.
98นนร.รังสรรค์ปราณีตพลกรังนย.
99นนร.วงศ์บวรเอี่ยมสอาดกล.
100นนร.วราวงศาริยะนว.
101นนร.วสันต์วงศ์สุวรรณนย.
102นนร.วัชรพงษ์สุอังคะวาทินนว.
103นนร.วันชนะรัตนฉายานว.
104นนร.วาริชอุณหะชาตินว.
105นนร.วิทวัสแจ้งนภานว.
106นนร.วินัยมะเวชะนว.
107นนร.วิระวุฒิบุญจันทร์นว.
108นนร.วิศรุตบุญห่อกล.
109นนร.วีรชนสมเพชรนว.
110นนร.วุฒิวัฒน์ศรสูงเนินอศ.
111นนร.วงศ์พิสิษฐ์(อลงกรณ์)กสิผลนว.
112นนร.ศักดาธาราดล
113นนร.ศักรินทร์จตุทองตร.
114นนร.ศักรินทร์ซื่อสงวนนว.
115นนร.ศิริพงษ์เวทการกล.
116นนร.ศิริวุฒิศิริเจริญนว.
117นนร.สมเกียรติศิริผลวุฒิชัยนว.
118นนร.สรณัตถ์วรวิทย์สัตถญาณนว.
119นนร.สาคร(ราชิต)สันป่าแก้วนย.
120นนร.สามารถหีบใสสงค์นว.
121นนร.สาโรชเด่นดำรงนว.
122นนร.สุทธิพงษ์ภาคสุทธิผลกล.
123นนร.สุรเชษฐ์กังวานวาณิชย์กล.
124นนร.สุรศักดิ์ฉิมพาลีนว.
125นนร.สุรศักดิ์ศรีสุทธิยากรนว.
126นนร.สุวัชรพงศ์สุรแสนปรีดีนว.
127นนร.อกนิษฐ์ขะหัสนย.
128นนร.อดุลย์จรัสสุบรรณเสนีย์กล.
129นนร.อดิศักดิ์ทิพย์ทองนว.
130นนร.อดิเรกโปธิปันตร.
131นนร.อธิวัฒน์แสงสว่างนย.
132นนร.อนุชิตละออคำกล.
133นนร.อนุชิตสุนทรโฆษิตนว.
134นนร.อนุรักษ์ปริญญาสถิรกุลตร.
135นนร.อนุรักษ์เหมือนจันทร์นว.
136นนร.อภิวัฒน์เครือเกี้ยวนย.
137นนร.อรรจน์คำคูณนว.
138นนร.อรรจน์อรชรพธ.
139นนร.อรรถวุฒิมานิตย์กล.
140นนร.อัชรวุฒิพงษ์สรอยกล.
141นนร.อัศนัยไทรบุญจันทร์อศ.
142นนร.อาทิตย์เขียวประเสริฐนย.
143นนร.อาทิตย์มีสมมนต์นย.
144นนร.อิทธิพลสิงหานว.
145นนร.อินทนิลจันทบำรุงนย.
146นนร.อุกฤษฎ์เล็กกระจ่าง
147นนร.เอี่ยวศักดิ์(รัชต)หาญพนานว.
148นนร.อำนาจภู่ทองนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th