⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2559
(นักเรียนนายเรือรุ่น 114, เตรียมทหารรุ่น 57)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.ธนภัทรสุวรรณโชติ
2นนร.วัชรวีร์สุขสุวรรณ์
3นนร.ศมิตินกองแก้ว
4นนร.ภูมัยรักษ์สุวรรณ
5นนร.ไตรรัตน์แก้วรงค์
6นนร.จักรภพทุ่งมน
7นนร.พีรวิชฌ์คำสอนพันธ์
8นนร.ฉัตรชัยตันหลงตร.
9นนร.ธนากรแก่นอินทร์ตร.
10นนร.คณุตม์สมานรักษ์
11นนร.พศวัฒฉันทนะสุขศิลป์
12นนร.รณรตชูมณี
13นนร.เจนณรงค์ชนะโยธา
14นนร.พีรวัสแก้วอินทร์
15นนร.อภิสิทธิ์สิงห์สุวรรณ
16นนร.ชนกันต์บุญวันท์
17นนร.ชโลธรเขจรเนตร
18นนร.กีรติอู่อุดมยิ่ง
19นนร.พงษ์สิทธิทองย้อย
20นนร.ธนกิจศรีเชียงสา
21นนร.เจษฎากรอินทพงศ์
22นนร.บุลวัชรอภิธนาภิรักษ์
23นนร.ชายชาญสมชอบ
24นนร.ณภัทรอุ่นแก้ว
25นนร.รวมพลพันธุ์สวัสดิ์
26นนร.ณัฐสิทธิ์ปริสุทธิ์สุนทร
27นนร.ธนาดลกลิ่นเกษม
28นนร.ชาติย์นาวาวิจิต
29นนร.ปวริศชัยอำนาจ
30นนร.กันตพงศ์ทองสังข์
31นนร.ชลวิชิตยะราไสย
32นนร.ณัทดรัณคุรุวิชญา
33นนร.เศรษฐพงศ์ปรีการ
34นนร.กรกชพรมใจมั่น
35นนร.จิรพัสเกิดชัง
36นนร.ชวนธรกิ่งก้าน
37นนร.ชวรินทร์แหล่งสท้านตร.
38นนร.ณัฐนนท์ควรประดิษฐ์
39นนร.วรชาติพลราชม
40นนร.วิษณุวัฒน์เตบุญมี
41นนร.ชวัลลภคำเบ้า
42นนร.พันธกานต์ปรีชาวงษ์
43นนร.ภัทรศักดิ์อัศวพานิชย์กุล
44นนร.ภาสวิชญ์ยรรยงเลิศตร.
45นนร.รัชฏะหนันดูน
46นนร.หัตถกรนัยชิตตร.
47นนร.ณัฐวัตรสมสงวน
48นนร.ตันติกรชูใจ
49นนร.อภิมุขกลิ่นลำดวน
50นนร.พงศธรผาสอน
51นนร.จิรชนนท์คล้ายชัง
52นนร.จตุรพิธภู่ระโหง
53นนร.กฤตพรตพรหมสิน
54นนร.ธิติพัฒน์อรุณศรี
55นนร.พีรวัสเหมนแก้วตร.
56นนร.กวีวัฒน์พูลศรี
57นนร.ชุณเกียรติรักสนิท
58นนร.ชวนกรกิ่งก้าน
59นนร.จิระภัทรอุดคำเที่ยงตร.
60นนร.ตติยอาจศรีตร.
61นนร.รักชนน์คัมภิรานนท์
62นนร.ชยินศรีสุข
63นนร.ชัยวัฒน์นิ่มมณีรัตน์
64นนร.อานนท์บุญเลิศ
65นนร.กมลช่วงโชติ
66นนร.คุณานนต์อ่ำทอง
67นนร.นนท์ธชาโกศัยกานนท์
68นนร.ชิษณุพงศ์วงษ์แสงจันทร์
69นนร.วัชรพงษ์คงประชาทรัพย์
70นนร.นัฐกานต์เย็นกาย
71นนร.บรรณวิชญ์มากันตร.
72นนร.คุณานนต์นาคสิทธิ์ตร.
73นนร.นภัสท่าทราย
74นนร.ศุภณัฐวัฒนธรรม
75นนร.ณัชศรันณ์วิชัยบุญ
76นนร.ปาณัสม์สอนซี
77นนร.กฤตินเกิดนาค

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th