⇑ กำลังทางเรือ

เรือ ต.254 เป็นเรือในชุดเรือ ต.253 ของ หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ มีภารกิจในการลาดตระเวนหาข่าว โดยชุดเรือ ต.253 เป็นเรือประเภทเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง(Inshore Patrol Craft) แบบ Speed Boat ประกอบด้วย เรือ ต.253 เรือ ต.254 และ เรือ ต.255 ตัวเรือมีสีขาว มีตัวอักษรเลขตัวเรือ(Hull No.) สีฟ้าขนาดเล็ก


เรือในชุดเดียวกัน


แหล่งอ้างอิง

  • http://aagth1.blogspot.com
  • https://www.matichon.co.th/
  • http://www.fleet.navy.mi.th/