⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2515

พล.ร.อ.สุรศักดิ์ หรุ่นเริงรมย์ เกิดเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 2496 เป็นบุตรของนายศักดิ์สิทธิ์ และนางอัมพร หรุ่นเริงรมย์ สมรสกับนางพรจิตร์ หรุ่นเริงรมย์ ท่านมีชื่อเล่นว่า “หรุ่น”

การศึกษา
– โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
– โรงเรียนนายเรือรุ่นที่ 70

หลักสูตร
– หลักสูตร Air Defense Officer Basic สหรัฐอเมริกา
– หลักสูตร AUSTFAMIL, Minor War Vessel ออสเตรเลีย
– หลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ
– วิทยาลัยการทัพเรือ
– หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

ตำแหน่งที่สำคัญ
– ผู้บังคับการเรือหลวงราชฤทธิ์
– ผู้บังคับกองพันสารวัตรทหารเรือ
– ผู้บังคับการเรือหลวงกระบุรี
– เลขานุการกองทัพเรือ
– ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2
– เจ้ากรมการข่าวทหารเรือ
– หัวหน้าคณะฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารเรือ
– รองเสนาธิการทหารเรือ
– ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพเรือ

ท่านดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 48 ระหว่าง 1 ต.ค. 2554 – 30 ก.ย. 2556 ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • http://www.rtni.org/