⇧ เกร็ดความรู้ชาวเรือ

กองทัพเรือได้ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ. 2555 และได้ยกเลิกระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ. 2541 โดยได้ให้ความหมายของเรือใน ทร. ไว้ดังนี้

“เรือหลวง” หมายถึง บรรดาเรือรบและเรือช่วยรบที่มีชื่อปรากฎอยู่ในอัตรากองทัพเรือ
“เรือรบ” หมายถึง เรือตั้งแต่เล็กที่สุดจนถึงใหญ่ที่สุดที่ใช้ปฏิบัติการยุทธ์
“เรือช่วยรบ” หมายถึง เรือจำพวกที่มิได้ใช้ในการยุทธ์โดยตรงและเรือที่ใช้ในกิจการพิเศษของกองทัพเรือ


 • เรือรบ แบ่งเป็น 11 ประเภท ได้แก่
  1. เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
  2. เรือพิฆาต
  3. เรือฟริเกต
  4. เรือคอร์เวต
  5. เรือเร็วโจมตี
   • เรือเร็วโจมตี (อาวุธนำวิถี)
   • เรือเร็วโจมตี (ปืน)
   • เรือเร็วโจมตี (ตอร์ปิโด)
  6. เรือดำน้ำ
   • เรือดำน้ำ (ธรรมดา)
   • เรือดำน้ำเล็ก
  7. เรือทุ่นระเบิด
   • เรือต่อต้านทุ่นระเบิด
    • เรือกวาดทุ่นระเบิด
     • เรือกวาดทุ่นระเบิดไกลฝั่ง
     • เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
     • เรือกวาดทุ่นระเบิดชายฝั่ง
     • เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น
    • เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด
     • เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
     • เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดชายฝั่ง
   • เรือวางทุ่นระเบิด
    • เรือวางทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
    • เรือวางทุ่นระเบิดชายฝั่ง
   • เรือสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด
  8. เรือยกพลขึ้นบก
   • เรือบัญชาการและสนับสนุนการยกพล
   • เรือยกพลอู่ลอย
   • เรือยกพลขนาดใหญ่
   • เรือยกพลขนาดกลาง
   • เรือยกพลขนาดเล็ก
   • เรือระบายพลขนาดใหญ่
   • เรือระบายพลขนาดกลาง
   • เรือสนับสนุนการยกพล
  9. เรือตรวจการณ์
   • เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
   • เรือตรวจการณ์ปืน
   • เรือตรวจการณ์ (ปราบเรือดำน้ำ)
   • เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
   • เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
  10. เรือปฏิบัติการลำน้ำ
   • เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ
   • เรือจู่โจมลำน้ำ
  11. เรือปฏิบัติการพิเศษ
   • เรือระบายพลขนาดเล็ก
   • เรือปฏิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
   • เรือโจมตีลาดตระเวน
   • เรือประมง
   • เรือปฏิบัติการความเร็วสูง
 • เรือช่วยรบ แบ่งเป็น 8 ประเภท ได้แก่
  1. เรือส่งกำลังบำรุง
   • เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่
   • เรือส่งกำลังบำรุงขนาดกลาง
  2. เรือน้ำมัน
  3. เรือน้ำ
  4. เรือลากจูง
   • เรือลากจูงขนาดใหญ่
   • เรือลากจูงขนาดกลาง
   • เรือลากจูงขนาดเล็ก
  5. เรือลำเลียง
   • เรือลำเลียงทหาร
   • เรือลำเลียงพัสดุ
  6. เรือสำรวจ
   • เรือสำรวจขนาดใหญ่
   • เรือสำรวจขนาดเล็ก
  7. เรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ
  8. เรือใช้กิจการพิเศษอื่นๆ
   • เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ
   • เรือฝึก
   • เรือพระที่นั่ง

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.navedu.navy.mi.th