⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2555
(นักเรียนนายเรือรุ่น 110, เตรียมทหารรุ่น 53)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กรกชนาจักร์กล.
2นนร.กฤษฎาสวัสดิ์มงคลนว.
3นนร.กัญจน์กวินท์พิบูลภานุวัธน์ตร.
4นนร.กันตพงศ์บุรีรักษ์นว.
5นนร.กาจพลใจชูกล.
6นนร.กิตติศักดิ์มีสุขพธ.
7นนร.เกรียงศักดิ์อุไรพธ.
8นนร.แก้วขวัญอิ่มวิทยานว.
9นนร.ขอบเขตศาลาน้อยนว.
10นนร.จรณินท์คงเพ็ชร์นว.
11นนร.จรัสพลเพ็งกับหนูนว.
12นนร.จิรทีปต์ฤกษ์สง่า
13นนร.จิรายุสบัวขมนว.
14นนร.ชนะภัยพันธ์น้อยนว.
15นนร.ญาณพัฒน์รอบจังหวัดเยอรมนี
16นนร.ญาณภัทรกรดดำตร.
17นนร.ฐานันดร์มนูจันทรัถตร.
18นนร.ฐิติวัฒน์เอี้ยวสุวรรณนว.
19นนร.ณัฐกรตั้งพานิชนว.
20นนร.ณัฐภัทรขาวสะอาดนว.
21นนร.ณัฐภัทรลิ่วคุณูปการญี่ปุ่น
22นนร.ณัฐวุฒิเทพนิมิตรกล.
23นนร.ตถาพรบวรสุวรรณนว.
24นนร.ตักเพชรตัณฑิกุลกล.
25นนร.ตุลาจูขวากล.
26นนร.ธงไทเจริญพาศนว.
27นนร.ธนจิตอยู่สุขีนว.
28นนร.ธนสารมะเดื่อกล.
29นนร.ธนัทรัตนมาลัยกล.
30นนร.ธนาเกษแก้วนว.
31นนร.นครินทร์จันทรานว.
32นนร.นันทภพแก้วมณีนว.
33นนร.บริรักษ์เพิ่มผลนว.
34นนร.บุรฉัตรเลี่ยมชาติตร.
35นนร.ประชานาถอิสสอาดนว.
36นนร.ประชุมจันทร์มั่นอเมริกา
37นนร.ปริญญานิยมพงษ์นย.
38นนร.ปัญจพลกาทองสเปน
39นนร.พงษ์โชติเชื่อมชิตนว.
40นนร.พชระเทศะกรณ์นว.
41นนร.พริษฐ์เกิดนาคนว.
42นนร.พสิษฐ์อุนทริจันทร์พธ.
43นนร.พัชรกระจ่างสดตร.
44นนร.พัทธนันท์บรรเริงเสนาะนว.
45นนร.พินิจทิพย์รัตนมงคลกล.
46นนร.พิริยะจันทรนว.
47นนร.พีระพัฒน์แผนเจริญนว.
48นนร.ภราดรสุขบงกชนย.
49นนร.ภาณุรักษ์เข็มครุฑออสเตรเลีย
50นนร.ภาณุวัฒน์ชัยสาครตร.
51นนร.ภานุพัฒน์แสนสุขนว.
52นนร.ภาสุเจตินัยนว.
53นนร.มโนสิทธิ์โต๊ะกังวาลกล.
54นนร.ยุทธพงษ์พึ่งสตินว.
55นนร.ยุทธพลเสือทัพกล.
56นนร.รณชิตใจเที่ยงแท้ตร.
57นนร.รณภพสมอุดรนย.
58นนร.วชิรศักดิ์ศรีเงินกล.
59นนร.วรฉัตรขำวงษ์ตร.
60นนร.วรวัชร์วิสุทธิทรัพย์กล.
61นนร.วันฉัตรแสงทองศรีนว.
62นนร.ศิรชัชจันทร์ส่งเสริมนว.
63นนร.ศิรวิทย์เหลืองขมิ้นนว.
64นนร.ศิริวัฒน์ต๊ะอาจตร.
65นนร.ศิวกรฉายานย.
66นนร.ศิวรุจน์รัตนวิชัย
67นนร.ศุภากรอังกินันท์
68นนร.สถาพร (อัครพัชร์)คลังทรัพย์นว.
69นนร.สยามวิรัชตินย.
70นนร.สรรค์ภพอัคราธรพธ.
71นนร.สุกฤษฎิ์กัลพัตรกล.
72นนร.เสกสรรเศษนาเวชนย.
73นนร.อธิฏฐานโพธิ์แก้วนว.
74นนร.อภิวัฒน์ยานสุวรรณ์ตร.
75นนร.อมรพงศ์ด่านปานนว.
76นนร.อรรถชัยอัจฉริยนิตินว.
77นนร.อรรถฐินนท์แตงกูลนว.
78นนร.โอฬารเอี่ยมจำรูญนว.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th