⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2547
(นักเรียนนายเรือรุ่น 102, เตรียมทหารรุ่น 45)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤชณภัทรเสรีสวัสดิ์นว.
2นนร.กวินประยูรยวงนว.
3นนร.กอบชัยโตอ่อนตร.
4นนร.กิตติจันทร์คงตร.
5นนร.กิตติธัชผ่องพลีศาลตร.
6นนร.ขจรศิลป์สุดสาครนว.
7นนร.จักรกริชโควินทเศรษฐกล.
8นนร.จักรเพชรสิริชุมแสงอศ.
9นนร.จิรชาติโจมฤทธิ์
10นนร.จิรวัฒน์ไพรีกุล(โอจารุทิพย์)นว.
11นนร.จุมพลงามกาละนว.
12นนร.คณพศ(จุลณรงค์)บุญนฤธีตร.
13นนร.ชัยวุฒิอัคพินอศ.
14นนร.ชัยสิทธิ์เตชะสว่างวงศ์นว.
15นนร.ชาญวิศว์ภาคทรวงกล.
16นนร.ฑาห์กรรชตะนันทน์นว.
17นนร.ณรงค์โพธิ์ทองนว.
18นนร.ณัฐพงษ์หงษ์สุวรรณ
19นนร.ณัฐพลชวสุทธิกุลนว.
20นนร.ณัฐวุฒิแจ่มแจ้ง
21นนร.ณัฐวุฒิเกตุทองกล.
22นนร.ณัฐวุฒิอรชรอศ.
23นนร.ณัฐศักดิ์ช่างหล่อนว.
24นนร.ต่อสกุลสุชัยรัตนโชคนว.
25นนร.ตังเมล์พิริยะวงศ์กล.
26นนร.ทรงยศเฉลิมพนาพันธ์นว.
27นนร.ทรงวุฒิแสงพิทยานว.
28นนร.ทักษกรตัณฑวุฑโฒนว.
29นนร.ทัศนัยทาใจนย.
30นนร.ทิเนศร์ปลาตะเพียนทองนว.
31นนร.เทพรัตน์โตบางนว.
32นนร.เทวาฤทธิ์จรุงพันธุ์กล.
33นนร.ธนกานต์สิทธิวงษ์นว.
34นนร.ธนกิจศรีแสงกล.
35นนร.ธนนท์อาจหาญนว.
36นนร.ธนบัตรศรีวรรณนว.
37นนร.ธนพัฒน์คนซื่อกล.
38นนร.ธิติสรรค์ฉันทาคโมนว.
39นนร.ธีรนันท์สุขเวชนว.
40นนร.ธีรพงษ์เมิดไธสงนว.
41นนร.ธีรสันต์สถิตย์เสถียรนย.
42นนร.นนทกรมีนุ่นนย.
43นนร.นราศักดิ์บายคายคมนย.
44นนร.บัญชามหาลาภก่อเกียรติกล.
45นนร.ปกรณ์รัตนครีพกล.
46นนร.ปฏิเวธเรืองประกอบกิจนว.
47นนร.ประติพัทธ์พงศ์วงษ์พานิชนว.
48นนร.ประทีปเพ็ชรงาม
49นนร.ปริญญาเอิบอาบตร.
50นนร.ป้องราษฎร์แย้มงามเรียบนว.
51นนร.ป่าสักไชยเนตรนว.
52นนร.ปิยณัฐสาระวงศ์อศ.
53นนร.ปิยะโถชารีนย.
54นนร.ปิยะณัฐปะโสทะกังตร.
55นนร.เผ่าพงษ์คูณสวัสดิ์นว.
56นนร.พงศ์พันธุ์จันทร์สำราญนว.
57นนร.พงศ์ศักดิ์แก้วจำนงค์นย.
58นนร.พงษ์ศักดิ์พฤษสลุงนว.
59นนร.พงษ์ศิริพิทักษ์ตร.
60นนร.พจน์พิชัยสุ่นปานนว.
61นนร.พยุงศักดิ์รูขะจีนย.
62นนร.พรรษวุฒิพมลบุตรนว.
63นนร.พลชัยโชติการนว.
64นนร.พันธกานต์จิตรอักษรนย.
65นนร.พิสุทธิ์ศักดิ์สุพยากรณ์นย.
66นนร.พีรพงษ์พูลศิรินย.
67นนร.เพรียวพันธุ์เกียรติมีผลนว.
68นนร.ภราดรเข็มพิลานย.
69นนร.ภาณุกรวัฒนจังกล.
70นนร.ภานุวัตเลิศมาลัยมาลย์นว.
71นนร.ภารดรเกิดแจ้งนว.
72นนร.เมธาวีหิรัญมูลนว.
73นนร.ยศพลสาโรจน์นว.
74นนร.ยุทธนาบุบผานย.
75นนร.รัฐกาญจนโชตินว.
76นนร.รัฐเขตรัศมีนว.
77นนร.รัฐสรณ์เกตุแก้วนว.
78นนร.วชิรรักทองนว.
79นนร.วรงค์ฤทธิ์บุญส่งประเสริฐนว.
80นนร.วรรธนะบุญตนาชัยนว.
81นนร.วัชรพงษ์พรมเหมานย.
82นนร.วิทยาเฉยสอาดนว.
83นนร.วิทวัสเพ็ชรรักษ์ตร.
84นนร.วิพลคงแก้วอศ.
85นนร.วีรชัยครูศรี(แถมจอหอ)นว.
86นนร.วุฒิชัยแก้วคำกล.
87นนร.วุฒิชัยฉิมทัดนว.
88นนร.วุฒินันท์ว่องไวนว.
89นนร.ศักดิ์อนันต์พันธ์พิพัฒไพบูลย์นว.
90นนร.ศุภวัชช์เดชาสกุลกล.
91นนร.เศรษฐวุฒิหงษ์สวัสดิ์นว.
92นนร.สุกลภาคย์ขนิษฐกุลนว.
93นนร.สมภพศฤงค์สวัสดิ์ตร.
94นนร.สัมพันธ์กันฮะนว.
95นนร.สืบสกุลคอนเอมนว.
96นนร.สุทธิพงษ์ศรีอินทรสุทธิ์กล.
97นนร.สุปรีด์ตันติตระกูลนว.
98นนร.สุรพงค์ยอดเจริญนว.
99นนร.สุรัตน์ทรงทิพย์นย.
100นนร.สุวิทย์กล้วยหอมนว.
101นนร.โสภณโกวิทอิสริยะนว.
102นนร.อดิเทพวิเศษนว.
103นนร.อนันต์เดชจูเซียนนว.
104นนร.อนุมัติสิทธิโหกล.
105นนร.อรรถกฤตจิตต์แจ้งนว.
106นนร.อริยะชูสุวรรณนว.
107นนร.อลงกตหนูสันเทียะนว.
108นนร.อวิรุทธมณีสรนว.
109นนร.อัครินทร์จันทรภักดีนว.
110นนร.อัศวินอุยสีรักษ์นว.
111นนร.อิศรานนท์พันธ์ทองกล.
112นนร.อิสระพงษ์นิตยกิตตินว.
113นนร.เอกพงศ์ชูศรีกล.
114นนร.เอกรัฐอรุณตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th