⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

การสร้างเรือ ต.995 ต.996 เป็นส่วนหนึ่งในโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.994 เฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 ตามแนวพระราชดำริในการพึ่งพาตนเองอย่างพอเพียง โดยต่อยอดมาจากการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด ต.991 ซึ่งกรมอู่ทหารเรือได้ดำเนินการพัฒนาแบบเรือให้มีคุณลักษณะที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ด้วยการพิจารณา จากปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ส่วน นำมาวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขจนสามารถทำให้การพัฒนาเรือนั้น มีคุณลักษณะที่เหมาะสม และตอบสนองต่อภารกิจได้ดีขึ้น มีวงเงินในโครงการรวม 1,603 ล้านบาท โดยการดำเนินการในช่วงแรก เป็นการเตรียมการสร้างเรือ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และออกแบบเรือรวมทั้งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นขั้นตอนตามระเบียบ ซึ่งในการออกแบบเรือนั้น ได้ขยายจากแบบ เรือ ต.991 ขึ้นประมาณร้อยละ 8 แต่ยังคงคุณลักษณะอุปกรณ์หลักและรูปแบบลายเส้นตัวเรือ มีรายการอุปกรณ์ประจำเรือส่วนใหญ่เหมือนกับเรือชุดเรือ ต. 991 โดยมีการปรับปรุงขนาดอุปกรณ์และตำแหน่งการติดตั้งให้เหมาะสมกับการใช้งานและขนาดของเรือ มีกำหนดส่งมอบเรือภายในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 โดยเรือ ต. 995 และ เรือ ต.996 กองทัพเรือ ได้ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ต่อตามแบบของกองทัพเรือ

ภารกิจของหน่วย

ลาดตระเวน การคุ้มครองรักษาอธิปไตย ป้องกันการแทรกซึม คุ้มครองเรือประมง ตลอดจน ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึง ถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 996
  • วางกระดูกงู 5 เม.ย.2553
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 13 ก.ค.2554
  • ขึ้นระวางประจำการ 26 ก.ย. 2554
  • ผู้สร้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร
  • ความกว้าง 7.20 เมตร
  • กินน้ำลึก 1.90 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 29.30 นอต
  • ระวางขับน้ำสูงสุด 223 ตัน
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2,055 ไมล์ ที่ 12 นอต
  • ความคงทนทะเล ได้ถึงสภาวะทะเลระดับ 3
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 31 นาย
 • ระบบตรวจการณ์
  • Sperry Marine BridgeMaster E
  • เรดาร์เดินเรือ Furuno
  • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales Mirador
 • ระบบอาวุธ
  • ระบบเครื่องควบคุมการยิง (Fire Control System) 1 ระบบ – MIRADOR (Thales Nederland BV)
  • ปืนกล 30 มิลลิเมตร 1 กระบอก – SEAHAWK DS-30M R (MSI-Defense Systems)
  • ปืนกล .50 นิ้ว อัตโนมัติ 1 กระบอก – Naval Turret (Oto Melara)
  • ปืนกล .50 นิ้ว 2 กระบอก
 • ระบบสื่อสาร
  • Hagenuk Marinekommunikation
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MTU รุ่น 16 V 4000 M90 ขนาด 2,720 kW จำนวน 2 เครื่อง
  • เกียร์ทด ตราอักษร ZF รุ่น ZF 7550 จำนวน 2 ชุด
  • เพลาใบจักรและใบจักร ตราอักษร Wartsila จำนวน 2 ชุด
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.dockyard.navy.mi.th
 • http://www.navy.mi.th/replenishment/
 • http://www.thaiarmedforce.com