⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2544
(นักเรียนนายเรือรุ่น 99, เตรียมทหารรุ่น 42)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กนกพงษ์สำราญใจตร.
2นนร.กรกฏวุฒิศิรินว.
3นนร.กรัชพลสหนาวินนย.
4นนร.กฤษฎาหุ่นทองกล.
5นนร.กัณฑภณสุขกระรงคะนว.
6นนร.กิตติสุขสมบูรณ์นว.
7นนร.กิตติสาสูงเนินพธ.
8นนร.กิตติธัชบุญวัฒนะกุลนว.
9นนร.กิตติภัฏเอี่ยมสมุทร
10นนร.ก้องเกียรติเกิดชูชื่นนว.
11นนร.ไกรลาศใจสามารถตร.
12นนร.ไกรวัฒน์สายเปียงนย.
13นนร.โกเมศพินิจมนตรีนย.
14นนร.ขวัญเพ็งปรีชานว.
15นนร.คงนครอินทะเสนนว.
16นนร.คงฤทธิ์บุญทองนว.
17นนร.คมสันทิพย์อักษรนว.
18นนร.จักรกฤษณ์นาคเทวัญนว.
19นนร.จักรกฤษณ์สิงหนุต
20นนร.จักรกฤษณ์หงษานว.
21นนร.จักรรัตน์สำอางค์ศรีนว.
22นนร.จิตรกรสุพรศิริสินนว.
23นนร.จีระศักดิ์จันทรังศรีนว.
24นนร.เจนยุทธนิมานว.
25นนร.เจษฎาปัญญานว.
26นนร.เฉลิมพลทาทองตร.
27นนร.เฉลิมรัตน์บุญเรืองศรีกล.
28นนร.ชนะชัยตั้งสิริอนุสรณ์นว.
29นนร.ชยพลตันติวิทนย.
30นนร.ชัชวาลคชวงศ์กล.
31นนร.ชาติบดีทองอาภรณ์กล.
32นนร.เชาวรินพวงประดู่นว.
33นนร.โชคชัยศรีดาวเรืองกล.
34นนร.ณัฐพงษ์บุญหนักนว.
35นนร.ณัฐวุฒิเจียมจักรนว.
36นนร.ดำรงทองพุฒนว.
37นนร.ดำรงค์ฤทธิ์อนัคฆเวชพธ.
38นนร.ดุสิตกาฬดิษย์นว.
39นนร.ทองหล่อแสงสว่างนว.
40นนร.ทศพรมั่นคงตร.
41นนร.ธงรบธรานนท์
42นนร.ธนชัยรอดทัศนานว.
43นนร.ธนพลเจนสุทธิเวชกุล
44นนร.ธราอัมพรรัตน์นว.
45นนร.ธวัชชัยสุขประเสริฐกล.
46นนร.ธวัชชัยอินทะแสนนว.
47นนร.ธีรพัฒน์ถุงเงินโตนย.
48นนร.นัฐภูมิแพพลศิรินว.
49นนร.นัถกรเที่ยงตรงนว.
50นนร.นาถพจน์แพผลศิรินว.
51นนร.น้ำน่านบุนนาคนว.
52นนร.นิธิบุญยรัตกลินนว.
53นนร.นิรุตจูห้องกล.
54นนร.บัญชาทองเวโรจน์นย.
55นนร.บุญโชคอู่โภคินตร.
56นนร.ประกาญจน์ชอบไพบูลย์
57นนร.ประทีปตุ้มนิลกาลนว.
58นนร.ประพันธ์ลิขิตกล.
59นนร.ประทุมแยมสูงเนินนว.
60นนร.ปริญญ์กันอยู่
61นนร.ปริญญ์เนียมศิรินว.
62นนร.ปรุงจำเริญนว.
63นนร.ปิยะยุทธอาศัยสุขนว.
64นนร.ผลิตเดชชุ่มเงินพธ.
65นนร.พงศ์นรินทร์สันตวิชัยกล.
66นนร.พงศิษฎ์ทวิชพงศ์ธรกล.
67นนร.พรศักดิ์สรรศรีนว.
68นนร.พรเทพปาลรัตน์นว.
69นนร.พลฉกาจหริตกุลนว.
70นนร.พลพยุหะจันทร์ศรีนย.
71นนร.พันเดชสังข์ศิลป์เลิศนว.
72นนร.พันเลิศบุญช่วยอศ.
73นนร.พิชิตอ่องบางน้อยนว.
74นนร.พุทธิพิพัฒน์ศรีจันทร์บุญกล.
75นนร.ภัทรฉัตรรุ่งแสงนย.
76นนร.มงคลเทือกพุดซานย.
77นนร.มงคลเบญญาเธียรกล.
78นนร.มนตรีจินะตร.
79นนร.ยงยุทธกิ่มบางยางนว.
80นนร.รณเดชทรัพย์มณีนว.
81นนร.รัฐพลขะตะเจริญนว.
82นนร.รัตนชัยพรภูเขียวพธ.
83นนร.รัตนชัยศรีทองพิมพ์
84นนร.ราชนาวีหมื่นศรีนว.
85นนร.โรจวรงค์จันทมาตย์นย.
86นนร.วัชรพลเพชรวีระกุล
87นนร.วัชรพงษ์ถนอมสัตย์นว.
88นนร.วิวัฒน์จันทรานว.
89นนร.วิวัฒน์มาศผลกล.
90นนร.วิชิตเกิดสวัสดิ์นว.
91นนร.วีรชัยพึ่งไทยนว.
92นนร.ศรัณย์ภูติโยธินนว.
93นนร.ศราวุธทองยิ่งนว.
94นนร.ศักดิ์สิทธิ์มุ่งฝอยกลางตร.
95นนร.ศักดิ์สิทธิ์สุวรรณประดิษฐ
96นนร.ศากรศรีมงคลนย.
97นนร.ศิรณัฐทร์บุษราตระกูลนว.
98นนร.ศิริศักดิ์ธูปทองกล.
99นนร.ศิวชัยใจสุทธิ์นว.
100นนร.สมชาติเกตุฉายนว.
101นนร.สมภพเข็มกำเหนิดนว.
102นนร.สมยศเปรมฤทธิ์นว.
103นนร.สมัครยิ่งคำแหงนว.
104นนร.สราวุฒิสายทวีนว.
105นนร.สาโรจน์ติระกิจพานิชตร.
106นนร.สุทธิภูมิเยาว์วิวัฒน์นว.
107นนร.สุรชาติรอดผลนย.
108นนร.อนาวิลสารธิมานว.
109นนร.อนุพันธ์สมบูรณ์ทรัพย์ตร.
110นนร.อนุรักษ์ศรีเรืองรัตน์อศ.
111นนร.อนุราชวิมลตร.
112นนร.อนุสรนาวีแสงสินชัยนว.
113นนร.อรรณพงามกระจ่างนว.
114นนร.อรรถพลคำน้อยนว.
115นนร.เอกชัยทดทะศรีนย.
116นนร.เอกราชนันเป้งนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th