⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2515

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ เกิดเมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2498 ที่ กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ พันโท สิทธิกร กับ ร้อยเอกหญิง ชื่นสุข จันทร์สุวานิชย์ สมรสกับ นางณุฉัตรา จันทร์สุวานิชย์ มีบุตรสาว1 คน

การศึกษา
– โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
– นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 13
– โรงเรียนนายเรือ รุ่น 70

หลักสูตร
– นายทหารชั้นต้นพรรคนาวิน รุ่นที่ 22
– หลักสูตร Surface Warefare Officer สหรัฐอเมริกา
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 48
– หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 30
– หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 51
– หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 14

ตำแหน่งสำคัญ
– ผู้บังคับการ เรือ ต.12
– ผู้บังคับการ เรือ ต.91
– ผู้บังคับการ เรือหลวงพระทอง
– ผู้บังคับการ เรือหลวงท่าจีน
– ผู้บังคับการ เรือหลวงคีรีรัฐ
– เจ้ากรมการเงินทหารเรือ
– ผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ
– ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ
– ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ เป็น ผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 50 ระหว่าง 1 ต.ค. 2557 – 30 ก.ย. 2558 เป็นผู้อำนวยการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายคนแรกของประเทศไทยแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/