⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2546
(นักเรียนนายเรือรุ่น 101, เตรียมทหารรุ่น 44)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กนกบุนนาคนว.
2นนร.กฤษฎาชูตระกูลนย.
3นนร.กฤษณ์ทิงิ้วงามนว.
4นนร.ก้องเกียรติเหมทานนท์ตร.
5นนร.เกรียงไกรรักษานว.
6นนร.เกรียงศักดิ์ดีประสิทธิ์ตร.
7นนร.ขันติดีพราหมณ์นว.
8นนร.คตศักดิ์แก้วมะเริงนย.
9นนร.คธาวุธประดาอินทร์นว.
10นนร.คมสันต์ต๊อดแก้วนว.
11นนร.คุณวุฒิรุ่งรัศมีนว.
12นนร.จตุพรจตุทองนว.
13นนร.จตุภัทรลิมปนารมณ์นว.
14นนร.จรุงชาติหวังลดาภิรมย์ตร.
15นนร.จักรพงษ์เพิ่มกำลังพลตร.
16นนร.จักรพันธ์พงษ์สุภักดิ์นว.
17นนร.เฉลิมบุญเรืองนว.
18นนร.ชลกวินโพธิ์ทองคำนว.
19นนร.ชวพลราชสิงห์กล.
20นนร.ชัชวาลย์ฉายสุวรรณกล.
21นนร.เชิดศักดิ์ขันถมนว.
22นนร.ณัฐนัยหทัยวิเชียรนว.
23นนร.ณัฐพงศ์แสงแก้ว
24นนร.ณัฐพจน์จอมพงษ์นว.
25นนร.ณัฐพลใจยศกล.
26นนร.ณัฐวุฒิสายหยุดนว.
27นนร.เดชชาติอาสว่างตร.
28นนร.ต่อพงศ์ฟุ้งเฟื่องนว.
29นนร.ติณณภพธรรมวินัยสถิตนว.
30นนร.เตชิษฐ์แก้วมโนกล.
31นนร.ทศพลมนทสิทธิ์ตร.
32นนร.เทวินทร์บัวพึ่งนว.
33นนร.ธงรบกำจรนว.
34นนร.ธนชัยกระต่ายทองนว.
35นนร.ธนเดชจิตร์ประวัตินว.
36นนร.ธนเทพเตโชพิทยากูลนว.
37นนร.ธนศักดิ์ศรีบุญนาคนว.
38นนร.ธราดลถิ่นทวีนว.
39นนร.ธารไชยยันต์ตันติอำนวยนว.
40นนร.ธีรุตม์ภูยานนท์นว.
41นนร.นริศเอี่ยมละออนว.
42นนร.นัฐพงศ์ตาแก้วตร.
43นนร.นิวัฒน์ยอดมณีกล.
44นนร.บดินทร์สันทัดนย.
45นนร.บันเทิงคงชยะนันท์ตร.
46นนร.บำรุงกิจฝาเงินนว.
47นนร.ปฐมพงศ์เซ่งหลีนว.
48นนร.ปฐมพงศ์สมดีนว.
49นนร.ปฐมพงษ์คุ้มมานว.
50นนร.ปราชญ์แก้วสุขศรีนย.
51นนร.ปุณยวีร์วงษ์วิจารณ์นว.
52นนร.เปรมกิตติช่างหล่อนว.
53นนร.พงศธรสะบายนย.
54นนร.พรชัยถนอมเนื้อนว.
55นนร.พรพรตบุญปราศภัยกล.
56นนร.พลกฤษณ์อุณหบุณฑิตนว.
57นนร.พลวัฒน์เกิดขุมทองกล.
58นนร.พลพิพัฒน์เศวตวงศ์นว.
59นนร.พลภัทรมีศิลป์นว.
60นนร.พัชรพงษ์สุวรรณโชติกล.
61นนร.พารณแสงแก้วนว.
62นนร.ไพฑูรย์ทรงหยงนว.
63นนร.ภัทรวุฒิกนกวรรณากรกล.
64นนร.ภัทรกรอินตุ้ย
65นนร.ภานุวัฒน์อัตชูนว.
66นนร.ภาสกรเครื่องสนุกนว.
67นนร.มนัสชัยฟังสุวรรณรักษ์นว.
68นนร.มีนสุวรรณวัฒน์นว.
69นนร.รณภูมิจันทรกล.
70นนร.รัตนพงศ์อิ่มเล้งนว.
71นนร.ราเชนทร์สวนคำศรีตร.
72นนร.ลีลาจันทร์ดาบุญนว.
73นนร.วสันต์ปานโพธิ์นย.
74นนร.วรณฐปานเจริญอศ.
75นนร.วรพลปิ่นสุภานว.
76นนร.วรยุทธตรีสอนนว.
77นนร.วรยุทธวรยุทธการนว.
78นนร.วรวิทย์นพเก้านว.
79นนร.วัชรนันท์มูลแก่นนว.
80นนร.วิรัชเหลืองประเสริฐ
81นนร.วิโรจน์สุภะศิลป์กล.
82นนร.วิเศษศักดิ์วิเศษแสนยากรกล.
83นนร.วิษุวัตปานบ้านเกร็ดนว.
84นนร.วิสุทธิ์ทำทองนว.
85นนร.วีรกมลสวนจันทร์นย.
86นนร.ศศิเวชมังน้อยนว.
87นนร.ศิวดลแปลงแดงนว.
88นนร.สมเกียรติยิ้มกริ่มนว.
89นนร.สมมาตรเสือบัวตร.
90นนร.สวพัศสถิตย์เสถียรนว.
91นนร.สาชลห่วงนิกรนว.
92นนร.สิทธิพรสีเขียวนว.
93นนร.สิทธิศักดิ์สวัสดิ์โรจน์นว.
94นนร.สิริรัฐเทพานวลนว.
95นนร.สุทธิรักษ์แสงช่วยนว.
96นนร.สุนันท์เนสะและนย.
97นนร.สุรสิทธิ์อินทร์สุก
98นนร.สุรพงศ์นิ่มสุขนว.
99นนร.โสภณพุฒิวิริยโรจน์นว.
100นนร.อดิเรกศรีทองคำนว.
101นนร.อภิเชษฐ์ดีโท่นนว.
102นนร.อภิเชษฐนุ่นสวัสดิ์นย.
103นนร.อภิวัฒน์เตชวาทกุลกล.
104นนร.อนุสรณ์คล้ายมงคลนว.
105นนร.อรรถสิทธิ์นิธิปรีชานว.
106นนร.อริยพลธีระชุติกุลนว.
107นนร.อานนท์พ่วงเฟื่องตร.
108นนร.อานนท์ยะยองกล.
109นนร.อำนาจคงแสงนย.
110นนร.เอกพลทองรักษานย.
111นนร.เอกภพวีระศิลป์อศ.
112นนร.เอกลักษณ์ปล้องอ่อนนย.
113นนร.เอกศักดิ์ขจรเนติยุทธนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th