⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2552
(นักเรียนนายเรือรุ่น 107, เตรียมทหารรุ่น 50)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กริชติณนนท์เจริญนว.
2นนร.กฤษฎาศรีปริยัตินว.
3นนร.กษิดิ์เดชอยู่ชุ่มนว.
4นนร.กีรติภาณุพิจารย์นว.
5นนร.ขจรสมรูปตร.
6นนร.คชกรสุดแดนนว.
7นนร.คมกฤชบุญรอดนว.
8นนร.จักรพรรษกาหลนว.
9นนร.จักรเพชรพิศปั้นนว.
10นนร.เจตชนกวาดวารีนว.
11นนร.เจตน์กวีภู่เจริญยศกล.
12นนร.เจนยุทธวรรณกลางนว.
13นนร.เฉลิมชัยศรีหะรัญนย.
14นนร.ชญานนท์เปรมอนันต์นย.
15นนร.ชนัตถพงศ์เสืองามเอี่ยมอศ.
16นนร.ชลกรบุญเลิศกล.
17นนร.ชัยชนะวโนทยาโรจน์ตร.
18นนร.ชุติพงศ์จันตะกูลกล.
19นนร.ฐิติกรฉันทะสารนว.
20นนร.ณัฏฐ์ชนิตรเฟื่องฟูนว.
21นนร.ณัฐธรรมวินัยกล.
22นนร.ณัฐเชษฐ์เสงี่ยมพงษ์นว.
23นนร.ณัฐพงษ์อินต๊ะวงค์นว.
24นนร.ณัฐพลตระกูลขุนพลนว.
25นนร.ณัฐพลพรมเสนวงศ์นว.
26นนร.ตถตาค้าไกลกล.
27นนร.ตันติกรโรจนปุณยนาวินนว.
28นนร.เทพรัตน์ถมฉิมพลีตร.
29นนร.ธนะพลจงสุขพัทธี
30นนร.ธนัทเทพยาวิชัยนว.
31นนร.ธิติพนธ์ณ จันตาตร.
32นนร.ธีรนัยเหล่าสิงห์นว.
33นนร.นนทศักดิ์อักษรศรีนว.
34นนร.นฤชิตคงสกุลตร.
35นนร.นิวัติเฉ่งไล่ตร.
36นนร.พงศ์พันธ์แก้วสารนว.
37นนร.พงษ์พัฒน์จันทร์กงกล.
38นนร.พชรมงคลเกิดมณีนว.
39นนร.พลรัตน์สิโรดมนว.
40นนร.ภาคภูมิอินทร์พระเนตร
41นนร.ภาณุพันธ์กองสายกล.
42นนร.มรกตบุญเดชนว.
43นนร.มหัคฆพงษ์สายสุจริตกล.
44นนร.ยุทธพรโสสิงห์นว.
45นนร.รัฐภูมิโคตรเครื่องนว.
46นนร.วนัสบดีนิ่มศิรินว.
47นนร.ศตพลอนันตศีลนว.
48นนร.ศรัณย์น่วมจุ้ยนว.
49นนร.ศักรินทร์สุริยงค์กล.
50นนร.ศิริศักดิ์เวชศาสตร์นว.
51นนร.สิทธินาถคุณวัฒน์นว.
52นนร.สุชาติสุวพันธ์นว.
53นนร.สุวศินภคพงษ์ประดิษฐ์ตร.
54นนร.อนุทินคงขาลอศ.
55นนร.อภินันท์พวงแก้ว
56นนร.อภิวัฒน์เสทธะยะตร.
57นนร.อมฤตบัวพรหมมาตร์
58นนร.อาณัติคามเขตตร.
59นนร.เอกชลโสดาจันทร์พธ.
60นนร.เอกพันธ์ช่วยเหมาะขนาดตร.
61นนร.เอกสิทธิ์กันประชานว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th