⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2556
(นักเรียนนายเรือรุ่น 111, เตรียมทหารรุ่น 54)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กฤตกรหิรัญรัตน์ญี่ปุ่น
2นนร.กฤษฏ์บุญศรี
3นนร.กฤษตินันท์จันทร์ศรี
4นนร.กลวัชรตาวงศ์นว.
5นนร.กวินทร์วงศ์อุดมนว.
6นนร.กวีพลชัยชนะนว.
7นนร.กสิณสุขสงสเปน
8นนร.กันตณัฐนัยจิตกล.
9นนร.กิตติกานต์เชาวโชตินว.
10นนร.กิตติพัฒน์ขาววิเศษนว.
11นนร.กุลเชษฐ์สืบศิรินว.
12นนร.กุลพงศ์วงหะกูลเยอรมนี
13นนร.เกษมศักดิ์ทิพยะวัฒน์นว.
14นนร.เกียรติศักดิ์เภกะนันท์นว.
15นนร.คณินพฤกษารุ่งเรืองนว.
16นนร.เจษฏ์สัตยวงศ์ทิพย์
17นนร.ชนาธิปพูลเพิ่มนว.
18นนร.ชวินธรลบเมฆกล.
19นนร.ชัชนันท์จุ้ยจิตต์พธ.
20นนร.ฐาปนพงศ์หนูชื่นนว.
21นนร.ณภัทรไกรฤกษ์นว.
22นนร.ณรงค์ธรรมมณีนพนย.
23นนร.ณัฐชนนตรียกุล
24นนร.ณัฐดนัยวันจันทึกตร.
25นนร.ณัฐธัมม์ประสงค์สำเร็จนว.
26นนร.ณัฐสิทธิ์สุขรุ่งนย.
27นนร.ดนุเดชจันทะวงศ์ออสเตรเลีย
28นนร.ดารากรณ์ภักดีพงษ์กล.
29นนร.ดุษฎีจันทรนว.
30นนร.ธนพลจันทรเสนาตร.
31นนร.ธนภณอภิภัทรฐากรตร.
32นนร.ธนภัทรศรีศรศักดิ์กล.
33นนร.ธัชพลโชคชัยวัฒนะตร.
34นนร.ธีรพงษ์ดีนุชตร.
35นนร.นรวิชญ์ฤทธิผลตร.
36นนร.นัทธพงศ์เรืองผลกล.
37นนร.นิติเกียรติมณีทิพย์นว.
38นนร.บัญชาอัศววารินทร์
39นนร.ปภพบุญวิธวาเจริญนย.
40นนร.ปรานต์ทองไหลเลิศกล.
41นนร.ปวรุตม์เสมอวงษ์อเมริกา
42นนร.ปุณยวีร์เคี่ยมทองคำนว.
43นนร.พงศธรสุดลาภากล.
44นนร.พงศ์วิชญ์รุจิโยธินพธ.
45นนร.พาทิศวิสุทธิทรัพย์นว.
46นนร.พิชญุตม์ฤกษ์พิศุทธิ์นว.
47นนร.พิทักษ์กิตติตร.
48นนร.พีรพลพงษ์ทองนว.
49นนร.พีรวัสสุวรรณลออนว.
50นนร.พีรวิชญ์พูลแก้วนย.
51นนร.พีรวิชญ์สุพิชญ์นว.
52นนร.พูนเพิ่มสมรักษ์นย.
53นนร.ภณังกูลสีดาวงศ์กล.
54นนร.ภัคพลสมจันทร์นย.
55นนร.ภัทรชนกสุขะวรรณะนว.
56นนร.ภาคภูมิราชเหนือนว.
57นนร.ภานุพงศ์บุตรคำนว.
58นนร.ภูวเดช (ชาลเดช)โพธิ์ทองนว.
59นนร.มุนิน (ศิริพงษ์)โชติโรจนอนันต์ (เหมือนเพ็ชร)ตร.
60นนร.รพีพงศ์สุภัททธรรมนว.
61นนร.รัชพลพันธุ์สวัสดิ์นย.
62นนร.รัตนะคุ้มคลองโยงนว.
63นนร.วสุพลมีรักษานย.
64นนร.ศุภกานนท์สุวรรณฉวีกล.
65นนร.ศุภโชคสายแสงทองนว.
66นนร.ศุภฤกษ์กัลยาณจารุกรนว.
67นนร.สรวิศชูชื่นกล.
68นนร.สรวิศอินทรประเสริฐนว.
69นนร.สรัลกูบกระบี่พธ.
70นนร.สุกฤษฏิ์ตระกูลทักษิณานย.
71นนร.สุรพงษ์ศรีวัลลภนว.
72นนร.สุวัฒน์ตันสกุลนว.
73นนร.อธิบดีทิพมะณีนว.
74นนร.อนิรุธทองสีมานว.
75นนร.อภิภัทรศิริคงนว.
76นนร.อัษฎาวุธพุทธสอนนว.
77นนร.อานนท์ชิตทัพนว.
78นนร.อานันท์กิมฮงกล.
79นนร.เอื้อการย์ผดุงกาลตร.
80นนร.อธิวัฒน์พิพิธอภินันท์พธ.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th