⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2518
(นักเรียนนายเรือรุ่น 73, เตรียมทหารรุ่น 16)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.กำจายปองเงินกล.
2นนร.ชะนิลศรีสัวสดิ์กล.
3นนร.ภานุสมุทรสาครแพทย์
4นนร.มนต์ชัยกาทองกล.
5นนร.วิเลิศสมาบัตินว.
6นนร.สัมพันธ์สุนทรครุธนว.
7นนร.อธินาถประจายะกฤตย์กล.
8นนร.วิทยาละออจันทร์กล.
9นนร.อนันต์สดับพจน์
10นนร.ปรีชาศรีประจ่าง(ศรีกระจ่าง)กล.
11นนร.ไชยณรงค์ขาววิเศษนว.
12นนร.มิ่งอิ่มวิทยากล.
13นนร.วิวัฒน์สัญญฑิตย์นว.
14นนร.วิฑูรย์ตัณฑิกุลอศ.
15นนร.ดนัยศักดิ์กาญจนะวสิตนว.
16นนร.ทนงศักดิ์รุ่งเจริญนว.
17นนร.อนันต์เรืองภักดีนว.
18นนร.พันธุ์ศักดิ์(จักรวัฒน์)นกจันทร์นว.
19นนร.ปวิตรรุจิเทศนว.
20นนร.พิสุทธิ์ไข่สุวรรณกล.
21นนร.สิงขรธีระสินธุ์กล.
22นนร.ไกรวุธวัฒนธรรมนว.
23นนร.วิชิต(ณัฐพล)ศรีสมบูรณ์นย.
24นนร.เอกศักดิ์ทุกข์สูญนว.
25นนร.ศุภพงษ์ศิริสนธินว.
26นนร.วันชัยท้วมเสนกล.
27นนร.สุพจน์คลังวิจิตรอศ.
28นนร.ศิริพันธ์มีลักษณะนย.
29นนร.ธีรกุลพิชัยจุมพลกล.
30นนร.นริสประทุมสุวรรณนว.
31นนร.อนันต์จันทร์ใยกล.
32นนร.ประพจน์สีลาเขตพธ.
33นนร.สมโภชน์แสงสายัณห์กล.
34นนร.จีรพัฒน์ปานสกุณนว.
35นนร.ต่อพันธ์มะนะนว.
36นนร.พงษ์เทพหนูเทพนว.
37นนร.ยงยุทธรัฐประดิษฐกล.
38นนร.วินัยกล่อมอินทร์นว.
39นนร.เกรียงเดชน้อยม่วงนว.
40นนร.จรินทร์บุญเหมาะอศ.
41นนร.ทินกรตัณฑากาศกล.
42นนร.ธีระพงษ์มูลละกล.
43นนร.เรืองพลแจ้งจวบแก้วนว.
44นนร.ไพฑูรย์ประสพสินนว.
45นนร.นฤดมชวนะเสนนว.
46นนร.บำรุงหลิมลำยองกล.
47นนร.ภักดี(คชวัทน์)ประสานนิลนย.
48นนร.ธงชัย(ชัยรัฐ)พยอมหอม(ชัยวัฒนภักดิ์)นว.
49นนร.ไพรบัวหลวงนย.
50นนร.เธียรศิริมนต์ไตรเวศย์นย.
51นนร.อนุพงษ์เอี่ยมสุโรนว.
52นนร.สานนท์ผะเอมนว.
53นนร.ทักษิณฤกษ์สังเกตุนว.
54นนร.เทวัญบุญตานนท์กล.
55นนร.นพดลเรืองสมัยพธ.
56นนร.ดุษฎีสังขปรีชานว.
57นนร.สงกรานต์ต่อศรีกล.
58นนร.ปิยพันธ์สุรินทร์วงศ์นย.
59นนร.ศราวุธสังขปรีชานว.
60นนร.ชัยสินธุ์ญาดีนว.
61นนร.ศักดิ์สิทธิ์ยังวิจิตรพธ.
62นนร.ประศาสตร์ปราณีสุขนว.
63นนร.ประพฤติพรอักษรมัตนว.
64นนร.สุวัตถิชิตเดชะนย.
65นนร.ปัญญาวงษ์วิจารณ์นว.
66นนร.รังสรรค์ฤกษ์อนันต์
67นนร.เบญจพรบวรสุวรรณนว.
68นนร.อำนวยประพันธ์ศิรินว.
69นนร.ปัญจวัชร์วิสุทธิทรัพย์นว.
70นนร.ไชยาสุนทรนาคนว.
71นนร.กิจจาปานเกษมกล.
72นนร.อรุณทองแท้นย.
73นนร.ชะลอ(ชลลิต)หมื่นศรีนว.
74นนร.ธนิตมะกล่ำทองนว.
75นนร.ไตรภพพิชัยกุลนว.
76นนร.รังสรรค์โตอรุณนว.
77นนร.วรนิตไชยหาญนย.
78นนร.อำนาจทับเทศกล.
79นนร.สุรพงษ์อำนรรฆสรเดชกล.
80นนร.ธนูสุญาณเศรษฐกรนว.
81นนร.ชนินทร์แสงเฟื่องนว.
82นนร.ชลวัตปีตะนีละผลิน
83นนร.ดำรงศักดิ์ขันทองดีนย.
84นนร.พัฒนะพิบูลย์ทิพย์พธ.
85นนร.สุวิชากองจินดาพธ.
86นนร.รุจสุขมนัส
87นนร.ปรีชาบัวผลินว.
88นนร.ปริญญา(ปริญสัณห์)เทศศิรินย.
89นนร.กิตติพรเทศนะนาวินนย.
90นนร.นิสิตสุนทราณท์นย.
91นนร.พฤหัสรัชฎานย.
92นนร.สุรพลสถิตย์เสถียร
93นนร.ชาคริตชัยสิทธิ์พธ.
94นนร.วิทยาวงศ์ภักดีตร.
95นนร.เอนกส่งประเสริฐตร.
96นนร.วิสูตร์เสมทับพระตร.
97นนร.สุวัฒน์ศรีคล้อตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th