⇑ บุคคลสำคัญ⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ


รายชื่อนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2498
(นักเรียนนายเรือ รุ่น 53, เตรียมนายเรือ รุ่น 18
)

ลำดับที่ชื่อนามสกุลพรรค
1นนร.สมจิตต์กลั่นกลิ่นหอมนว.
2นนร.สุปรีดิ์ศรีผดุงนว.
3นนร.เยี่ยมเอี่ยมอุบลนว.
4นนร.ประจวบชัยประสาธน์พธ.
5นนร.สละ(สระ)จันทรประภานว.
6นนร.บำนาญบูรณพงศ์นว.
7นนร.สุวัชชัยเกษมศุขนว.
8นนร.คำรณนุชนารถนว.
9นนร.วิจิตรชำนาญการณ์นว.
10นนร.ระดมเจียรกุลนว.
11นนร.นเรศกัณฑะพงศ์นว.
12นนร.บรรจงเที่ยงคำนว.
13นนร.เกษมแก้วแจ่มนว.
14นนร.สวิทย์คลายนาทรนว.
15นนร.ไพโรจน์เข้มข้นนว.
16นนร.สุเทพทิพยรักษ์พธ.
17นนร.โกสินทร์พจนารถนว.
18นนร.ล้ำเลิศพิชิตชโลธรนว.
19นนร.สุนันท์พัฒนวงศ์นว.
20นนร.ชัยกรวิชัยลักษณ์พธ.
21นนร.สุชนบรรจงจิตรกล.
22นนร.สุคนธ์แสงสายัณห์กล.
23นนร.ชุมพลกัลยาณมิตรนว.
24นนร.สมหมายรูปงามนว.
25นนร.ประสิทธิ์เศวตเศรณีนว.
26นนร.ชลิตสุขรุ่งเรืองอศ.
27นนร.ธำรงค์ไก่แก้วนย.
28นนร.สัญชัย(สรรค์ชัย)แจ้งศรีสุขนย.
29นนร.กำจัดศรีอรุณนว.
30นนร.เจริญอรัญยะนาค(อรัณยะราค)นว.
31นนร.กลิ่นขจรเวียสุวรรณ
32นนร.ธนัชชัย(ถนัด)บำรุงเทียนนย.
33นนร.อธึกโรจนะสมิตอศ.
34นนร.ยงยุทธโอสถานนท์กล.
35นนร.กรีวิทย์(ณัฐภูมิ)สุภัณวงษ์นว.
36นนร.สุชาติวัฒนกุลพธ.
37นนร.จุมพลหงส์ทองนย.
38นนร.ชวลิตเตชะเสนนย.
39นนร.ศุภนิตย์จูฑะพุทธินย.
40นนร.สมชายม่วงมิ่งสุขอศ.
41นนร.ภุมรินสุนาวินนย.
42นนร.วิเชียรผลเจริญสุขนว.
43นนร.ลาวัลย์เทวะประทีปนย.
44นนร.บุญทรงเชี่ยววิทย์นย.
45นนร.ดุษฎีคชเสนีนย.
46นนร.กมล(ณัฐพล)ชนไมตรีนย.
47นนร.มโนบริบูรณ์
48นนร.สุริยะศรีไพเราะนย.
49นนร.ไพรัตน์แสวงกิจ
50นนร.สอ้านวรรณประเสริฐนว.
51นนร.จิโรจน์ชนะภัย
52นนร.สุเทพกาฬสีห์
53นนร.สุนทรสุขสงวนนย.
54นนร.สุวรรณสุวรรณประดิษฐ์
55นนร.ประสิทธิ์ขำศรีบุศย์
56นนร.เฉลิมศักดิ์ศรีนยัตต์
57นนร.อากาศมานะเลิศอศ.
58นนร.มานิตย์ธนะพานิชพธ.
59นนร.สกลวุฒิวัยกล.
60นนร.พะเยาว์บุญสวัสดิ์นย.
61นนร.รังสรรค์สวาทสุตนย.
62นนร.ประสานจันทรัศมีนว.
63นนร.เฉลิมศักดิ์ศรีสวัสดิ์พธ.
64นนร.สุทรรศน์วงษ์ไทยนว.
65นนร.อภัยกาญจนมุสิกกล.
66นนร.สิริพุกพันธ์นย.
67นนร.สุพิทย์คงสิริกล.
68นนร.วีระพันธ์ภักดิ์พิบูลย์
69นนร.กมลกู้ประเสริฐพธ.
70นนร.วีระเผ่าหลักแหลมนว.
71นนร.วัฒนะเชาว์ดี
72นนร.วีระไชยฤทธิ์นว.
73นนร.วิรัชมณีสารอศ.
74นนร.บรรเจิดศักดิ์ชีพเป็นสุขนว.
75นนร.บุศรินทร์ทัพมาน
76นนร.เทอดศักดิ์บุษปวรรธนะนว.
77นนร.พิทยาศุภมงคลนย.
78นนร.ธรรมนูญรุจิราภานย.
79นนร.สมศักดิ์โรจนวิภาตนย.
80นนร.ศรทองวิจิตร
81นนร.ประสาทกาญจนะจิตรานย.
82นนร.สุนทรรังคสิริ
83นนร.ทวีพันธุ์กาหลงนย.
84นนร.จรูญรัตนพันธ์
85นนร.บุงอัตตะนันทน์ทอ.
86นนร.ประสิทธิ์ศิริบุญทอ.
87นนร.สมนึกประพฤติธรรมทอ.
88นนร.บรรจงบุญแต่งทอ.
89นนร.รุ่งโรจน์ทองประดิษฐ์ทอ.
90นนร.สุรพงศ์คลังนุชทอ.
91นนร.ณรงค์กมลศิลป์ทอ.
92นนร.วิฑูรย์เกษรมณีทอ.
93นนร.ประพิศมีอิศระทอ.
94นนร.ทองใบ(รังสฤษดิ์)ลิ้มละออ(วีรชาโต)ทอ.
95นนร.อำนาจมหาพิรุณตร.
96นนร.นิเวศน์นาคสมบูรณ์ตร.
97นนร.ธนัยมีอำผลตร.
98นนร.ไชยวัฒน์อิศระตร.
99นนร.เจริดวิทย์สุคนธวิทตร.
100นนร.ประทีปคัมภีร์ศาสตร์ตร.
101นนร.นิคมธนะภูมิตร.

แหล่งอ้างอิง

  • http://www.rtna.ac.th