⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2557
(นักเรียนนายเรือรุ่น 112, เตรียมทหารรุ่น 55)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ศรนรินทร์ชัยยอดพรมอเมริกา
2นนร.นาวิกโรงสะอาดนว.
3นนร.คมสันอภิชาติบวรวงศ์กล.
4นนร.ธนวัฒน์ท้าวคำหลงนว.
5นนร.ณัฐชยุตม์ชัยทนุนานนท์นว.
6นนร.วิศเวศคุ้มราษีนว.
7นนร.ณัฐภัทรทนันขัติเยอรมนี
8นนร.ณัฐวุฒิบัวลอยนย.
9นนร.รัฐศาสตร์จำปาทองอศ.
10นนร.อรรถวิทมูลเมืองนว.
11นนร.จิรสกุลบุญคำนว.
12นนร.สมัชญ์ไทยานนท์กล.
13นนร.อภิเศรษฐ์โกสินทร์กล.
14นนร.พงศธรสระแก้วตร.
15นนร.ราชรัตน์มีสถิตย์นว.
16นนร.กัณภัคบุณยะประภัศรญี่ปุ่น
17นนร.ชัชชัยตะสูงเนินนว.
18นนร.สหชาติภูมิภัทรภากรนว.
19นนร.จักรกฤษณ์ทองสองชั้นนย.
20นนร.ธนภัทรฤทธิกูลกล.
21นนร.ธนวัฒน์รุจะศิริออสเตรเลีย
22นนร.ชลเมต (อริย์ธัช)แทนฟัก (ธีรอารยะรัตน์)พธ.
23นนร.จิรพงศ์อินทะนิงนว.
24นนร.นนทพัทธ์กาวชูตร.
25นนร.จักรินมาลัยโรจน์ศิรินว.
26นนร.รุ่งโรจน์สิงห์คำตร.
27นนร.นนทพันธ์แก้วเหมือนนย.
28นนร.ธีระศักดิ์รัฒยานว.
29นนร.พิชญ์เฟื่องจันทร์นว.
30นนร.ไกรวีภาณุพิจารย์กล.
31นนร.วรยศทรงไทยนว.
32นนร.ณัฐชัยเหลืองอร่ามอศ.
33นนร.ธราทรพัวสุวรรณนย.
34นนร.พิสิษฐ์สว่างใจธรรมสเปน
35นนร.สัณห์ศิริปริตโตทกนว.
36นนร.นภเดชอัตตเจริญวงศ์กล.
37นนร.จักราวุธโขขุณีนว.
38นนร.ธัชพงศ์สุตันตั้งใจนย.
39นนร.ปวิชเด่นกิจกุล
40นนร.พงศธรพุ่มวงศ์สำเนียงนว.
41นนร.พีรณัฐชนะบวรบุตรพธ.
42นนร.บัณฑิตแสนสุขนว.
43นนร.ภาณุวัฒน์แจ่มมีตร.
44นนร.กรธวัชสุริยะธง
45นนร.อินทัชแสงศุภกรกล.
46นนร.สุพิชัยอมริตนย.
47นนร.สมัคชัยอัครวงศ์วัฒนานย.
48นนร.ปภพธ์ชวนะ
49นนร.ณัฐพลบุญธิมา
50นนร.นัชธนวิชญ์ภาคภูมิกล.
51นนร.รัฐพงศ์อรุณคิรีโรจน์นว.
52นนร.ณ พลวัฒนราชนว.
53นนร.ปวเรศปทุมลักษณ์นว.
54นนร.พีรทรพิทักษ์เกียรติยศนว.
55นนร.ธนเดชไชยศรีนว.
56นนร.อภินัทธ์สังวรนิตย์นว.
57นนร.ศิวกรโป้แดงนว.
58นนร.ปฏิภาณบุญรักษ์นว.
59นนร.จีรศักดิ์อุดมสินานนท์ตร.
60นนร.ตันติกรมะลิซ้อนกล.
61นนร.ภูภัฏโรจน์ตระกูลนว.
62นนร.จาตุรงค์กันธะเรียนตร.
63นนร.ณัฐภัทรพัวเจริญเกียรติตร.
64นนร.กิตติธัชจันทร์สิงขรนว.
65นนร.สรสิชเที่ยงตรงดี
66นนร.คำภีร์ปิ่นเขียนนย.
67นนร.พาณุเศรฐเดระดากล.
68นนร.จักรกฤษณ์สืบสกุล
69นนร.กนต์ธรขาวจุ้ย
70นนร.วรพลศิลรักษา
71นนร.วีรากรเอกภูมิมาศ
72นนร.ยศวัฒน์บัวกอง

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th