⇑ บุคคลสำคัญ

เมื่อ พ.ศ. 2394 สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.4) กิจการทหารเรือเริ่มแบ่งออกอย่างชัดเจน เป็น 2 ส่วน คือ ทหารเรือวังหลวง (ทหารมะรีนสำหรับเรือรบ) ขึ้นตรงกับ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหพระกลาโหม และทหารเรือวังหน้า ขึ้นตรงกับ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทหารเรือวังหน้ามีหน่วยในสังกัด คือ กรมเรือกลไฟ กรมอาสาจาม และกองทะเล (บางทีเรียกว่ากองกะลาสี) ส่วนกรมอรสุมพลมีหน่วยในสังกัด คือ กรมเรือกลไฟ กรมอาสามอญ และกรมอาสาจาม ซึ่งทหารทั้งสองส่วนนี้จะไม่ขึ้นต่อกัน


ดังนั้น จึงนับได้ว่า กองทัพเรือได้เริ่มมีผู้นำในการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยสามารถเรียงลำดับมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ ดังต่อไปนี้

พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2408
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
พ.ศ. 2394 – พ.ศ. 2412
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหน้า
พ.ศ. 2408 – พ.ศ. 2428
เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
ผู้บัญชาการทหารเรือวังหลวง
พ.ศ. 2412 – พ.ศ. 2430
พลเรือโท พระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์

เจ้าพนักงานใหญ่ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ
8 เม.ย. 2430 – 14 เม.ย. 2433
พลเรือโท พระวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นปราบปรปักษ์

ผู้บัญชาการทหารเรือ
15 เม.ย. 2433 – 25 มี.ค. 2441
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
27 มี.ค. 2441 – 31 ส.ค. 2442
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม

รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
2 ก.ย. 2442 – 15 ม.ค. 2443
พลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์
(Andre du Plessis de Richelieu)

ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
16 ม.ค. 2443 – 29 ม.ค. 2444
จอมพลเรือ สมเด็จพระราชปิตุลา
บรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์
กรมพระยาภานุพันธุวงศ์วรเดช

รั้งตำแหน่งผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
29 ม.ค. 2444 – 16 ก.พ. 2445
ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
17 ก.พ. 2445 – 24 ก.พ. 2446
ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ
19 มิ.ย. 2463 – 31 ส.ค. 2465
จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

ผู้บัญชาการกรมทหารเรือ
24 ก.พ. 2446 – 10 ธ.ค. 2453
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
11 ธ.ค. 2453 – 18 มิ.ย. 2463
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ทำการแทนเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
13 ต.ค. 2465 – 31 มี.ค. 2466
เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
1 เม.ย. 2466 – 19 พ.ค. 2466
พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ
กรมหลวงนครราชสีมา

ผู้กำกับราชการกระทรวงทหารเรือ
1 ก.ค. 2466 – 8 ก.พ. 2467
พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร

เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ
13 ก.พ. 2467 – 7 พ.ย. 2474
พลเรือตรี พระยาปรีชาชลยุทธ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
6 ก.ค. 2475 – 4 ส.ค. 2476
นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี
ผู้บัญชาการทหารเรือ
5 ส.ค. 2476 – 15 ธ.ค. 2476
พลเรือเอก สินธุ์ กมลนาวิน
รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารเรือ
11 ม.ค. 2476 – 1 พ.ค. 2477
ผู้บัญชาการทหารเรือ
24 ต.ค. 2481 – 1 ก.ค. 2494
พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ
รักษาราชการ ผู้บัญชาการทหารเรือ
2 พ.ค. 2477 – 9 พ.ค. 2481
ผู้บัญชาการทหารเรือ
10 พ.ค. 2481 – 23 ต.ค. 2481
พลเรือเอก หลวงพลสินธวาณัติก์
2 ก.ค. 2494 – 30 พ.ย. 2494
จอมพลเรือ หลวงยุทธศาสตร์โกศล
1 ธ.ค. 2494 – 19 ก.ย. 2500
พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์
19 ก.ย. 2500 – 30 ก.ย. 2505
พลเรือเอก สวัสดิ์ ภูติอนันต์
1 ต.ค. 2505 – 30 ก.ย. 2507
พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร
1 ต.ค. 2507 – 20 ก.พ. 2509
พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ
7 เม.ย. 2509 – 30 ก.ย. 2514
พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์
1 ต.ค. 2514 – 30 ก.ย. 2515
พลเรือเอก กมล สีตกะลิน
1 ต.ค. 2515 – 30 ก.ย. 2516
พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา
1 ต.ค. 2516 – 18 พ.ย. 2516
พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
19 พ.ย. 2516 – 30 ก.ย. 2519
พลเรือเอก อมร ศิริกายะ
1 ต.ค. 2519 – 30 ก.ย. 2521
พลเรือเอก กวี สิงหะ
1 ต.ค. 2521 – 30 ก.ย. 2523
พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน
1 ต.ค. 2523 – 30 ก.ย. 2524
พลเรือเอก สมบูรณ์ เชื้อพิบูลย์
1 ต.ค. 2524 – 30 ก.ย. 2526
พลเรือเอก ประพัฒน์ จันทวิรัช
1 ต.ค. 2526 – 30 ก.ย. 2527
พลเรือเอก นิพนธ์ ศิริธร
1 ต.ค. 2527 – 30 ก.ย. 2529
พลเรือเอก ธาดา ดิษฐบรรจง
1 ต.ค. 2529 – 30 ก.ย. 2530
พลเรือเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
1 ต.ค. 2530 – 30 ก.ย. 2534
พลเรือเอก วิเชษฐ การุณยวนิช
1 ต.ค. 2534 – 30 ก.ย. 2536
พลเรือเอก ประเจตน์ ศิริเดช
1 ต.ค. 2536 – 30 ก.ย. 2539
พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์
1 ต.ค. 2539 – 30 ก.ย. 2540
พลเรือเอก สุวัชชัย เกษมศุข
1 ต.ค. 2540 – 30 ก.ย. 2541
พลเรือเอก ธีระ ห้าวเจริญ
1 ต.ค. 2541 – 30 ก.ย. 2543
พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง
1 ต.ค. 2543 – 30 ก.ย. 2545
พลเรือเอก ทวีศักดิ์ โสมาภา
1 ต.ค. 2545 – 30 ก.ย. 2546
พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์
1 ต.ค. 2546 – 30 ก.ย. 2547
พลเรือเอก สามภพ อัมระปาล
1 ต.ค. 2547 – 30 ก.ย. 2548
พลเรือเอก สถิรพันธุ์ เกยานนท์
1 ต.ค. 2548 – 30 ก.ย. 2551
พลเรือเอก กำธร พุ่มหิรัญ
1 ต.ค. 2551 – 30 ก.ย. 2554
พลเรือเอก สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์
1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2556
พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
1 ต.ค. 2556 – 30 ก.ย. 2557
พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์
1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ
1 ต.ค. 2558 – 30 ก.ย. 2560
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 2561
พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์
1 ต.ค. 2561 – 30 ก.ย. 2563
พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน
1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.2564
พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย
1 ต.ค.2564 – 30 ก.ย.2565
พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์
1 ต.ค.2565 – 30 ก.ย.2566
พลเรือเอก อะดุง พันธ์ุเอี่ยม
1 ต.ค.2566 – ปัจจุบัน

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.navy.mi.th
  • https://th.wikipedia.org