⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2551
(นักเรียนนายเรือรุ่น 106, เตรียมทหารรุ่น 49)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤษฏินโชตินอกนย.
2นนร.กิตตินันท์ขันธะวินะหุนย.
3นนร.จักรพงศ์สิทธิไชยนว.
4นนร.จิรายุบุญมานว.
5นนร.จุราพลพูลทวีนว.
6นนร.ฉมานันท์บุญกนกนว.
7นนร.เฉลิมพลสุนทรรัตน์นว.
8นนร.เฉลิมวุฒิมรรคเจริญนย.
9นนร.ชญานินดารายิ่งกล.
10นนร.ชาญณรงค์ฑีฆายุ
11นนร.ชารวีแดงใหญ่นว.
12นนร.ฐิตวัฒน์พัศดุรักษากล.
13นนร.ฐิติกรทองเต็มตร.
14นนร.ณฐกรอ่อนนุช(จารุวัสตร์)นว.
15นนร.ณพวุฒิมนต์สัตตานย.
16นนร.ณํฐนันท์สุทธิกิตติรัตน์นย.
17นนร.ณํฐพงศ์นาอุดมทรัพย์นว.
18นนร.เดชาธรภีมะโยธินนว.
19นนร.ทุติยาฉัตรตันใจ
20นนร.ธนดลฉิมทิมนว.
21นนร.ธนรัตน์จันทนกรณ์นว.
22นนร.ธนากรสีขาวนย.
23นนร.ธาวิพลสัมฤทธิ์วงศ์นว.
24นนร.นรุตม์ศิริกัณหาตร.
25นนร.บดินทร์ศรีอ่อนตร.
26นนร.บริหารคำนันท์นว.
27นนร.ปกรณ์ศรีโสภณนว.
28นนร.ปณัทเปียร์นนท์กล.
29นนร.ปณิธานปัตโชติชัยนย.
30นนร.ปภณดีมากนว.
31นนร.ปิยะณัฐเทพสืบนว.
32นนร.ปุริมสิทธิโลไทยสงค์กล.
33นนร.พงษ์เทพสันทัดนว.
34นนร.พลากรเหล่าวิเศษกุลตร.
35นนร.พัชระรัตนกูลตร.
36นนร.พันเทพโอมีตร.
37นนร.พิจักษณ์พงษ์บุบผาตร.
38นนร.พีรวัสบัวพึ่งนย.
39นนร.ภัทรดนัยสังข์สุขกล.
40นนร.ภาคภูมิอรุณศรีนย.
41นนร.รัฐพลทวีวัฒน์นว.
42นนร.วรเดชพิพัฒน์รัตนเสรีนว.
43นนร.วรพลเลิศวิริยะพงศ์ตร.
44นนร.วุฒิพงศ์วุฒิรณฤทธิ์นว.
45นนร.ศุภกานต์ธาตุอินทร์จันทร์กล.
46นนร.ศุภโชคบุญเครือชูนว.
47นนร.สแปมจันทรคตินว.
48นนร.สมประสงค์รักเหล่านว.
49นนร.สลักชัยทาวุธนว.
50นนร.สัณทพัฒน์มณีเมืองตร.
51นนร.สุภัทรชัยศิริธรรมตร.
52นนร.อนุชาชัยชมภูนว.
53นนร.อมตะเกิดมีนย.
54นนร.อรรถวิทย์แสงทองนว.
55นนร.อัครภูมิต้นสมบูรณ์นย.
56นนร.เอกพลจุลวงศ์นว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th