⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2549
(นักเรียนนายเรือรุ่น 104, เตรียมทหารรุ่น 47)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กมลพราหมณ์แก้วนย.
2นนร.กิตติกรทองปลอดตร.
3นนร.กิตติพลนวมมณีรัตน์นว.
4นนร.เกียรติศักดิ์(ฐกฤต)อัศวเดชาพร(ศศิรวุฒิ)นว.
5นนร.คมสันต์วงศ์กองแก้วนว.
6นนร.จักรกฤษณ์วงศ์สวัสดิ์ตร.
7นนร.จักรพงษ์มนัสชัยตร.
8นนร.จิรัฏฐ์อัมพะเศวตกล.
9นนร.เฉลิมเกียรตินุชธุรีกล.
10นนร.เชษฐวราจันทร์พานิชนว.
11นนร.ฐิติวัฒน์สุขสวัสดิ์นว.
12นนร.ณภัทรบุญนรากรนว.
13นนร.ณัฐกิตการสมวรรณ์นว.
14นนร.ณัฐธรทองศุข
15นนร.ณัฐพงศ์สมบูรณ์เกื้อนว.
16นนร.ณัฐพลกาญจน์บริรักษ์นย.
17นนร.ณัฐอรรณพพิบูลบุญวัฒน์นว.
18นนร.ทวีชัย(ธีรชัย)เติมมธุรพจน์นว.
19นนร.ทศวัชร์ประเสริฐนว.
20นนร.ธงไชยบุญชัยศรีนว.
21นนร.ธนกรม่วงทองนว.
22นนร.ธนชัยวิยะรันดร์นว.
23นนร.ธนกฤต(ธนพล)พรนิมิตรนว.
24นนร.ธวัชชัยเทียนบุญส่งนว.
25นนร.ธาดาพงศ์สุกสว่างกล.
26นนร.ธานีพิมพ์จันทร์นว.
27นนร.ธีรนิธิ์ปัญจะนว.
28นนร.ธีรพันธ์สวยเนตรทองนว.
29นนร.ธีรยุทธบุญเกิดนว.
30นนร.นราเชษฐ์วิทย์ดำรงค์กล.
31นนร.นาวินคีรีเลิศนว.
32นนร.นิตินันท์รอดทองคำกล.
33นนร.นิรันดร์พวงแก้ว
34นนร.ปดิพัทธ์บุญยโกวิทย์นย.
35นนร.ประเวศคำแก่นกล.
36นนร.ประสงค์แสนประสิทธิ์นว.
37นนร.ปรัชญาแสงแก้วนย.
38นนร.พงศ์พิสิฐไล้ทองนว.
39นนร.พงษ์สิทธิ์โรจน์บุญถึงนว.
40นนร.พจนินท์ลิมปนารมณ์ตร.
41นนร.พรพระพรหมธรรมนิตยกุลนว.
42นนร.พันเลิศพูลช่วยนย.
43นนร.พิเชษฐ์วิชาพรนว.
44นนร.ภูมิพลธรรมกล.
45นนร.ภูมิธรรมจุนเจือจานนว.
46นนร.มานพจันทร์เกิดตร.
47นนร.รพีภัทรโกสยะมาศนว.
48นนร.วงศกรสุขเกษมกล.
49นนร.วชิรวิทย์ใจสัตย์นว.
50นนร.วรยุทธนิสสัยพันธุ์นว.
51นนร.วัฒนาเพชรรัตน์ตร.
52นนร.วิตรัสสมาบัตินว.
53นนร.วิธวินท์อมรสันต์นว.
54นนร.วิศิษฏ์สัตย์ธิพันธ์นว.
55นนร.วุฒิพงค์ดีกระจ่างอศ.
56นนร.ศิโรดมสนุ่นดีตร.
57นนร.สมยศเจ้งวัฒนพงศ์
58นนร.สรศักดิ์ไข่หนู(สิทธิธีกุล)ตร.
59นนร.สิทธิกรขาวหิรัญนว.
60นนร.สุรเชษฐ์รุจิระเมธีนว.
61นนร.อธิบดีทองเต็มนว.
62นนร.อธิปบุญยงค์นว.
63นนร.อนิรุทธิ์สอรักษาตร.
64นนร.อนุตรสุเมธาวัฒนพงศ์นว.
65นนร.อภิชนอึ้งประเสริฐกล.
66นนร.อภิชาติหัสวงค์
67นนร.อรรนพทัพศรีลากล.
68นนร.อิทธิพลชูศรีนว.
69นนร.อิทศวะนามจันดากล.
70นนร.เอกราชห่อหุ้มตร.
71นนร.โอรสพุทธโคนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th