⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2545
(นักเรียนนายเรือรุ่น 100, เตรียมทหารรุ่น 43)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กนกศักดิ์วรรณตรงนว.
2นนร.กรกชสีหะนว.
3นนร.กรกานต์วรรณภักตร์นว.
4นนร.กรวีร์จำเนียรนว.
5นนร.กรัยนิติวงศ์ไชยนว.
6นนร.กฤษณะไกรสิงห์นว.
7นนร.กฤษดาม่วงเท้งนว.
8นนร.กฤษฎาสรณ์คุณแก้วนว.
9นนร.ก้องหล้าศิริบุตรนย.
10นนร.กานต์ศรีนิศากรนว.
11นนร.กิตติกิตติพงศ์วิวัฒน์นว.
12นนร.กิตติศักดิ์ศรีเผือกตร.
13นนร.กิติวัฒน์บัวสถิตย์นว.
14นนร.กุลมโนชญ์วันหว่านนว.
15นนร.เกริกยศสุวรรณโณนว.
16นนร.โกสินทร์สายบุญมีนย.
17นนร.กันตินันท์เตชะเสนนย.
18นนร.คณินศิริะรานุกูลนว.
19นนร.โฆษิตพิสุทธิ์ไพศาลนว.
20นนร.จักรพันธุ์นิลชาติกล.
21นนร.จักรวัฒน์มูลศรีตร.
22นนร.จักรีชาญสูงเนินนว.
23นนร.เจษฎาตาลลักษมณ์นว.
24นนร.ชยุติบุตรไชยนว.
25นนร.ชัยเดชจันทร์เสนานว.
26นนร.ชัยวัฒน์ปุญญานว.
27นนร.ชีพผึ้งประสพพรนว.
28นนร.โชติช่วงจิรอัษฎายุธกล.
29นนร.โชติวิทย์วัฒนะคีรีนว.
30นนร.ฐานะตาราชตร.
31นนร.ณัฐชาติเอี้ยะมณีพธ.
32นนร.ณัฐพงศ์ปกรณ์ธาดานว.
33นนร.ณัฐพงศ์พฤกษ์ธาราธิกูลตร.
34นนร.ณัฐวุฒิเชื้อชูมกล.
35นนร.ณัฐวุฒิสุชาโตกล.
36นนร.เทวฤทธิ์ทองดีนย.
37นนร.เทอดเกียรติรัตนจารุรักษ์นย.
38นนร.ธนพลบุญเสริฐนว.
39นนร.ธนพลเมืองแมนนว.
40นนร.ธนพัฒน์สัตตะนว.
41นนร.ธนะนันต์อึงขจรกุลกล.
42นนร.ธนานพเปี่ยมศิลปกุลชรกล.
43นนร.ธวัชชัยเจริญคุณกล.
44นนร.ธีรภัทร์พินธุโทนย.
45นนร.ธีรพลลำใยสถิตนย.
46นนร.ธีระพงศ์จันทร์ดีนย.
47นนร.นพดลกิ่งเกตุนว.
48นนร.นพพรทองท่าฉางนว.
49นนร.นพพลชูวงศ์วุฒินว.
50นนร.นราธิปอ้วนดำอศ.
51นนร.นฤดลภุมราพธ.
52นนร.นววีร์สนิทสุริวงษ์นว.
53นนร.นัทธวัตรแสนไพรนย.
54นนร.นันทวุฒิแก้วกล้านย.
55นนร.นาวินหมายดีกล.
56นนร.นิติชัยเครือวัลย์นว.
57นนร.นิเวศน์ศรีศรีสว่างนย.
58นนร.บริบูรณ์จิ๋วรักษานย.
59นนร.ปรมัตถ์จิตรองอาจนว.
60นนร.ปรเมศวร์คำชมภูนย.
61นนร.ประกาศิตสุทธิวงศ์กุลนว.
62นนร.ปรัชญาเอกโพธิ์นว.
63นนร.ปราโมทย์สอนสวัสดิ์นว.
64นนร.ปิยะพงษ์รุ่งเรืองกล.
65นนร.พยุงค์แก้วสาทรนว.
66นนร.พงศธรยิ่งอินทร์นว.
67นนร.พรพจน์ทรงนิสัยนว.
68นนร.พรฤกษ์ฤกษ์งามสง่านว.
69นนร.พัฒนพงษ์อ่วมด้วงพธ.
70นนร.พาสุกรียุคเกษมวงศ์นว.
71นนร.พิชิตชัยเถื่อนนาดีนว.
72นนร.พิทักษ์นาชัยฤทธิ์นว.
73นนร.พิทักษ์อวบสันเทียะนว.
74นนร.พิพัฒน์ภควณิชนว.
75นนร.พูนลาภสำเภาน้อยพธ.
76นนร.ไพศาลออมสินกล.
77นนร.ภาณุพลแจงกระโทกนว.
78นนร.ภิญโญทิฆัมพรธีรวงศ์นย.
79นนร.มานพสืบสายนย.
80นนร.เมฆินทร์พลโคตรนย.
81นนร.เมธาคงเจริญนย.
82นนร.เมธาวีชูเมืองนว.
83นนร.ยุทธกรพลประสิทธิ์นย.
84นนร.ยุทธพงษ์ห่วงทองตร.
85นนร.โยธินสีหาทิพย์ตร.
86นนร.โยธินสุโกศลตร.
87นนร.รัฐกรณ์นพไธสงนว.
88นนร.วสันต์หน่อสีดานว.
89นนร.วัตรรัตน์เชื่อมสามัคคีนว.
90นนร.วิชิตรสุลักษณ์นว.
91นนร.วีรจิตต์สมบัติมีกล.
92นนร.วีรฉัตรยศสุวรรณนว.
93นนร.วีระยุทธพลยุทธภูมินว.
94นนร.วุฒิชัยฮะวังจูกล.
95นนร.วุรธิชัยศรีสืบนว.
96นนร.ศรัณยูลิ้มพิทยานว.
97นนร.ศราวุธศรีนาแก้วกล.
98นนร.ศิรพลรุ่งรัตนาอุบลกล.
99นนร.ศุภชัยคงเจริญนว.
100นนร.สมพงษ์บัวขุนเณรนว.
101นนร.สรชัยศักดิ์สิทธิ์นว.
102นนร.สาธรพรสุพิกุลนว.
103นนร.สาโรจน์เลิศประเสริฐตร.
104นนร.สิทธิชัยลีสีสุขนว.
105นนร.สุทธินันท์หงดิษฐารามนว.
106นนร.สุทธพงศ์ม่วงเรืองนว.
107นนร.สุธีโต๊ะขวัญนย.
108นนร.สุภฤกษ์กิตติธรรมโมนว.
109นนร.สุริยชาติสอนเครือนว.
110นนร.สุวัชชัยอู่ตะเภานย.
111นนร.สุวิทยามาประจักษ์ตร.
112นนร.แสงฟ้าสวัสดิ์นาคนว.
113นนร.อนุวัฒน์อายุยืนนว.
114นนร.อรรถพลเศรษฐสุขกล.
115นนร.อรรถพลนิยมรัฐนว.
116นนร.อวิรุทธิ์นาราษฎร์กล.
117นนร.อัตพลเพ็งพรกล.
118นนร.อัธแพงปัสสานว.
119นนร.อารีย์หวันหละเบ๊ะอศ.
120นนร.อิทธิพงษ์จรัสอรรถกรกล.
121นนร.เอกพัฒน์วัฒนรณชัยนว.
122นนร.เอกวัฒน์วงษ์อุระพธ.
123นนร.เอกภพตลอดไธสงนย.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th