⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร พระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ ประสูติเมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2426 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 47 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาคือเจ้าจอมมารดาทับทิม ทรงเป็นเป็นต้นราชสกุลวุฒิชัย เสกสมรสกับหม่อมเจ้าพร้อมเพราพรรณ วุฒิชัย และหม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา มีพระโอรสและพระธิดา รวม 10 พระองค์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรเสด็จเข้ารับการศึกษาในยุโรป ในคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2440 ขณะมีพระชันษาได้ 14 ปี เสด็จกลับประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2448 ทรงเข้ารับราชการในกระทรวงทหารเรือ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร และในวันที่ 11 พ.ย. 2463 โปรดให้เลื่อนเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร ได้เลื่อนเป็น พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ในวันที่ 8 พ.ย. 2474 และทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ เมื่อ 13 ก.พ. 2467 ต่อมาเมื่อมีการรวมกระทรวงกลาโหมกับกระทรวงทหารเรือเข้าเป็นกระทรวงเดียวกัน เป็นกระทรวงกลาโหม กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกรได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 2475 โดยหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ลาออกจากราชการ


พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร ได้เริ่มประชวรด้วยโรคพระวักกะ (ไต) พิการ ต่อมาประชวรเป็นอัมพาต และพระโรคนิ่ว ในปี พ.ศ. 2482 จนถึงวันที่ 28 ก.ย. 2490 ก็ประชวรเป็นโรคน้ำในพระปัปผาสะ (ปอด) และสิ้นพระชนม์ในวันที่ 18 ต.ค. 2490 สิริพระชันษา 63 ปี 10 เดือน


แหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/