⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2558
(นักเรียนนายเรือรุ่น 113, เตรียมทหารรุ่น 56)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ณัฐพงศ์เลิศประสิทธิ์
2นนร.รชฤทธิ์จำปาหวาย
3นนร.ณัชพลธรรมสุวรรณ์
4นนร.ธีระติพงษ์พันนิล
5นนร.เกษมวรวัฒนากุล
6นนร.มนตรีทรัพย์อดิเรกตร.
7นนร.สุทธิกานต์วันที
8นนร.ทยากรจันทร์งาม
9นนร.ปิยวัฒน์ไตรรัตนากร
10นนร.พอชนกพลับตร.
11นนร.ยศวริศแกล้วกล้า
12นนร.พีรดนย์โรจน์พานิช
13นนร.ยศภัทรก่อเกียรติโกมล
14นนร.ณพลโกศลสุรเสนีย์
15นนร.รัฐภูมิจันทะสารตร.
16นนร.กิตติเดชแก้วผลึก
17นนร.นันทิพัฒน์นิราศตร.
18นนร.นรภัทรทิพย์ศรีราช
19นนร.ชัชพิมุขเพ็ชรเจริญ
20นนร.ตุลย์มณีเมืองตร.
21นนร.พิสุทธิ์พุทธิสารชัย
22นนร.กษิตินาถบุญพันธ์ตร.
23นนร.ภูมิทัศน์ตระกูลรุ่ง
24นนร.ติณณภพแหลมหลวง
25นนร.ฉัตรแก้วทองนิล
26นนร.วรพลลิลา
27นนร.กันตินันท์จิตต์สงวน
28นนร.วสุพลครุอำโพธิ์
29นนร.ณัฐพลธิถา
30นนร.เก้ากาญจน์จินดาวงศ์
31นนร.รัฐนันท์ดารายิ่ง
32นนร.ภาคภูมิกรอบเพ็ชร์
33นนร.ทวีศักดิ์รามนัฏ
34นนร.ธรรศเพียรธรรม
35นนร.วรวุฒิสุพรหมมา
36นนร.ครุศาสตร์วงศ์ชัยตร.
37นนร.ภัทรพลพิริยะพงษ์พันธ์
38นนร.ฑีรายุจรรย์โกมล
39นนร.คณาวุฒิทองดี
40นนร.วิจิตรศิริชัยสุทธิกร
41นนร.ภานุพงศ์วงศ์ภัคไพบูลย์
42นนร.ศิรินทร์อิสริยวงศ์ปรีดี
43นนร.ธีระพงษ์อ่ำศรี
44นนร.ปิยบุตรสิงหน
45นนร.ธานาวินท์ธนินท์ยาศักดิ์
46นนร.ณัชพลสุขนิยม
47นนร.ภูวิศสิงหสุต
48นนร.สิรวิชญ์จวงจรัสโรจน์
49นนร.โทรสารทำเนาว์
50นนร.กิตติพงษ์ขวัญพราย
51นนร.ณัฐวิชช์พานครอบแก้ว
52นนร.ชินวัตรพูลสุภาพ
53นนร.คชินทร์บุญทรัพย์
54นนร.กานต์มิ่งขวัญ
55นนร.วีร์ส่งเจริญ
56นนร.วรัญญูสุดจิตรตร.
57นนร.จิรายุทธสมสงวน
58นนร.ปฏิภาณชัยภักดี
59นนร.เศรษฐศักดิ์จันทรา
60นนร.ธราธรดวงประทุม
61นนร.ศิรวิทย์นาคมุสิกตร.
62นนร.จักรภพปราบไกรสีห์
63นนร.อภินันท์มีความดี
64นนร.สหรัฐวิชัยดิษฐตร.
65นนร.ศิวัชสวยล้ำ
66นนร.ธนวัฒน์เสนาวงษ์
67นนร.พรหมพัฒน์อยู่ศรีสกุล
68นนร.วีรากรผลมาตย์
69นนร.ธนรุจเปี่ยมเมตตา
70นนร.ตรีชนนปัญญชุณห์
71นนร.ปรีชามีสวน
72นนร.นันทณัฐปิณะวันนาตร.
73นนร.ศุภกรสืบสุทธา
74นนร.วชรชมะโชติ
75นนร.ณัฐพลเพ็ชรยืนยง
76นนร.ทักษิณรักบำรุงพงศ์
77นนร.ชัชชาญมีชัย
78นนร.ชนชิตประจิมทิศ
79นนร.สุรนาทนิราราช
80นนร.ภานุวัฒน์ห้องแซงตร.
81นนร.มนต์นัทธ์พงษ์ทองเจริญ
82นนร.กฤษดาบุญอิ่ม
83นนร.ธัชพลศรีสุพรรณบุตร

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th