⇑ กำลังทางเรือ

ความเป็นมาของโครงการ

กองทัพเรือได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) พระราชทานพระราชดำริ และพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการต่อเรือ เพื่อการพึ่งพาตนเองของกองทัพเรือ เริ่มตั้งแต่ การสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.91 ถึงเรือ ต.99 จำนวน 9 ลำ ระหว่างปี พ.ศ.2510 – 2530 อันเป็นการดำเนินโครงการของกองทัพเรือ ตามพระราชดำริของพระองค์ ต่อมาในปี พ.ศ.2550 กองทัพเรือได้จัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเรือชุด ต.991 – ต.993 เนื่องในโอกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา และในปี พ.ศ.2552 กองทัพเรือจัดทำโครงการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ชุดเรือ ต.994 – ต.996 ซึ่งโครงการฯ ได้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2554 เรือทุกลำสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อภารกิจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ การจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุดเรือ ต.991 (ต.991 – ต.993) และ ชุดเรือ ต.994 (ต.994 – ต.996) บริษัท มาร์ซัน จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการคัดเลือก และได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือให้เป็นผู้จัดส่งวัสดุและอุปกรณ์ให้กับกรมอู่ทหารเรือดำเนินการสร้างเรือ ต.991 และ ต.994 ณ อู่ทหารเรือธนบุรี และบริษัท มาร์ซันฯ เป็นผู้สร้าง เรือ ต.992 – ต.993 และ เรือ ต.995 – ต.996

สำหรับโครงการจัดสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ต.997 และ ต.998 จำนวน 2 ลำนี้ กองทัพเรือ ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์กองทัพเรือ พ.ศ.2558 – 2567 ที่ได้กำหนดความต้องการเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวนทั้งสิ้น 16 ลำ เพื่อใช้ในภารกิจต่าง ๆ และทดแทนเรือที่ครบกำหนดปลดระวางประจำการ โดยกองทัพเรือได้จัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งไว้ใช้ในราชการแล้วคือ เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งชุด เรือ ต.81 – ต.83 ชุดเรือ ต.991 – ต.996 และชุดเรือ ต.111 – ต.115 รวมเป็นจำนวน 14 ลำ และในส่วนของการจัดหาเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง 2 ลำนี้ กองทัพเรือได้ออกประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอโดยวิธีคัดเลือก และบริษัท มาร์ซันฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง จำนวน 2 ลำ ตามแบบชุดเรือ ต.994 และจัดให้มีพิธีลงนามในสัญญา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

ภารกิจของหน่วย

ตรวจการณ์สกัดกั้น ลาดตระเวนป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์


คุณลักษณะของเรือ

 • ทั่วไป
  • หมายเลข 997
  • วางกระดูกงู 14 พ.ย.2562
  • ปล่อยเรือลงน้ำ 21 มิ.ย.2564
  • ขึ้นระวางประจำการ 20 ก.ย.2566
  • ผู้สร้าง บริษัท มาร์ซัน จำกัด
 • คุณลักษณะทั่วไป
  • ความยาวตลอดลำ 41.45 เมตร
  • ความกว้าง 7.20 เมตร
  • กินน้ำลึก 2.0 เมตร
  • ความเร็วสูงสุด 28 นอต
  • ปฏิบัติการต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 7 วัน
  • กำลังพลประจำเรือ 33 นาย
  • ระยะปฏิบัติการไกลสุด 1,500 ไมล์ ที่ความเร็วมัธยัสถ์
 • ระบบขับเคลื่อนและเครื่องจักรช่วย
  • เครื่องจักรใหญ่ ตราอักษร MAN กำลังเครื่องยนต์ 2960 KW ที่ 1900 rpm
  • เกียร์ส่งกำลัง ตราอักษร ZF รุ่น 9055 จำนวน 2 ชุด
  • เพลาใบจักรและใบจักร ตราอักษร Wartsila จำนวน 2 ชุด
  • เครื่องไฟฟ้าขนาด 150 KW 380 VAC จำนวน 2 ชุด
 • เรือในชุดเดียวกัน

แหล่งอ้างอิง

 • http://www.dockyard.navy.mi.th
 • https://www.thairath.co.th/