⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2515
(นักเรียนนายเรือรุ่น 70, เตรียมทหารรุ่น 13)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.อมรเทพณ บางช้างนว.
2นนร.ธนะรัตน์อุบลนว.
3นนร.ดำรงศักดิ์ห้าวเจริญนว.
4นนร.วิทยาวงศ์เทิดธรรมพธ.
5นนร.สุกิจแดงมั่นคงนว.
6นนร.ชาญจิตประไพกล.
7นนร.สันติสิทธินันท์นว.
8นนร.ทวิชจิตรสมบูรณ์กล.
9นนร.นพดลรวมทรัพย์กล.
10นนร.ชัชวรรณงามปลั่งนว.
11นนร.ศักดาสุอังคะวาทินนว.
12นนร.วิทวัสณ นครกล.
13นนร.ชำนิบำเหน็จพันธุ์นว.
14นนร.อนุชิตฟองเพ็ชรนว.
15นนร.ขรรค์ชัยสมบูรณ์สุขกล.
16นนร.โอภาสเกิดชูชื่นนย.
17นนร.มานิตย์สูนนาดำกล.
18นนร.อนันต์ศรีมกุฏพันธุ์กล.
19นนร.วิชาคชเสนีนว.
20นนร.กระวีฉัตรเพชรเจริญนว.
21นนร.อภิชายฟุ้งลัดดานว.
22นนร.วิทยาเกิดสุขนว.
23นนร.สุรชาทองพิลานว.
24นนร.เกรียงศักดิ์สุกใสนว.
25นนร.พิชิตพรวัฒนะประเสริฐกล.
26นนร.ประสิทธิ์จาดบันดิสถ์นว.
27นนร.ไกรสรจันทร์สุวานิชย์นว.
28นนร.ณรงค์พิพัฒนาศัยนว.
29นนร.พลวัฒน์สิโรดมนว.
30นนร.สันติหาสตะนันทน์กล.
31นนร.วินิจจำปาทองกล.
32นนร.จำนงค์นุชพุ่มนว.
33นนร.ศราวุธชุมประเสริฐนว.
34นนร.จีระพัฒน์เสริมฤทธิรงค์นว.
35นนร.ไพโรจน์พันธุ์สวัสดิ์นว.
36นนร.วีระเกียรติตรีรัตน์พันธุ์นย.
37นนร.ชูศิลป์อินทเสน
38นนร.ทวีศักดิ์ดีรอดกล.
39นนร.ประยุทธ์เกิดภู่กล.
40นนร.วิชัยศรประทุมนว.
41นนร.ณรงค์รัตน์โพธิ์แดงนย.
42นนร.ดนัยสุจรรยานว.
43นนร.กวีวัธน์งามโพธิ์ทองนย.
44นนร.สาโรจน์(สานนท์)เปล่งขำพธ.
45นนร.ทวีศักดิ์มั่นชวนนท์กล.
46นนร.ธัช ว.(กิตติธัช)วิโรจน์วงศ์อศ.
47นนร.สัญญลักษณ์รุ่งสัมพันธ์นย.
48นนร.รังสิทธิ์ปาณินท์นว.
49นนร.สุรศักดิ์หรุ่นเริงรมย์นว.
50นนร.สานิตย์ทองศรีกล.
51นนร.รังสรรค์พรามเจริญกล.
52นนร.ดุสิตรักธรรมนย.
53นนร.นครโกศลสุรนีย์นย.
54นนร.กมลอุณหกะนย.
55นนร.กิตติสวัสดิ์พานิชพธ.
56นนร.สุรศิษฎ์สว่างจันทร์กล.
57นนร.พงษ์ศักดิ์ทิวารัศชัยนย.
58นนร.วิทยาบุญวัฒน์วิชัยนว.
59นนร.ม.ล.อนุนพนันท์นวรัตน์กล.
60นนร.ธีระชัยเล็กเลอสินธุ์นว.
61นนร.บรรจบปรีชานย.
62นนร.ไพฑูรย์พยอมหอมนว.
63นนร.จาตุรนท์นุ่มบุญนำนว.
64นนร.ผ่านภพมากคุณกล.
65นนร.พลศิริเรืองสมัย
66นนร.จักรชัยภู่เจริญยศนว.
67นนร.มนตรีสระแก้วนว.
68นนร.วิสิฎฐ์พณิชยกุลนย.
69นนร.เกรียงศักดิ์(เกียรติศักดิ์)ดามาพงศ์นย.
70นนร.วสันต์แจ้งยอดสุขกล.
71นนร.สุทธิชัยชีพชลนย.
72นนร.ศกุลพงศ์(เฉลิมวิชญ์)รุมาคม
73นนร.นพดลกาฬดิษฐ์
74นนร.สมโชคบุญยิ่งนย.
75นนร.วิชิตเกตุวัลห์
76นนร.สมยศศรีเสริมโภค
77นนร.สุพัฒน์(กิตติพันธ์)มีสมศัพย์นย.
78นนร.ชัยปชางามเอกนย.
79นนร.วรพันธุ์วิลัยหงษ์แพทย์
80นนร.ชุมพลเทียมชัยแพทย์
81นนร.รังสรรค์วิฑูรย์แพทย์
82นนร.ชัยศักดิ์รัตนเมธานนท์แพทย์
83นนร.สุทธิพันธ์พริ้งศุลกะแพทย์
84นนร.สฤษดิ์ชัยสุทธิพงศ์แพทย์
85นนร.อิทธิชัยสุพรรณกูลตร.
86นนร.เฉลิมพงศ์ไชยวงศ์ตร.
87นนร.รังสรรค์แสงมีนตร.
88นนร.ชาตรัตน์ภิญญสาสน์ประมง

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th