⇧ เทคโนโลยีทางเรือ

Vessel Monitoring System (VMS) คือ ระบบติดตามเรือที่ประมงทั่วโลกนำมาใช้ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฏหมาย (IUU Fishing) โดยการนำเอาเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต จุดพิกัดดาวเทียม (GPS) และเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือ (Global Service Mobile : GSM) มาทำงานร่วมกันเพื่อให้ทราบถึงพิกัดเรือประมง (Vessel Positioning System : VPS) ได้แบบ Real time ผ่านระบบ Application ออนไลน์ รวมทั้งยังสามารถเช็คประวัติการเดินเรือประมงได้ย้อนหลัง ทำให้สามารถนำข้อมูลการเดินเรือมาวิเคราะห์พฤติกรรมได้ ว่าเรือประมงดังกล่าวมีเเนวโน้มเข้าข่าย IUU Fishing หรือไม่


ในประเทศไทย ระบบ Vessel Monitoring System (VMS) ถูกนำมาเป็นมาตราการควบคุมการทำประมง จุดประสงค์หลักเพื่อนำข้อมูลจาก VMS ทั้งหมดมาเชื่อมโยงกับฐานข้อมูล Fishing info ออนไลน์เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมเรือประมง โดยมีระบบการเเจ้งเตือนเรือประมงที่อยู่ในภาวะเสี่ยงการทำประมงผิดกฏหมาย ตั้งเเต่

 • ระดับปกติ
 • ระดับเฝ้าระวัง
 • ระดับเสี่ยง
 • ระดับอันตราย

การติดตั้งอุปกรณ์ Vessel Monitoring System (VMS) จะบังคับการตั้งติดตั้งเฉพาะเรือประมงที่มีขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป โดยข้อมูลการเดินเรือ จะถูกส่งมาที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและคาดการณ์สถานการณ์ ด้านการประมง กรมประมง แบบอัตโนมัติ ซึ่งการใช้ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประโยชน์ของระบบ Vessel Monitoring System (VMS) มีดังนี้

 • เจ้าของเรือสามารถติดตามรวมถึงระบุตำแหน่งที่อยู่ของเรือประมงได้ตลอดเวลา ผ่านอินเตอร์เน็ตทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
 • บังคับใช้กฏหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเเยกกลุ่มเรือเสี่ยงการทำประมงผิดกฏหมาย กับกลุ่มไม่เสี่ยงออกได้
 • หากเกิดกรณีฉุกเฉินหรือต้องการความช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลได้ทันท่วงที
 • ช่วยในการวางแผนการทำประมง เช่น ข้อมูลเส้นทางเดินเรือสามารถใช้ในการ วางแผนเส้นทางเดินเรือประหยัดน้ำมัน หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น
 • ช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง เนื่องจากการระบุตำแหน่งเรือแบบ Real time จึงทำให้สามารถป้องกันเรือประมงที่เข้าไปจับสัตว์น้ำในเขตหวงห้าม ในฤดูวางไข่ รวมถึงการทำประมงในวันหยุดทำการประมง
 • เพื่อยกระดับการทำประมงไทยสู่มาตรฐานสากลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในเวทีการทำประมงโลก

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.thaistopiuufishing.com
 • https://www.marinethai.net