⇑ รายนามผู้บัญชาการทหารเรือ

⇑ ทำเนียบนักเรียนนายเรือ พ.ศ. 2441 – 2456

พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ นามเดิม บุญรอด สวาทะสุข ต่อมาเปลี่ยนเป็น บุญชัย สวาทะสุข เกิดเมื่อ 17 มิ.ย. 2433 เป็นต้นสกุล “สวาทะสุข” (สกุลเดิม ทองเอม) บิดาชื่อ นายสุก สวาทะสุข มาดาชื่อ นางแสง สวาทะสุข มีพี่น้องรวม 8 คน แต่ที่ร่วมบิดามารดาเดียวกันมี 3 คน คือ พลเรือตรี พระยาวิจารณจักรกิจ นางเปี่ยม วีรเดช และ นางปุก คงเปรม สมรสกับ นางเพียรผจง สวาทะสุข

การศึกษา
– โรงเรียนนายเรือ พ.ศ. 2448
– โรงเรียนนายเรือญี่ปุ่น

ตำแหน่งที่สำคัญ
– เจ้ากรมอู่ทหารเรือ พ.ศ. 2476
– ที่ปรึกษาการป้องกันพระราชอาณาจักร พ.ศ. 2481

ท่านเคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองในคณะรัฐมนตรีคณะที่ 6 และ คณะรัฐมนตรีคณะที่ 7 ในสมัยของพระยาพหลพลพยุหเสนา และยังดำรงตำแหน่งเป็นผู้รักษาราชการตำแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ (2 พ.ค. 2477 – 9 พ.ค. 2481) และผู้บัญชาการทหารเรือ ลำดับที่ 18 (10 พ.ค. 2481 – 24 ตุลาคม 2481) พลเรือตรี พระยาวิจารณ์จักรกิจ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งโรงเรียนอาชีพช่างกล(โรงเรียนช่างกลแห่งแรกของประเทศไทย) หรือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันในปัจจุบัน ท่านถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2510 สิริอายุ 77 ปีแหล่งอ้างอิง

  • https://th.wikipedia.org/
  • http://www.dockyard.navy.mi.th/
  • https://www.blockdit.com/ @THE STATES TIMES