⇧ เกร็ดความรู้ชาวเรือ

กองทัพเรือได้ออกระเบียบว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ. 2555 และได้ยกเลิกระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยการแบ่งประเภทของเรือหลวง พ.ศ. 2541 โดยได้ให้ความหมายและคำย่อของเรือใน ทร. ไว้ดังนี้


เรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์
Helicopter Carrier
เรือ บฮ.
CVH
เรือพิฆาต
Destroyer
เรือ พฆ.
DD
เรือฟริเกต
Frigate
เรือ ฟก.
FF
เรือคอร์เวต
Corvette
เรือ คว.
FS
เรือเร็วโจมตีเรือ รจ.
เรือเร็วโจมตี(อาวุธนำวิธี)
Fast Attack Craft, Guided Missile
เรือ รจอ.
FAC (G)
เรือเร็วโจมตี(ปืน)
Fast Attack Craft
เรือ รจป.
FAC
เรือเร็วโจมตี(ตอร์ปิโด)
Fast Attack Craft, Torpedo
เรือ รจต.
FAC (T)
เรือดำน้ำ(ธรรมดา)
Submarine
เรือ ด.
SS
เรือดำน้ำเล็ก
Midget Submarine
เรือ ดล.
SSM
เรือทุ่นระเบิดเรือ ทบ.
เรือต่อต้านทุ่นระเบิด
Mine Countermeasure Ship
เรือ ตท.
MCM
เรือกวาดทุ่นระเบิด
Minesweeper
เรือ กท.
MS
เรือกวาดทุ่นระเบิดไกลฝั่ง
Minesweeper, Ocean
เรือ กทก.
MSO
เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
Minesweeper, Coastal
เรือ กทฝ.
MSC
เรือกวาดทุ่นระเบิดชายฝั่ง
Minesweeper, Inshore
เรือ กทช.
MSI
เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น
Moter Launch Minesweeper/
Minesweeping Boat
เรือ กทต.
MLMS/MSB
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด
Minehunter
เรือ ลท.
MH
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
Minehunter, Coastal
เรือ ลทฝ.
MHC
เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดชายฝั่ง
Minehunter, Inshore
เรือ ลทช.
MHI
เรือวางทุ่นระเบิด
Minelayer
เรือ วท.
ML
เรือวางทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง
Minelayer, Coastal
เรือ วทฝ.
MLC
เรือวางทุ่นระเบิดชายฝั่ง
Minelayer, Inshore
เรือ วทช.
MLI
เรือสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด
Mine Countermeasures Support
เรือ สตท.
MCS
เรือยกพลขึ้นบกเรือ ยพ.
เรือบัญชาการและสนับสนุนการยกพล
Amphibious Command and Support Ship
เรือ บยพ.
LCC
เรือยกพลอู่ลอย
Amphibious transport, Dock
เรือ ยพอ.
LPD
เรือยกพลขนาดใหญ่
Landing Ship, Tank
เรือ ยพญ.
LST
เรือยกพลขนาดกลาง
Landing Ship, Medium
เรือ ยพก.
LSM
เรือยกพลขนาดเล็ก
Landing Ship,Infantry, Large
เรือ ยพล.
LSIL
เรือระบายพลขนาดใหญ่
Landing Craft, Utility
เรือ รพญ.
LCU
เรือระบายพลขนาดกลาง
Landing Craft, Mechanical
เรือ รพก.
LCM
เรือสนับสนุนการยกพล
Landing Ship Support Large
เรือ สยพ.
LSSL
เรือตรวจการณ์เรือ ตก.
เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
Offshore Patrol Vessel
เรือ ตกก.
OPV
เรือตรวจการณ์(ปืน)
Patrol Craft
เรือ ตกป.
PG
เรือตรวจการณ์(ปราบเรือดำน้ำ)
Patrol Craft, Antisubmarine
เรือ ตกด.
PC
เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง
Coastal Patrol Craft
เรือ ตกฝ.
PGM
เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง
Inshore Patrol Craft
เรือ ตกช.
PCF
เรือปฏิบัติการลำน้ำเรือ ปล.
เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ
River Patrol Boat
เรือ รตล.
PBR
เรือจู่โจมลำน้ำ
Assault Boat
เรือ จล.
AB
เรือปฏิบัติการพิเศษเรือ ปพ.
เรือระบายพลขนาดเล็ก
Landing Craft Vehicle Personnel
เรือ รพล.
LCVP
เรือปฏิบัติงานยุทธการนักทำลายใต้น้ำจู่โจม
Navy SEAL Operation Craft
เรือ รยจ.
NSOC
เรือโจมตีลาดตระเวน
Assault Patrol Craft
เรือ รจว.
APC
เรือประมง
Supporting Special Operation Craft
เรือ รปม.
SSOC
เรือปฏิบัติการความเร็วสูง
High Speed Operation Craft
เรือ รปส.
HOC
เรือส่งกำลังบำรุงเรือ สก.
เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่
Replenishment Ship, Large
เรือ สกญ.
AOR(H)
เรือส่งกำลังบำรุงขนาดกลาง
Replenishment Ship, Medium
เรือ สกก.
AOR(L)
เรือน้ำมัน
Fuel Barge/ Fuel Barge(Gasolene)
เรือ นม.
YO/YOG
เรือน้ำ
Water Barge
เรือ น.
YW
เรือลากจูงเรือ ลจ.
เรือลากจูงขนาดใหญ่
Harbour Tug, Large
เรือ ลจญ.
YTB
เรือลากจูงขนาดกลาง
Harbour Tug, Medium
เรือ ลจก.
YTM
เรือลากจูงขนาดเล็ก
Harbour Tug, Small
เรือ ลจล.
YTL
เรือลำเลียงเรือ ลล.
เรือลำเลียงทหาร
Personnel Transport
เรือ ลลท.
AP
เรือลำเลียงพัสดุ
Light Cargo Ship
เรือ ลลพ.
AKL
เรือสำรวจเรือ สร.
เรือสำรวจขนาดใหญ่
Oceanographic Research Ship
เรือ สรญ.
AGOR
เรือสำรวจขนาดเล็ก
Surveying Ship, Coastal
เรือ สรฝ.
AGSC
เรือพี่เลี้ยงเรือดำน้ำ
Submarine Tender
เรือ พลด.
AS
เรือใช้ในกิจการพิเศษอื่นๆ
เรือใช้งานครื่องหมายทางเรือ
Navigatyional Aids Service Ship/
Buoy Tender
เรือ งคร.
ABU
เรือฝึก
Traning Ship
เรือ ฝ.
AX
เรือพระที่นั่ง
Royal Yacht

YAC

แหล่งอ้างอิง

  • www.navedu.navy.mi.th