⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2498

พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ สมรสกับ คุณหญิงธนินี ชำนาญการณ์

การศึกษา
– เตรียมนายเรือรุ่นที่ 18
– นักเรียนนายเรือ รุ่นที่ 53
– เสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 32
– วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 18
– วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 33

พลเรือเอก วิจิตร ชำนาญการณ์ เป็นผู้บัญชาการทหารเรือลำดับที่ 39 ดำรงตำแหน่งระหว่าง 1 ต.ค. 2539 – 30 ก.ย. 2540 ทางการเมือง ท่านเคยเป็นสมาชิกวุฒิสภา เมื่อปี พ.ศ. 2539แหล่งอ้างอิง

  • http://www.navedu.navy.mi.th/
  • http://www.thaindc.org/
  • วารสาร สมาคมภริยาทหารเรือ
  • http://web.senate.go.th/