⇧ ขนบธรรมเนียม ประเพณี ทหารเรือ
การอ่านตัวเลขที่ลงท้ายด้วยหนึ่ง

ตามปกติเรือซึ่งปฏิบัติงานอยู่กลางทะเล ย่อมจะมีเสียงคลื่นลมและเครื่องจักรรบกวนการสั่งงานอยู่เสมอ ฉะนั้น การสั่งงานก็ดี การขานตอบพูดจากันก็ดี จึงต้องตะโกน หรือใช้เสียงดังกว่าปกติ สำหรับชาวนาวีไทยก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน สำหรับจำนวนตัวเลขที่ใช้ในการติดต่อ เช่น การสั่งศูนย์ปืน มุมหัน มุมกระดก เป็นต้น ที่ลงท้ายด้วยหนึ่งนั้น ตามธรรมดาจะออกเสียง “เอ็ด” ซึ่งคล้ายกับ “เจ็ด” มาก เพื่อความถูกต้องและชัดเจน เราจึงออกเสียง “หนึ่ง” แทน “เอ็ด” เสมอ เช่น “11“ อ่าน “สิบหนึ่ง” “251“ อ่าน “สองร้อยห้าสิบหนึ่ง” หรือ “สองห้าหนึ่ง” เป็นต้น

อ้างอิง
  • https://www.baanjomyut.com
© ThaiSeafarer.com, 2016. All rights reserved. | Thailand Travel Guide