⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองเรือลำน้ำมีความต้องการจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ มาทดแทนเรือแบบเดิมที่มีขีดสมรรถนะ ลดลงตามอายุการใช้งาน และจะต้องปลดระวางประจำการ หรืออยู่ในแผนปลดระวาง อีกจำนวน 35 ลำ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของหน่วยเฉพาะกิจของกองเรือลำน้ำและ นรข. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อมาในปีงบประมาณ 2557 ทร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากแผนงาน เสริมสร้างระบบป้องกันประเทศ เพื่อดำเนินการจัดหาเรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำแบบใหม่ จำนวน 6 ลำ (เรือ ล.164 – เรือ ล.169) โดยให้ อร.ดำเนินการว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด โดยพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถจากเรือชุด เรือ ล.161 ได้แก่ การขยายขนาดเรือ ความเร็วที่เพิ่มขึ้น เสียงเครื่องยนต์เบาลง เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจการณ์และสื่อสาร รวมถึงระบบการเดินเรือ ระบบอาวุธ เป็นต้น ซึ่งเรือชุดเรือ ล.164 มีจำนวน 6 ลำ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 98,226,000 บาท โดย อร.ได้ ส่งมอบให้ กร.(กลน.) รับไว้ใช้ปฏิบัติราชการเมื่อ 11 ก.พ.59

ภารกิจของหน่วย

จัดและเตรียมพร้อมด้านกำลังรบ สำหรับปฏิบัติการตามลำน้ำในอาณาเขตและลำน้ำภายในประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลป้องกันขัดขวาง ทำลายการแทรกซึมและการดำเนินการที่กระทบกระเทือนต่อผลประโยชน์และอธิปไตยของประเทศตามลำน้ำตามอาณาเขต อีกทั้งเป็นหน่วยฝึกและเตรียมยุทโธปกรณ์ ให้กับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง(นรข.) ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายคุ้มครอง และช่วยเหลือประชาชน จากภัยพิบัติต่างๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่ รับผิดชอบรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบกในการรักษาความมั่นคง และป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดกำลังในการถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ และการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 164 , 165 , 166, 167, 168, 169
  • ขึ้นระวางประจำการ 11 ก.พ.2559
  • ผู้สร้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 36 เมตร
  • ความกว้าง 7.60 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.70 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 27 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 150 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,200 ไมล์
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 5
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 10 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 28 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno 2 ชุด
 • ระบบอาวุธ
  • ปืนใหญ่กล Denel Land Systems GI-2 ขนาด 20 มม./93 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
  • ปืนกล U.S. Ordnance M2HB ขนาด .50 แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ดีเซล Cummins K50-M กำลัง 1,600 แรงม้า 3 เครื่อง
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล กำลังไฟฟ้า 112 กิโลวัตต์ 2 เครื่อง
  • เพลาใบจักร 3 เพลา ใบจักรแบบมุมตายตัว

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.civil2.navy.mi.th/
 • http://www.riverine.navy.mi.th/
 • http://www.matichon.co.th/
 • https://www.facebook.com/BeMeBeMySelf/