⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2550
(นักเรียนนายเรือรุ่น 105, เตรียมทหารรุ่น 48)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤษณ์นาคเกิดนย.
2นนร.กอบกิจสันติกุลกล.
3นนร.กอบเดชมีเดช
4นนร.กิจติพงษ์ช่างเก็บกล.
5นนร.กิตติพงศ์พึ่งชมภูตร.
6นนร.กิตติศักดิ์พุทธิมาตร.
7นนร.กุลวิณสุคนธมานนว.
8นนร.เกษมสันต์ราชโสภาตร.
9นนร.เกียรติคุณเปี่ยมศรีนว.
10นนร.ขวัญลิขิตสุวรรณชัยรบตร.
11นนร.ฆโณทัยแสงเพ็ชรกล.
12นนร.จตุรงค์ธรรมสุจิตร์นว.
13นนร.จิตบุญบุญลอยนว.
14นนร.เจษฎากรกาลานุกาลนว.
15นนร.ฉัตรชัยศรีดอนกล.
16นนร.เฉลิมเกียรติเฉี่อยฉ่ำกล.
17นนร.เฉลิมพลพละแสน
18นนร.ชวัลธรจันทร์จิตตะการกล.
19นนร.ชัยทัตพบศิลา
20นนร.ชัยธวัชวานิชกรนว.
21นนร.ชาตรีสิทันนว.
22นนร.ฐิติกรณ์เข็มศรีกล.
23นนร.ณรงค์กรณ์โมรานว.
24นนร.ณ โรจศรีวชิรวัฒน์นว.
25นนร.ณัฐกานต์ขวัญเพ็ชรนว.
26นนร.ดุสิตชูชวะลิตตร.
27นนร.ตรีศัลย์ชาญปรีชานว.
28นนร.ตะวันรัศมีสุรีย์กล.
29นนร.ไต้ฝุ่นด้วงกลัดกล.
30นนร.ไตรรงค์กุลทนาวงศ์นว.
31นนร.ทรงพลมณีรอดนว.
32นนร.ทศพลจำเริญทรัพย์นว.
33นนร.ธรรมกรลีลาธนากรนว.
34นนร.ธีรกุลจันทรอมรพรตร.
35นนร.นริศบุญทันนว.
36นนร.นวพลภักดีโพธิ์นว.
37นนร.นักสิทธิ์สังข์ขาวนว.
38นนร.นาวินนาระต๊ะกล.
39นนร.นิติรักทองนว.
40นนร.บุญญฤทธิ์สุขเมืองอศ.
41นนร.บูรณ์ศักดิ์บุตรเนียรนว.
42นนร.ปฏิพัทธ์กระจ่างยศนว.
43นนร.เพิ่มศักดิ์สิริมงคลไพบูลย์นย.
44นนร.พงพันธ์โตตามวงศ์
45นนร.พงษ์พิพัฒน์บูรณะบัญญัติตร.
46นนร.พิชณัฐบัวเขียวนว.
47นนร.พิธิวัฒทรงประดิษฐนว.
48นนร.ไพรัตน์วิลาสมงคลชัยนว.
49นนร.ภมรสายสมานนว.
50นนร.ภราดรสวัสดีตร.
51นนร.ภาณุพงศ์บุบผานว.
52นนร.ภูวจักรภูวนาถนรานุบาลนว.
53นนร.มานะเชื้อเพชรนว.
54นนร.ยุทธจักรโพธิ์ทองตร.
55นนร.วรวิทย์พูลเพิ่มนว.
56นนร.วรวุฒิสุขยิ่งนว.
57นนร.วิโรจน์อารียวงศ์สถิตย์นว.
58นนร.วุฒิศักดิ์กิตติวรัญญูนย.
59นนร.เวทินนันต๊ะกล.
60นนร.ศรัณย์วิทย์จีระเวชตร.
61นนร.ศรุตพ่วงรักษานว.
62นนร.ศิวาแสดงฤทธิ์นว.
63นนร.ศุภชัยประกอบนว.
64นนร.ศุภณัฐไกรรสนว.
65นนร.ศุภณัฐใจขำนว.
66นนร.สมชายพ่วงมาลีกล.
67นนร.สิริพงศ์ศรีมุกดา
68นนร.สุทธจินต์ประสมสุขกล.
69นนร.อนนท์สุขจิตร์นว.
70นนร.อัมฤทธิ์ศรีระเดชนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th