⇧ เกร็ดความรู้ชาวเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

โรงเรียนนายเรือ และบริษัท มาร์ซัน จำกัด ได้มีข้อตกลงการประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันทางด้านการวิจัยพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม การบริการ การส่งเสริมให้มีกิจกรรมพิเศษร่วมกันตามความเหมาะสม อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาการสมัยใหม่ และทรัพยากรของทั้งโรงเรียนนายเรือและบริษัท มาร์ซัน จำกัด นับตั้งแต่นั้นได้มีความร่วมมือระหว่างคณะอาจารย์ นักเรียน และทีมงานวิศวกรของบริษัทมาร์ซัน ร่วมมือกัน จนได้แบบเรือฝึกการเดินเรือฯ แบบ General Arrangement ที่ตรงตามความต้องการของโรงเรียนนายเรือ ซึ่งจะเป็นเรือฝึกสำหรับนักเรียนนายเรือ ในการฝึกวิชาชีพทหารเรือ อาทิ การฝึกเดินเรือ การฝึกการเรือ การฝึกศูนย์ยุทธการและแปรขบวน การฝึกการสื่อสารและทัศนสัญญาณ การฝึกกการกล อีกทั้งยังต้องตอบสนองในการฝึกเพื่อพัฒนาความรู้ในการจัดตั้งหมู่เรือฝึกของนักเรียนนายเรือ ในหัวข้อตามพรรค-เหล่าได้ 


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • วางกระดูกงู 3 ก.ค. 2558
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 16 เมตร
  • บรรจุกำลังพลได้ 30 นาย
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno
  • เครื่องหยั่งน้ำ
  • เข็มทิศ
  • GPS ตราอักษร Garmin
  • แผนที่เดินเรืออิเลคทรอนิกส์

แหล่งอ้างอิง

 • https://www.navy.mi.th
 • http://www.rtna.ac.th