⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2548
(นักเรียนนายเรือรุ่น 103, เตรียมทหารรุ่น 46)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤษณพรจันทร์ยิ้มนว.
2นนร.กฤษณพรเนตรประภานว.
3นนร.กฤษณ์ภพอุบลเทพชัยกล.
4นนร.กวิศพันธุ์เอี่ยมนว.
5นนร.กังสดาลสุจเรนว.
6นนร.กิตติพงษ์กอบการนย.
7นนร.กิตติศักดิ์ขุนณิรงค์นว.
8นนร.กุศลินสุนทรศารทูลกล.
9นนร.ขวัญใจเครือวัลย์นว.
10นนร.คัมภีร์เนื่องจำนงค์นว.
11นนร.จรรษณะอุยยะพัฒน์นย.
12นนร.จักรกฤษวังกรานต์นว.
13นนร.จิรวัฒน์แก้วบัวนว.
14นนร.จิรวัฒน์ตั้งใจกล.
15นนร.จิราภิวัฒน์หิรัญเรืองกล.
16นนร.จีรยุทธ์อ่อนทองตร.
17นนร.เจนยุทธภิบาลวงษ์นว.
18นนร.เจริญฤทธิ์มารัตนะนว.
19นนร.ใจเพชรเอี่ยมละออนว.
20นนร.ชนะพลฉินนะโสตนว.
21นนร.ชลวิทย์ไตรย์พืชน์นว.
22นนร.ณภัทรตีระพฤติกุลชัยกล.
23นนร.ณัฏฐพลหิรัตนพันธุ์นว.
24นนร.ณัฐกฤษณ์(ธรรมปพน)ช่วงฉ่ำตร.
25นนร.ตรีวุฒิอนุรักษ์บัณฑิตกล.
26นนร.ทวีศักดิ์เหลือสินนว.
27นนร.ทศพลภวภูตานนท์ ณ มหาสารคามนว.
28นนร.ธนพงษ์(พงศกร)สายศรีนว.
29นนร.ธนวัฒน์เตียวกิจนว.
30นนร.ธนวิชญ์สหวิศิษฏ์นว.
31นนร.ธนานันท์ธำรงมาศ(ฉายเชิด)กล.
32นนร.ธรณินทร์คชเสนีนว.
33นนร.ธีระพลเหรียญบุบผานว.
34นนร.ธีรินเขียวเปลื้องนว.
35นนร.นทีรัฐหมื่นศรีกล.
36นนร.บัณฑิตอารีรอบนว.
37นนร.ปวิณกลขุนทดนว.
38นนร.พงศ์พิทักษ์บุญบำรุงตร.
39นนร.พรรษศุขสวัสดิ์ ณ อยุธยานย.
40นนร.พร้อมเพื่อนแตงนารานว.
41นนร.พลเทพสุขอุดมนว.
42นนร.พสธรมาป้องนว.
43นนร.พีรพัฒน์วาณิชยชาตินว.
44นนร.พีระพัฒน์ถนอมวงษ์
45นนร.พุทธิคุณแสงทองนย.
46นนร.ภานุพงศ์จำเริญวงศ์นว.
47นนร.ภานุวัฒน์โฉมยงค์ตร.
48นนร.ภูมิภูมิมะภูตินว.
49นนร.ภูมิวุฒิอมาตยกุลนว.
50นนร.ภูษิต(อครเดชน์)ภูทองตร.
51นนร.เมธัสบุญศรีกล.
52นนร.โยธินสินภักดีนย.
53นนร.รัฐพงศ์บุญลือนว.
54นนร.รัตนเฉลิมเฉลิมสุขกล.
55นนร.วรงค์ฤทธิ์หงส์ประสิทธิ์อศ.
56นนร.วริษฐ์วรรละออนว.
57นนร.วรุตม์มีสังข์นว.
58นนร.วิริยะบุญสมบัตินย.
59นนร.วีรศักดิ์แก้วสว่างนว.
60นนร.วีระวัฒน์ศิวประชากุลตร.
61นนร.ศราวุฒิเอี่ยมสุวรรณ์กล.
62นนร.ศลักษณ์ฤทธิเดชอศ.
63นนร.ศาสตราเจริญชัยนว.
64นนร.ศิราวุธวันทองเจริญนว.
65นนร.ศิวะเทพเรืองศิลป์ประเสริฐนว.
66นนร.สนั่น(ชินโชติ)จินดานว.
67นนร.สาริษฐสังข์ทองนย.
68นนร.สิทธิศักดิ์นพสิทธิพรนว.
69นนร.สุจริตพลแก้วนว.
70นนร.สุบรรณส่งสวัสดิ์นย.
71นนร.สุพจน์จินดาทรัพย์นว.
72นนร.สุรศักดิ์สุพัฒนกุลนว.
73นนร.สุรสิงห์ไชยมงคลกล.
74นนร.สุรสิทธิ์กันธุนว.
75นนร.สุริยันผลอาจนว.
76นนร.สุริยาผลอาจนว.
77นนร.สุริยาใยอ่อนนว.
78นนร.โสรัจลดเลี้ยวนว.
79นนร.อนุพงศ์ศรีสงสารนย.
80นนร.อนุสรณ์สมุทรกิตติศักดิ์ตร.
81นนร.อภิณัฐรัตนดิลก ณ ภูเก็ตนย.
82นนร.อภินันท์สุขชัยศรีกล.
83นนร.อรรถชัยออมสินสมบูรณ์ตร.
84นนร.อรรถพลพงษ์สวัสดิ์นว.
85นนร.อริยะทองมั่นนว.
86นนร.อาจชวังบ้านเกาะใต้กล.
87นนร.อานนท์นาคประสิทธิ์กล.
88นนร.เอกพณทำนองนาคนว.
89นนร.เอกราชด้วงอินทร์ตร.
90นนร.เอกลักษณ์วันมหาใจตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th