⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2554
(นักเรียนนายเรือรุ่น 109, เตรียมทหารรุ่น 52)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤตินสังข์บูรณ์
2นนร.กวินสัมพันธ์นว.
3นนร.กิตติศักดิ์สุขพูลญี่ปุ่น
4นนร.คุณาธิปหวังจิตต์กล.
5นนร.งามพลพันธุ์สวัสดิ์
6นนร.จิณณวัตรเติมเศรษฐเจริญนว.
7นนร.ชัชฤทธิ์ลาภักดิ์ตร.
8นนร.ชัยณรงค์เร้าเขตร์กิจนว.
9นนร.ชิตพงษ์ชุ่มจิตรนว.
10นนร.ชิษณุพงศ์นิยมสิทธิ์นว.
11นนร.เชิดพงษ์สอนอาจกล.
12นนร.ณัฐดนัยดิษพงษ์นว.
13นนร.ณัฐนันท์คัมภีระพันธุ์นว.
14นนร.ณัฐพงศ์จิตสุวรรณตร.
15นนร.ณัฐพงศ์พุทธศรีนว.
16นนร.ณัฐพงษ์เนตรทิพย์กล.
17นนร.ณัฐวัฒน์แสงทองกล.
18นนร.ดิชาราชปาลวงศ์นว.
19นนร.ตันติกรเริงพิทักษ์พธ.
20นนร.ติณณภพจันทรเสนาตร.
21นนร.ทศพลพงศ์ไพศาลศรีนว.
22นนร.ทินภัทรนาคานว.
23นนร.เทียนเทพบุญโชควิทูรนว.
24นนร.ธนภัทรเจริญสุขนว.
25นนร.ธนรัฐศรีสงครามตร.
26นนร.ธนสรเสียงใสกล.
27นนร.ธนาพลแสนทวีวัฒน์กล.
28นนร.ธรรมปพนปรีชารณเสฏฐ์นว.
29นนร.ธิปกเอกวิริยะเสถียรอเมริกา
30นนร.ธีรนันท์อุ่นสมัยนย.
31นนร.นพฤทธิ์ทิพยากูลนว.
32นนร.นวพลขวัญทองตร.
33นนร.นิธิกรศุภชัยศิริเรืองพธ.
34นนร.บรรณสรณ์พ่วงธานีนว.
35นนร.ปฏิวัติโล่ห์ศิริปัญญานว.
36นนร.ปพลทนัยกำบังภัยนว.
37นนร.ปภัสร์บริบูรณ์มุกข์นว.
38นนร.ปริณฒร์บุญเกื้อหนุนกล.
39นนร.ปิยะวุฒิด้วงพิบูลย์กล.
40นนร.พงศธรกือเย็นนว.
41นนร.พัทธพฤกษานว.
42นนร.พัทรพงศ์ชาลีรินทร์กล.
43นนร.พิชิตชนนิยมจันทร์นว.
44นนร.พีระพันธุ์คำภิระแปงนว.
45นนร.ภาณุพงศ์เชื้อฉ่ำหลวงกล.
46นนร.ยุรนันท์มีเดชตร.
47นนร.รงคสิทธิ์ถนอมสินตร.
48นนร.รัฐนันท์ศรีโยนว.
49นนร.รัตนสินทร์สุวรรณออสเตรเลีย
50นนร.ฤทธิชัยนันตากล.
51นนร.ลัทธพลอุ่นศิรินย.
52นนร.วรัญญูภู่ย้อยนว.
53นนร.วรุณงานขยันนว.
54นนร.วสุบัวจีนตร.
55นนร.วัชรวัชร์พันธุพลนว.
56นนร.วิชาญจุติพิมานนว.
57นนร.วิชานันท์ศรีเกษนว.
58นนร.วิทธวัฒน์อ่อนเลิศตร.
59นนร.วิสิษฏ์ศักดิ์สินประเสริฐนว.
60นนร.วิสุทธิ์คำพันธุ์นว.
61นนร.วีรศรุตถนอมวงษ์อศ.
62นนร.ศรุตธรรมประทีปนว.
63นนร.ศิรวิชญ์ศรีธรรมานว.
64นนร.ศิรวิชญ์เหมาะสมนว.
65นนร.ศิวกรครุฑธากล.
66นนร.ศุภรชัยสินธุ์ประสพชัยกล.
67นนร.ศุภสัณห์สวนแก้วนว.
68นนร.เศรษฐชัยรัตนฉัตรชัยนว.
69นนร.สมปรารถน์เฉลิมเกียรติตร.
70นนร.สมพลเพิ่มมาผลนว.
71นนร.สริณปาลานุสรณ์สเปน
72นนร.สัณหณัฐอิสมาแอลอศ.
73นนร.สิริธัชมะหิงพันธ์นว.
74นนร.สุกฤษฏิ์โพธิจาดนว.
75นนร.สุรัตน์ขำสาตร.
76นนร.อภิชาโตโชติสินนว.
77นนร.อภิวิชญ์ทองเรืองนว.
78นนร.อัครัตน์เดชขุนนว.
79นนร.อัศฆ์เดชแก้วเปี้ยนว.
80นนร.อิทธิอินณรงค์นว.
81นนร.เอกชัยปั๋งอ่ำพธ.
82นนร.เอกราชศรีสมภาร

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th