⇑ บุคคลสำคัญ

พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง (พลเรือตรีคนแรกด้านสาขาดนตรี) เกิดเมื่อ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2487 บ้านอยู่ใน กรมอู่ทหารเรือ บิดาเป็นข้าราชการทหารเรือ เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือเมื่อปี พ.ศ. 2500 หลังสำเร็จการศึกษา ได้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักไวโอลิน ในวงดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ และได้รับทุนกองทัพเรือไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหราชอาณาจักร โดยสำเร็จการศึกษาหลักสูตร Band Master จาก Royal Marines School of Music ในปี พ.ศ. 2511 หลักสูตร LRCM. จากสถาบัน Royal Academy of Music สาขาอำนวยเพลงและไวโอลิน ในปี พ.ศ. 2513 หลักสูตร LTCL. จาก สถาบันTrinity College of Music สาขาไวโอลิน ในปี พ.ศ. 2516 ระหว่างศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษ ท่านได้เรียนการบรรเลงไวโอลินเป็นวิชาเอก และประสบความสำเร็จในการศึกษาอย่างโดดเด่น โดยได้รับรางวัล Harry Fargeon ของสถาบัน จากนั้น เข้าศึกษาวิชาอำนวยเพลงที่ Musik Hoch Shule ในฐานะนักเรียนทุน Deutscher Akademischer Austauschdienst ณ ประเทศเยอรมัน

พลเรือตรี วีระพันธ์ วอกลาง เป็นอาจารย์และผู้อำนวยเพลง ทำหน้าที่เป็น วาทยากรของวงดุริยางค์ราชนาวี กองดุริยางค์ทหารเรือ จนได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงค์ตำแหน่ง พลเรือตรีคนแรกและคนเดียวทางด้านสาขาดนตรี เป็นผู้วางรากฐานและร่วมก่อตั้งวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) หลังเกษียณอายุราชการจากกองดุริยางค์ทหารเรือ ยังคงเป็นอาจารย์สอนดนตรี ไวโอลิน วิโอล่า ทฤษฎีดนตรี การประพันธ์เพลง และการอำนวยเพลงที่โรงเรียนดนตรีวีระพันธ์ ดุริยางค์ พลเรือตรีวีระพันธ์ วอกลาง ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ. 2551


สำหรับผลงานเด่นๆ ของท่าน ได้แก่

  • เป็นวาทยากรวงดุริยางค์ราชนาวี และ ผู้บังคับกองดุริยางค์ทหารเรือ (พ.ศ. 2513-2542)
  • เป็นวาทยากรงานกาชาดคอนเสิร์ต เป็นประจำทุกปี (พ.ศ. 2513-2542)
  • ผู้ร่วมก่อตั้ง วงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ (BSO) เป็นวาทยากร และ Music Director ท่านแรกของวง (พ.ศ. 2526)
  • ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Bangkok Symphony School (BSS) (พ.ศ. 2539)
  • ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งคณะดุริยางค์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (พ.ศ. 2542-2545)
  • ก่อตั้งโรงเรียนดนตรีวีระพันธ์ ดุริยางค์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และเป็นอาจารย์สอนไวโอลิน วิโอล่า ทฤษฎีดนตรี การประพันธ์เพลง (พ.ศ. 2545-ปัจจุบัน)
  • เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีสากล) พ.ศ. 2551
  • ผู้ก่อตั้งและอำนวยเพลง วง Bangkok International Community Orchestra (พ.ศ. 2552-ปัจจุบัน)

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.mixmagazine.in.th
  • https://th.wikipedia.org