⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2557
(นักเรียนนายเรือรุ่น 112, เตรียมทหารรุ่น 55)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ศรนรินทร์ชัยยอดพรม
2นนร.นาวิกโรงสะอาด
3นนร.คมสันอภิชาติบวรวงศ์
4นนร.ธนวัฒน์ท้าวคำหลง
5นนร.ณัฐชยุตม์ชัยทนุนานนท์
6นนร.วิศเวศคุ้มราษี
7นนร.ณัฐภัทรทนันขัติ
8นนร.ณัฐวุฒิบัวลอย
9นนร.รัฐศาสตร์จำปาทอง
10นนร.อรรถวิทมูลเมือง
11นนร.จิรสกุลบุญคำ
12นนร.สมัชญ์ไทยานนท์
13นนร.อภิเศรษฐ์โกสินทร์
14นนร.พงศธรสระแก้วตร.
15นนร.ราชรัตน์มีสถิตย์
16นนร.กัณภัคบุณยะประภัศร
17นนร.ชัชชัยตะสูงเนิน
18นนร.สหชาติภูมิภัทรภากร
19นนร.จักรกฤษณ์ทองสองชั้น
20นนร.ธนภัทรฤทธิกูล
21นนร.ธนวัฒน์รุจะศิริ
22นนร.ชลเมตแทนฟัก
23นนร.จิรพงศ์อินทะนิง
24นนร.นนทพัทธ์กาวชูตร.
25นนร.จักรินมาลัยโรจน์ศิริ
26นนร.รุ่งโรจน์สิงห์คำตร.
27นนร.นนทพันธ์แก้วเหมือน
28นนร.ธีระศักดิ์รัฒยา
29นนร.พิชญ์เฟื่องจันทร์
30นนร.ไกรวีภาณุพิจารย์
31นนร.วรยศทรงไทย
32นนร.ณัฐชัยเหลืองอร่าม
33นนร.ธราทรพัวสุวรรณ
34นนร.พิสิษฐ์สว่างใจธรรม
35นนร.สัณห์ศิริปริตโตทก
36นนร.นภเดชอัตตเจริญวงศ์
37นนร.จักราวุธโขขุณี
38นนร.ธัชพงศ์สุตันตั้งใจ
39นนร.ปวิชเด่นกิจกุล
40นนร.พงศธรพุ่มวงศ์สำเนียง
41นนร.พีรณัฐชนะบวรบุตร
42นนร.บัณฑิตแสนสุข
43นนร.ภาณุวัฒน์แจ่มมีตร.
44นนร.กรธวัชสุริยะธง
45นนร.อินทัชแสงศุภกร
46นนร.สุพิชัยอมริต
47นนร.สมัคชัยอัครวงศ์วัฒนา
48นนร.ปภพธ์ชวนะ
49นนร.ณัฐพลบุญธิมา
50นนร.นัชธนวิชญ์ภาคภูมิ
51นนร.รัฐพงศ์อรุณคิรีโรจน์
52นนร.ณ พลวัฒนราช
53นนร.ปวเรศปทุมลักษณ์
54นนร.พีรทรพิทักษ์เกียรติยศ
55นนร.ธนเดชไชยศรี
56นนร.อภินัทธ์สังวรนิตย์
57นนร.ศิวกรโป้แดง
58นนร.ปฏิภาณบุญรักษ์
59นนร.จีรศักดิ์อุดมสินานนท์ตร.
60นนร.ตันติกรมะลิซ้อน
61นนร.ภูภัฏโรจน์ตระกูล
62นนร.จาตุรงค์กันธะเรียนตร.
63นนร.ณัฐภัทรพัวเจริญเกียรติตร.
64นนร.กิตติธัชจันทร์สิงขร
65นนร.สรสิชเที่ยงตรงดี
66นนร.คำภีร์ปิ่นเขียน
67นนร.พาณุเศรฐเดระดา
68นนร.จักรกฤษณ์สืบสกุล
69นนร.กนต์ธรขาวจุ้ย
70นนร.วรพลศิลรักษา
71นนร.วีรากรเอกภูมิมาศ
72นนร.ยศวัฒน์บัวกอง

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th