⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2522
(นักเรียนนายเรือรุ่น 77, เตรียมทหารรุ่น 20)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.เศวตนันท์ประยูรรัตน์กล.
2นนร.นิพรสุขเกษตรนว.
3นนร.พิษณุสัญญฑิตย์นว.
4นนร.วิรุฬปั่นโภชากล.
5นนร.วุฒิพงศ์พงศ์สุวรรณนว.
6นนร.มนตรีจึงมั่นคงนว.
7นนร.พงศกรกุวานนท์นว.
8นนร.สุขสวัสดิ์สบายใจนว.
9นนร.ไชยนันท์นันทวิทย์นว.
10นนร.วศินสรรพ์จันทวรินทร์นว.
11นนร.กตัญญูศรีตังนันท์อศ.
12นนร.วีระยุทธวงศ์เทิดธรรมนว.
13นนร.วรวัฒน์สุขชัยกล.
14นนร.บรรจง(รัชฐ์ชัย)จันทร์ส่งเสริมกล.
15นนร.วินัยมณีพฤกษ์อศ.
16นนร.ภาวิช(กันต์พิพัฒน์)เทพกาญจนานว.
17นนร.ทวีทองประยูรกล.
18นนร.มงคลประยูรศุขนย.
19นนร.สมประสงค์นิลสมัยนว.
20นนร.นพรัตน์ถัดทะพงษ์นว.
21นนร.วิชยุทธจงพยุหะกล.
22นนร.ทศพลผลดีนย.
23นนร.เอกสารสาสกล.
24นนร.ลือชัยศรีเอี่ยมกูลนว.
25นนร.วรพลทองปรีชานว.
26นนร.สถาพรยิ้มแย้มสุขกล.
27นนร.สิทธิพรมาศเกษมนว.
28นนร.เอกอรรถศิลปาจารย์นย.
29นนร.บัณฑิตย์จันทโรจวงศ์นว.
30นนร.สุพจน์ภู่ระหงษ์นว.
31นนร.ปัญญาคลังแก้วกล.
32นนร.ไพบูลย์เปาโรหิตย์นย.
33นนร.สุรภักดิ์ธาราจันทร์นว.
34นนร.ชนินทร์ผดุงเกียรตินว.
35นนร.วราณัติวรรธนผลกล.
36นนร.พงษ์ศักดิ์จุลกาญจน์นว.
37นนร.อวิหิงส์จันทสิงห์กล.
38นนร.ภูมิพันธ์นิลกำแหงนย.
39นนร.เจริญพลคุ้มราษีนว.
40นนร.พงศชาญเพ็ชรเทศนว.
41นนร.เชษฐาใจเปี่ยมนว.
42นนร.คารพแหลมคมนว.
43นนร.บวรมัทวานุกูลนว.
44นนร.ปรีชาสมสุขเจริญอศ.
45นนร.พีระศักดิ์ศิลปกิจพธ.
46นนร.พิมลภู่เจริญนย.
47นนร.ชาติชายศรีวรขานนว.
48นนร.นรินทรการสมลาภนย.
49นนร.ดำรงค์(พีระ)อดุลยาศักดิ์นว.
50นนร.วุฒิศาสตร์ชวนะกล.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130